jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Hidlo yn ôl
Cwmni
 • Company
 • Affresol Limited
 • Amcanu Ltd.
 • Calon Cardio-Technology Ltd.
 • Cambrian Printers Ltd.
 • Divemex Ltd. & CSM Pressing Ltd.
 • DTR Medical Ltd.
 • Electronic Motion Systems Ltd.
 • Frontier Medical Ltd.
 • Haemair Ltd.
 • HI-LEX Cble Systems Co. Ltd.
 • Kautex Textron CVS Ltd.
 • Lyte Industries (Wales) Ltd.
 • Marine Power Systems Ltd.
 • Morvus Technology Ltd.
 • Silverwing Ltd.
 • SymlConnect Ltd.
 • TEAM Precision Pipe Assemblies Ltd.
 • The Aluminium Lighting Company Ltd.
 • The Fifth Wheel Company Ltd.
 • Weartech International Ltd.
 • WorksafePAT Ltd.
Sefydliad
 • Institution
 • Aberystwyth University
 • Cardiff University
 • Swansea University
 • University of Wales Trinity Saint David
Arbenigedd
 • Expertise
 • Computational Engineering Modelling
 • Advanced Materials Technology
 • Manufacturing Systems Engineering
Lleoliad
 • Any
 • Caerphilly
 • Carmarthenshire
 • Ceredigion
 • Denbigshire
 • Neath/Port Talbot
 • Rhondda Cynon Taf
 • Swansea
 • Torfaen
Clirio x
  Image: Cydweithrediad rhwng diwydiant a’r byd academaidd yn targedu’r diwydiant morol trwy Ddatrysiadau Angori’r Genhedlaeth Nesaf

  Cydweithrediad rhwng diwydiant a’r byd academaidd yn targedu’r diwydiant morol trwy Ddatrysiadau Angori’r Genhedlaeth Nesaf

  Bu’r ymchwil ar y cyd â thîm ASTUTE 2020 ym Mhrifysgol Caerdydd yn optimeiddio’r angor newydd er mwyn darparu’r perfformiad strwythurol a’r addasrwydd gorau posibl ar gyfer gweithgynhyrchu graddfa lawn. Nod y prosiect oedd gwerthuso’r perfformiad a modelu’r prif baramedrau, yn arbennig y dull o wreiddio ar wely’r môr, er mwyn canfod cyfleoedd i optimeiddio’r dyluniad a’r gallu i’w weithgynhyrchu ymhellach.

  Darllen Mwy Span
  Image: Affresol Ltd. - Gweithgynhyrchu TPR®: Cymhwyso Technoleg Uwch i Wella’r Cynnyrch, Technoleg, Rheolaeth a Monitro

  Affresol Ltd. - Gweithgynhyrchu TPR®: Cymhwyso Technoleg Uwch i Wella’r Cynnyrch, Technoleg, Rheolaeth a Monitro

  Ar ôl cydweithio’n llwyddiannus ag ASTUTE yn ystod cyfnod cyllido 2010 – 2015, mae Affresol yn parhau i ymdrechu i sicrhau gwelliannau o fewn y cwmni, ac maen nhw’n defnyddio arbenigedd ASTUTE 2020 i ddatblygu a gwella effeithlonrwydd y broses weithgynhyrchu trwy wella dulliau sydd eisoes yn bodoli neu greu rhai newydd sy’n fwy addas ar gyfer deunydd TPR®.

  Darllen Mwy Span
  Image: Optimeiddio proses weldio robotig yn arwain at gyflwyno cynhyrchion newydd a chreu swyddi newydd ar gyfer Lyte Ladders

  Optimeiddio proses weldio robotig yn arwain at gyflwyno cynhyrchion newydd a chreu swyddi newydd ar gyfer Lyte Ladders

  Nododd Lyte ac ASTUTE 2020 dair her ymchwil fel rhan o brosiect ymchwil sawl cam lle manteisiwyd yn llawn ar arbenigedd ASTUTE 2020 mewn Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu, Technoleg Deunyddiau Lefel Uwch, a Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol, er mwyn optimeiddio’r prosesau cyn weldio, y gosodiadau weldio robotig, a’r protocol rheoli ansawdd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Team Precision Pipe Assemblies Ltd. - Cymharu Efelychu a Mapio Llif Gwerth yng Nghynllun Celloedd

