jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Bydd y tîm o academyddion sydd ymhlith goreuon y byd ac arbenigwyr technegol hynod gymwysedig yn gweithio gyda diwydiant i ymdrin â heriau gweithgynhyrchu er mwyn datblygu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, gwerth uwch ar gyfer y farchnad fyd-eang.

Mae prosiect ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Uwch Cynaliadwy), sy’n cefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ledled Cymru, wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch cyfranogol.


Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet, Mark Drakeford:

“Rydw i wrth fy modd bod arian o’r UE yn helpu busnesau Cymru i wella’u cynhyrchiant trwy fanteisio ar yr arbenigedd a geir yn ein sefydliadau academaidd hynod glodwiw a mabwysiadu’r technolegau diweddaraf i gyflawni llwyddiant masnachol a thwf yn ein heconomi.”

 • Innovation & Knowledge Exchange - Investing in future manufacturing technologies

  Innovation & Knowledge Exchange - Investing in future manufacturing technologies

  07/02/2019

  Future Manufacturing Technologies i.e. disruptive technologies have been identified globally as a priority area for nations that wish their manufacturing sector to remain relevant with major economic wealth-creating activities. Hear first-hand from ASTUTE 2020, NatWest Business and Industry Wales about the support on offer to help your business exploit opportunities and gain competitive advantages.

  Cael gwybod rhagor
  ION: Leading Business Growth through Change

  ION: Leading Business Growth through Change

  24/01/2019

  ION Leadership create learning opportunities and “lightbulb moments” by asking successful business leaders to share their success stories. Join us at the Royal Mint Experience in Llantrisant for our first ‘Leadership Conversation’ event of 2019 where guests will: Hear from successful business leaders on how businesses grow through periods of change: - Take part in an interactive activity - Find out more about ION Leadership - Network with local business leaders

  Cael gwybod rhagor
  Lansiad Bargen Ddinesig Bae Abertawe

  Lansiad Bargen Ddinesig Bae Abertawe

  06/12/2018

  Fe'ch gwahoddir yn garedig i lansiad swyddogol Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn fuddsoddiad o £1.3 biliwn ar gyfer 11 prosiect trawsnewidiol ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe, a fydd yn rhoi hwb o £1.8 biliwn i'r economi ranbarthol a chreu 10,000 o swyddi da dros y 15 mlynedd nesaf. Yn y digwyddiad lansio, rhoddir y wybodaeth ddiweddaraf i chi am gynnydd y Fargen Ddinesig a manylion pob un o'r 11 prosiect mawr.

  Cael gwybod rhagor
  Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

  Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

  05/12/2018

  Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford AC, yn traddodi’r prif anerchiad, gan bwysleisio effaith cronfeydd yr UE yng Nghymru. Byddwn yn dathlu llwyddiannau prosiectau a ariannwyd gan yr UE, a bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cyhoeddi enillwyr Gwobrau Cronfeydd yr UE eleni .

  Cael gwybod rhagor
  ASTUTE 2020 yn cydweithio â Lyte Industries (Cymru) ac maen nhw’n falch mai nhw yw un o’r ychydig gwmnïau sy’n dal i weithgynhyrchu cyfarpar mynediad fel ysgolion yn y Deyrnas Unedig

  ASTUTE 2020 yn cydweithio â Lyte Industries (Cymru) ac maen nhw’n falch mai nhw yw un o’r ychydig gwmnïau sy’n dal i weithgynhyrchu cyfarpar mynediad fel ysgolion yn y Deyrnas Unedig

  30/10/2018

  Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Lyte Industries (Cymru), sydd wedi eu lleoli yn Abertawe, yn galluogi Lyte i ymestyn eu systemau gweithgynhyrchu i werthuso a gwella effeithlonrwydd, ansawdd a darpariaeth, gan arwain at fwy o gyllid gwerthiannau gan sicrhau dyfodol hirdymor i’r cwmni yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd.

