jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Gwreiddio Technolegau Uwch a Chynaliadwy mewn Diwydiannau Gweithgynhyrchu ledled Cymru


Bydd prosiect ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Uwch Cynaliadwy), a arweinir gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cefnogi Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd (RD&I) diwydiannol trwy academyddion sydd ymhlith y goreuon yn y byd a thîm o arbenigwyr technegol a rheolwyr prosiect hynod gymwysedig. Mae’r prosiect pum mlynedd (2015-2020) wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch cyfranogol. Darllen cynllun busnes ASTUTE 2020


ASTUTE 2020 – bydd y prosiectau diwydiant yn:

  • cael eu harwain gan y galw o du diwydiant
  • gorfod cynnwys Her Ymchwil sy’n perthyn i un o’n tri maes allweddol, sef Technoleg Deunyddiau Uwch, Modelu Peirianneg Gyfrifiadurol neu Beirianneg Systemau Gweithgynhyrchu
  • cynnwys Cydweithio, fel bod y cwmnïau a’r Prifysgolion yn rhannu’r mewnbynnau, yr allbynnau a’r risgiau
  • dod â budd economaidd i bob rhan o Gymru

Mae’r bartneriaeth rhwng pump o brif sefydliadau ymchwil Cymru yn cynnig Swyddogion Prosiect hynod gymwysedig ac arbenigedd academaidd o fri i gynnal Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd diwydiannol. Bydd Prifysgol Abertawe yn darparu’r arbenigedd ymchwil diweddaraf drwy’r Coleg Peirianneg, bydd Caerdydd yn cyfrannu academyddion o’r radd flaenaf ar draws tri o’i Golegau, dan arweiniad yr Ysgol Beirianneg, yr Ysgol Fusnes (ym maes Systemau Gweithgynhyrchu) a’r Ysgol Feddygol. Bydd y partneriaid ym Mhrifysgol Aberystwyth, Phrifsgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cyfrannu at y bartneriaeth gref ond hyblyg hon drwy ddarparu arbenigedd mewn meysydd allweddol lle cydnabyddir eu bod yn rhagori. Darllen mwy

Yn sgîl prosiect blaenorol ASTUTE (2010 - 2015) cafwyd llif cyson o geisiadau am gydweithio gan gwmnïau mewn amrywiaeth o wahanol feysydd technoleg. Yn unol â dull gweithredu Arbenigo Clyfar, rydym wedi nodi’r themâu arbenigedd allweddol er mwyn sicrhau effaith economaidd uchel, a bydd ASTUTE 2020 yn canolbwyntio dim ond ar y meysydd hynny o alw diwydiannol lle gallwn ni wneud defnydd penodol o’r arbenigedd sefydledig rhyngwladol, sydd ymhlith y gorau yn y byd, a geir ar draws partneriaeth Prifysgolion Cymru i ymdrin â’r anghenion Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd diwydiannol:

  • Technoleg Deunyddiau Uwch
  • Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol
  • Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu

Datblygir cynigion ar gyfer Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd ar y cyd neu brosiectau trosglwyddo gwybodaeth gan y partner diwydiannol a rheolwr technegol penodedig o ASTUTE 2020 a bydd angen i brosiect gael ei gymeradwyo gan bwyllgor diwydiannol-academaidd cyn iddo fedru mynd rhagddo. Darllen mwy am y Broses o Gymeradwyo Prosiectau

Cwestiynau Cyffredin


Pwy Mae ASTUTE 2020 Yn Gallu Cefnogi? Cwmnïau gweithgynhyrchu yng Nghymru ar draws amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys awyrofod, moduron, cynhyrchu ynni, olew a nwy, dyfeisiau meddygol, electroneg a bwyd ac ati. Gall cwmnïau y tu allan i Gymru gael eu hystyried os yw budd economaidd y prosiect RD&I yn cael ei wireddu yng Nghymru fel rhan o bartneriaeth ehangach.

Gwybodaeth Bellach