jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Beth mae ASTUTE 2020 yn ei wneud?


Bydd ASTUTE 2020 yn cydweithio â’r Diwydiant Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd (GCC) i sbarduno twf trawsffurfiannol a chynaliadwy trwy hwyluso a dileu risg datblygu a mabwysiadu technolegau uwch, gan gynyddu cystadleurwydd a chryfhau at y dyfodol.


Bydd ASTUTE 2020 – Prosiectau diwydiant:

  • yn cael eu harwain gan y galw o fyd diwydiant
  • yn gorfod cynnwys Her Ymchwil ym maes Modelu Peirianyddol Cyfrifiadurol, Technoleg Deunyddiau Uwch, neu Beirianneg Systemau Gweithgynhyrchu
  • yn cynnwys Cydweithioi, fel bod y cwmnïau a’r Prifysgolion yn rhannu’r mewnbynnau, yr allbynnau a’r risgiau.

Sut gall ASTUTE 2020 weithio gyda chwmnïau?


Bydd cynigion ar gyfer prosiectau cydweithredol Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd neu drosglwyddo gwybodaeth yn cael eu datblygu gan y partner diwydiannol a rheolwr technegol penodol o ASTUTE 2020 a bydd gofyn bod prosiect yn derbyn cymeradwyaeth gan bwyllgor diwydiannol-academaidd cyn gallu mynd rhagddo.

Pwy sy’n gallu gweithio gydag ASTUTE 2020?


Cwmnïau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd (GCC). Gall cwmnïau y tu allan i GCC gael eu hystyried os gwireddir budd economaidd y prosiect Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd yn GCC ar ffurf partneriaeth fwy.

Beth yw cost derbyn y gefnogaeth hon?


Mewn prosiect Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd cydweithredol, bydd y cwmni ac ASTUTE 2020 yn rhannu’r mewnbynnau, yr allbynnau a’r risgiau. Bydd y ddwy ochr yn buddsoddi amser staff, deunyddiau ac ati. Bydd pob partner yn talu am eu costau eu hunain.

Nid yw ASTUTE 2020 yn darparu grantiau arian parod i gwmnïau.

Pa mor hir yw prosiectau Ymchwil, Datblygu ac Arloesi ASTUTE 2020?


O rai wythnosau i dair blynedd, yn dibynnu ar gwmpas y gofynion ymchwil.

Beth yw’r trefniadau Eiddo Deallusol?


Trafodir y trefniadau Eiddo Deallusol fesul achos. Yn gyffredinol, rhennir Eiddo Deallusol a greir mewn prosiect cydweithredol rhwng y partïon, yn gymesur â’u mewnbwn.

A oes gofynion eraill?


Ar hyd y prosiect, bydd disgwyl i’r cwmnïau gasglu tystiolaeth ynghylch yr effaith economaidd a chydymffurfiaeth Cymorth gwladwriaethol, fel sy’n ofynnol gan ein hasiantaeth ariannu.