  Team Precision Pipe Assemblies Ltd. - Cymharu Efelychu a Mapio Llif Gwerth yng Nghynllun Celloedd

  Mae TEAM Precision Pipe Assemblies Ltd., yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, yn gweithgynhyrchu amrywiaeth o gydosodiadau gwaith pibellau manwl, cymhleth ar gyfer systemau gwresogi, awyru a chyflyru aer (HVAC) a chydrannau eraill sy’n trafod hylif ar gyfer y diwydiant moduron. Roedd TEAM Precision yn ceisio cefnogaeth gydweithredol gan ASTUTE 2020 i sicrhau gwell dealltwriaeth o’u galluoedd a’u capasiti gweithgynhyrchu presennol, a ffyrdd o ganfod gwelliannau posibl.

  Darllen Mwy Span
  Image: Weartech International Ltd. - Esblygu’r Capasiti Ymchwil i greu Aloiau Aml-gyfansawdd sy’n Gwrthsefyll Traul – Dull Gweithredu Microstrwythur

  Weartech International Ltd. - Esblygu’r Capasiti Ymchwil i greu Aloiau Aml-gyfansawdd sy’n Gwrthsefyll Traul – Dull Gweithredu Microstrwythur

  Y disgwyl yw y bydd gwybodaeth weithgynhyrchu uwch Weartech yn cynyddu trwy ymgysylltu a chydweithio ag ASTUTE 2020, ac y bydd yr wybodaeth honno, ochr yn ochr â rhai gwelliannau, yn cael ei chymhwyso’n fwy cyffredinol i’r gwaith cynhyrchu, fel bod enillion ychwanegol i Weartech.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymdrech parhaus gweithgynhyrchwr o Gymru i wella technolegau’n dwyn ffrwyth wrth i gydweithrediad rhwng diwydiant a’r byd academaidd arwain at dwf sylweddol mewn swyddi

  Ymdrech parhaus gweithgynhyrchwr o Gymru i wella technolegau’n dwyn ffrwyth wrth i gydweithrediad rhwng diwydiant a’r byd academaidd arwain at dwf sylweddol mewn swyddi

  Nod y prosiect ar y cyd ag ASTUTE 2020 yw cefnogi uchelgais Weartech, sef cynyddu eu cyfran o’r farchnad (cynnydd o hyd at 30% ar archebion), fel bod y cwmni’n cyrraedd trosiant posibl o £15 miliwn yn y dyfodol.

  Darllen Mwy Span
  Image: Creu swyddi ac ehangu’r amrywiaeth o gynnyrch ar gyfer Kautex drwy Gydweithrediad Diwydiant-Academia

  Creu swyddi ac ehangu’r amrywiaeth o gynnyrch ar gyfer Kautex drwy Gydweithrediad Diwydiant-Academia

  Yn dilyn cyfres o brosiectau cydweithio llwyddiannus yn ystod cyfnod ariannu ASTUTE yn 2010 – 2015, llwyddodd Kautex i ddefnyddio’r wybodaeth a gafwyd o’r prosiectau blaenorol i ddatblygu dau o’u dyluniadau eu hunain ar gyfer ffroenellau. Er mwyn cynyddu dealltwriaeth Kautex ymhellach o baramedrau allweddol y ffroenellau, cynhaliwyd prosiect ar y cyd ar batrymau llif yr hylif gydag ASTUTE 2020.

  Darllen Mwy Span
  Image: Mwyafu canlyniadau cynaliadwyedd cynnyrch mewn mwy o werthiannau ac ehangu ar gyfer Frontier Medical

  Mwyafu canlyniadau cynaliadwyedd cynnyrch mewn mwy o werthiannau ac ehangu ar gyfer Frontier Medical

  Yn dilyn cydweithio llwyddiannus rhwng Frontier ac ASTUTE (2010 – 2015) ar Repose® a ffocws parhaus Frontier ar barhau’n gystadleuol, defnyddio deunyddiau newydd ac optimeiddio prosesau, rhychwantwyd prosiect Ymchwil a Datblygu (R&D) ar y cyd ag ASTUTE 2020.