  Cael gwybod rhagor
  Prosiect ASTUTE yn cyrraedd rhestr fer un o wobrau’r UE – bydd y cyhoedd yn gallu pleidleisio dros eu dewis o 3 Gorffennaf

  Prosiect ASTUTE yn cyrraedd rhestr fer un o wobrau’r UE – bydd y cyhoedd yn gallu pleidleisio dros eu dewis o 3 Gorffennaf

  03/07/2018

  Mae prosiect dan arweiniad Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr RegioStars yr UE. Cynghrair hyfyw rhwng wyth prifysgol yng Nghymru yw ASTUTE (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch 2010-2015), a ffurfiwyd yn benodol i ysgogi twf economaidd rhanbarthol a chenedlaethol.

  Cael gwybod rhagor
  ASTUTE 2020 yn cyd-weithio â Team Precision Pipe Assemblies ar gymharu efelychu a mapio llif gwerth ar gyfer cynllun celloedd

  ASTUTE 2020 yn cyd-weithio â Team Precision Pipe Assemblies ar gymharu efelychu a mapio llif gwerth ar gyfer cynllun celloedd

  01/06/2018

  Roedd TEAM Precision yn ceisio cefnogaeth gydweithredol gan ASTUTE 2020 i sicrhau gwell dealltwriaeth o’u galluoedd a’u capasiti gweithgynhyrchu presennol, a ffyrdd o ganfod gwelliannau posibl.

  Cael gwybod rhagor
  Ymgysylltu â’r diwydiant moduron, gyda manteision cydweithio

  Ymgysylltu â’r diwydiant moduron, gyda manteision cydweithio

  30/05/2018

  Ddydd Iau 17 Mai, daeth Fforwm Moduron Cymru (WAF), Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe ac ASTUTE 2020 at ei gilydd i gynnal digwyddiad ar gyfer cynrychiolwyr o ddiwydiant moduron WAF yng nghyfleusterau modern Campws y Bae, Prifysgol Abertawe, fel rhan o gyfarfod rhanbarth De-orllewin WAF.

  Cael gwybod rhagor
  ASTUTE 2020 yn cydweithio â Kautex Textron ar batrymau llif hylif trwy micro-ffroenellau

  ASTUTE 2020 yn cydweithio â Kautex Textron ar batrymau llif hylif trwy micro-ffroenellau

  09/05/2018

  Yn dilyn cyfres o brosiectau cydweithio llwyddiannus yn ystod cyfnod ariannu ASTUTE yn 2010 – 2015, llwyddodd Kautex i ddefnyddio’r wybodaeth a gafwyd o’r prosiectau blaenorol i ddatblygu dau o’u dyluniadau eu hunain ar gyfer ffroenellau. Er mwyn cynyddu dealltwriaeth Kautex ymhellach o baramedrau allweddol y ffroenellau, cynhaliwyd prosiect ar y cyd ar batrymau llif yr hylif gydag ASTUTE 2020.

  Cael gwybod rhagor
  Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Weartech International i ddatblygu capasiti ymchwil i aloeon aml-gydran gwrth-draul – dull cyfrifiadurol

  Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Weartech International i ddatblygu capasiti ymchwil i aloeon aml-gydran gwrth-draul – dull cyfrifiadurol

  25/04/2018

  Nod y prosiect ar y cyd ag ASTUTE 2020 yw cefnogi uchelgais Weartech, sef cynyddu eu cyfran o’r farchnad (cynnydd o hyd at 30% ar archebion), fel bod y cwmni’n cyrraedd trosiant posibl o £15 miliwn yn y dyfodol.

  Cael gwybod rhagor
  Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Weartech International i ddatblygu’r capasiti ymchwil i aloeon aml-gydran gwrth-draul – dull microstrwythur

  Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Weartech International i ddatblygu’r capasiti ymchwil i aloeon aml-gydran gwrth-draul – dull microstrwythur

  25/04/2018

  It is expected that through engagement and collaboration with ASTUTE 2020, Weartech’s advanced manufacturing knowledge will increase, alongside certain improvements, be applied more widely to production, providing additional gains for Weartech.

