jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Deall Ymddygiad Deunyddiau

Mae'r deunyddiau a ddefnyddir i weithgynhyrchu cydrannau yn faes allweddol ar gyfer sicrhau cynhyrchu effeithlon a'r perfformiad gorau posibl gan y gydran sy'n cael ei defnyddio.

Mae’r arbenigedd technegol arbennig a gynigir gan y bartneriaeth yn cwmpasu sawl dosbarth o ddeunyddiau uwch, gan gynnwys aloion metalig amlgydrannol soffistigedig, deunyddiau polymerig ac elastomerau, cyfansoddion, lled-ddargludyddion a deunyddiau digidol.

Mae’r arbenigedd ganddynt i ddehongli ymddygiad macrosgopig y deunyddiau hyn yn nhermau’r strwythurau gwaelodol a’r trawsffurfiadau gwedd ar raddfa atomig. Mae gennym dechnegau uwch ar gyfer astudio microstrwythurau deunyddiau. Mae’r rhain yn cynnwys microsgopau electron ac optegol cydraniad uchel, Migrosgropau Grym Atomig (AFM), Dadansoddiad Pelydr-X sy’n Gwasgaru Ynni a Sbectrosgopi Ffotoelectron Pelydr-X (XPS). Mae gennym hefyd y gallu i astudio mecanweithiau diraddio swmp, megis lludded, ymgripiad tymheredd uchel, breuo ac ati, a mecanweithiau diraddio arwyneb megis ocsideiddio, cyrydu a derbynnedd golau Uwch Fioled. Mae’r ffenomena hyn yn cael effaith gritigol ar wytnwch cydrannau.

Ymdrin â’r angen Diwydiannol am Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd

Gwell gwybodaeth a dealltwriaeth o’r deunyddiau a ddefnyddir mewn prosesau a chynnyrch presennol, cyflwyno deunyddiau newydd mewn cynnyrch, a phrosesu deunyddiau presennol yn fwy effeithlon.
 • Yr angen am gyflwyno deunyddiau newydd mewn cynnyrch, mabwysiadu technegau mwy arloesol ar gyfer prosesu deunyddiau uwch eraill,
 • Deall deunyddiau a’u hymddygiad yn well.

Arbenigeddau


Ym maes Technoleg Deunyddiau Uwch, bu cydweithio helaeth â chwmnïau lleol yn ystod ASTUTE (2010-2015). Rydym yn canolbwyntio’n unig ar feysydd o alw lle gallwn gynnig yn benodol arbenigedd sefydledig sy’n rhagori’n rhyngwladol ac yn arwain y byd. Amlinellir ein harbenigeddau isod: 

Deunyddiau
 • Metelau ac Aloion
 • Deunyddiau Polymerig ac Elastomerau
 • Deunyddiau Cyfansawdd
 • Lled-ddargludyddion

Technegau Gweithgynhyrchu
 • Gweithgynhyrchu Haenau Adiol
 • Cynhyrchu Dyfeisiau Electronig
 • Caenau Gorchudd Tenau

Cymwysiadau


Microsgopeg Cydraniad Uchel
 • Microsgopeg Optegol
 • Microsgopeg Electron
 • Dadansoddiad Pelydr X sy'n Gwasgaru Ynni
 • Microtomograffeg a nanotomograffeg gyfrifedig pelydr X (microCT)
Disgrifio Priodweddau
 • Priodweddau Mecanyddol
 • Priodweddau Trydanol
 • Priodweddau Thermol
 • Priodweddau Magnetig
Mecanweithiau Diraddio Swmp
 • Ymgripiad Tymheredd Uchel
 • Lludded
 • Breuo
Mecanweithiau Diraddio Arwyneb
 • Cyrydu ac Ocsideiddio
 • Gwrthsefyll uwchfioled
Trawsffurfiadau Gwedd (Metelau yn Unig)
 • Newid Cyflwr (e.e. Solid/Hylif)
 • Dyddodiad Cyflwr Solid
 • Triniaethau Toddiant
 • Adweithiau Ewtectoid
 • Adweithiau Martensitig

Cyfarpar


Gweithgynhyrchu Haenau Adiol Metel

Proses wedi'i gyrru gan dechnoleg ddigidol yw Gweithgynhyrchu Haenau Adiol. Mae'n defnyddio laser grymus iawn i ymdoddi powdrau metalig mân â gwrthrychau 3D, yn uniongyrchol o ddata CAD 3D. Taenir y powdr metalig yn wastad ar hyd y plât adeiladu mewn haenau y mae eu trwch yn amrywio o 20 i 100 micron i ffurfio'r trawstoriad 2D. Yna, defnyddir y laser mewn awyrgylch wedi'i reoli'n fanwl i ymdoddi'r haen o bowdr. Ailadroddir y broses, gan adeiladu darnau â geometreg gymhleth fesul haen. Mae nifer o argraffwyr plastig 3D hefyd ar gael.

Microsgopeg Electron

Mae gennym ficrosgopau trawsyrru a sganio electron ar gael. Gellir defnyddio'r rhain i gydrannu'r gweddau microsgopig sy'n bresennol mewn ystod o ddeunyddiau.

Microsgopeg Optegol Cydraniad Uchel

Defnyddir y microsgopau hyn yn arbennig wrth baratoi samplau ar gyfer dadansoddi microstrwythurol.

Cipio Delweddau ar Gyflymder Uchel

Prosesau cipio sy'n digwydd ar gyflymder na all y llygad dynol ei synhwyro. Mae’r fideo (chwith) yn dangos y fideo cyflymder uchel sy’n dal dadansoddiad perfformiad ffroenell microhylifegol a ddatblygwyd gan Kautex Textron CVS Ltd. Caniataodd y prosiect cydweithredol ddealltwriaeth gynyddol o’r llif hylif drwy ffroenellau microhylifegol.

Ysgythru â Phlasma - Mae'r dechneg hon yn fodd i lanhau neu i baratoi arwynebau deunyddiau ar gyfer prosesu dilynol.

Cydadweithiau Laser a Deunyddiau - Defnyddiwyd laserau i astudio deunyddiau yn ogystal ag fel elfen o’u prosesu.

Microsgopeg Grym Atomig - Creu delweddau 3D o dopograffi arwynebau ar nanoraddfa.

Dadansoddi Pelydr X sy'n Gwasgaru Ynni - Dadansoddi Cyfansoddiad Cemegol.

Dadansoddi Cyrydiad - Gall offer dadansoddi electrocemegol soffistigedig a thechnegau sganio potensial arwynebau fesur gallu deunyddiau i wrthsefyll cyrydiad.

Dadansoddi Lludded - Yma asesir ymateb deunyddiau i rymoedd amrywiol a mynych a roddir ar waith arnynt.

Anffurfiadau Mecanyddol - Defnyddir offerynnau i asesu sut bydd deunyddiau'n ymateb i rymoedd newid siâp.

Astudiaethau Achos sy'n ymwneud ag Arbenigedd ym maes Technoleg Deunyddiau Uwch