  Cael gwybod rhagor
  Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Frontier Medical Group yn archwilio datblygiad methodoleg i hybu cystadleuaeth ym maes mowldio chwistrellu

  Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Frontier Medical Group yn archwilio datblygiad methodoleg i hybu cystadleuaeth ym maes mowldio chwistrellu

  29/03/2018

  Yn dilyn cydweithio llwyddiannus rhwng Frontier ac ASTUTE (2010 – 2015) ar Repose® a ffocws parhaus Frontier ar barhau’n gystadleuol, defnyddio deunyddiau newydd ac optimeiddio prosesau, rhychwantwyd prosiect Ymchwil a Datblygu (R&D) ar y cyd ag ASTUTE 2020.

  Cael gwybod rhagor
  Hwb o £8m gyda chefnogaeth yr UE i sbarduno ymchwil arloesol i gefnogi'r diwydiant gweithgynhyrchu

  Hwb o £8m gyda chefnogaeth yr UE i sbarduno ymchwil arloesol i gefnogi'r diwydiant gweithgynhyrchu

  16/02/2018

  Heddiw, [16.02.18] dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, y bydd busnesau gweithgynhyrchu Cymru yn elwa ar £8m yn ychwanegol i ehangu cynllun i'w helpu i gael mynediad at arbenigedd o'r radd flaenaf er mwyn datblygu cynhyrchion a gwasanaethau arloesol newydd.

  Cael gwybod rhagor
  Nod cydweithrediad ASTUTE 2020 gydag ALC oedd adnabod yn fanylach sut mae colofn oleuo’n perfformio

  Nod cydweithrediad ASTUTE 2020 gydag ALC oedd adnabod yn fanylach sut mae colofn oleuo’n perfformio

  04/10/2017

  Yn dilyn ymlaen o drefniadau cydweithio llwyddiannus yn ystod cyfnod ariannu ASTUTE yn 2010-2015, nod y cydweithio rhwng ASTUTE 2020 ac ALC oedd nodi’n fanylach union berfformiad colofn oleuo mewn amser go iawn, yn erbyn y lefel o berfformiad a ragfynegwyd.

  Cael gwybod rhagor
  ASTUTE 2020 in collaboration with Marine Power Systems Ltd. on their clean, Reliable and Affordable Wave Power Technology

  ASTUTE 2020 in collaboration with Marine Power Systems Ltd. on their clean, Reliable and Affordable Wave Power Technology

  14/09/2017

  ASTUTE 2020 is working with MPS on generating suitable computational models using information supplied by MPS along with performing finite element analysis on the structure.

  Cael gwybod rhagor
  Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

  Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

  13/09/2017

  Roedd Divemex Ltd. yn brofiadol ym maes y diwydiannau morol ac yn sylweddoli bod angen math newydd o angor. Bu ASTUTE 2020 yn cydweithio â Divemex i bennu paramedrau perfformiad, gan gyfeirio’n arbennig at gywirdeb/gallu ailadrodd y safle lansio a safle gwreiddio terfynol yr angor newydd.

  Cael gwybod rhagor
  Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020

  Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020

  13/09/2017

  Ar benwythnos 9fed – 10fed Medi, bu ASTUTE 2020 yn cymryd rhan yng Ngŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Abertawe.

  Cael gwybod rhagor
  Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Calon yn galluogi profion clinigol â Dyfais Cymorth Fentrigol gyntaf y DU

  Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Calon yn galluogi profion clinigol â Dyfais Cymorth Fentrigol gyntaf y DU

  17/07/2017

  Sefydlwyd Calon Cardio yn 2007 ac mae’n rhan o’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Calon Cardio yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o bympiau gwaed mewnblanadwy ar gyfer trin methiant cronig datblygedig yn y galon, y MiniVAD™, Dyfais Fechan Cymorth Fentriglaidd.

  Cael gwybod rhagor