  Darllen Mwy Span
  Image: Cydweithrediad ffyniannus rhwng diwydiant a’r byd academaidd yn arwain at sefydlu cwmni deilliedig ar gyfer gweithgynhyrchwr colofnau goleuadau

  Cydweithrediad ffyniannus rhwng diwydiant a’r byd academaidd yn arwain at sefydlu cwmni deilliedig ar gyfer gweithgynhyrchwr colofnau goleuadau

  Cefnogodd ASTUTE 2020 ALC ag astudiaeth ddichonoldeb yn ystod cyfnodau cychwynnol datblygu’r cysyniad o system i fonitro iechyd colofnau.

  Darllen Mwy Span
  Image: Cydweithrediad a leolir yn Abertawe’n arwain at arloesedd ym maes ynni’r llanw

  Cydweithrediad a leolir yn Abertawe’n arwain at arloesedd ym maes ynni’r llanw

  Mae Marine Power Systems (MPS), yn Abertawe, yn datblygu Trawsnewidydd Ynni Tonnau i fynd i’r afael â heriau echdynnu ynni o’r tonnau am gost ymarferol. Mae angen ymchwil gyfrifiadurol ar strwythur yr arnofyn i ganiatáu i MPS asesu addasrwydd y cydrannau a lleiafu risg y cyfnodau adeiladu a phrofi.

  Darllen Mwy Span
  Image: Calon Caerdio-Technology Ltd. - Ymchwil i Fodelu ac Optimeiddio Dyfeisiau Cymorth Fentriglaidd

  Calon Caerdio-Technology Ltd. - Ymchwil i Fodelu ac Optimeiddio Dyfeisiau Cymorth Fentriglaidd

  Sefydlwyd Calon Cardio yn 2007 ac mae’n rhan o’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Calon Cardio yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o bympiau gwaed mewnblanadwy ar gyfer trin methiant cronig datblygedig yn y galon, y MiniVAD™, Dyfais Fechan Cymorth Fentriglaidd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth ar Sut i Asesu Ymddygiad Lludded Cylchred Isel Colofn Oleuo Gonigol Alwminiwm

  Astudiaeth ar Sut i Asesu Ymddygiad Lludded Cylchred Isel Colofn Oleuo Gonigol Alwminiwm

  Mae methiant colofnau goleuo oherwydd lludded, o ganlyniad i ddirgryniadau a achosir gan wynt a thraffig, wedi cael sylw arbennig yn y blynyddoedd diwethaf wrth i fwy a mwy o oleuadau fethu’n gynt na’r disgwyl ar safleoedd sy’n agored i’r tywydd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb o Fonitro Offer o Bell drwy gyfrwng Ffôn Clyfar

  Astudiaeth Ddichonoldeb o Fonitro Offer o Bell drwy gyfrwng Ffôn Clyfar

  Mae Argraffwyr Cambrian yn gwmni argraffu masnachol yn Aberystwyth, yn arbenigo mewn argraffu niferoedd isel o ddogfennau mewn lliw ar gyfer cylchgronau, llyfrau, catalogau a llyfrynnau. Maent yn gweithredu 24 awr y dydd gan gynhyrchu cylchgronau a llyfrynnau ar gyfer cwsmeriaid ledled y DU.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwiliad Dull Elfen Feidraidd i Offer Archwilio Gollyngiadau Fflwcs Magnetig Newydd

  Ymchwiliad Dull Elfen Feidraidd i Offer Archwilio Gollyngiadau Fflwcs Magnetig Newydd

  Silverwing yw’r prif ddarparwyr offer archwilio Profi Annistrywiol arbenigol ar gyfer tanciau storio, llestri a phibelli yn y diwydiannau olew, nwy a phetrocemegol.

  Darllen Mwy Span
  Image: Datblygu Prawf Pwynt Gofal i Ganfod Canserau Wrogenhedlol

  Datblygu Prawf Pwynt Gofal i Ganfod Canserau Wrogenhedlol

  Sefydlwyd cwmni fferyllol Morvus Technology Cyf. ym mis Ebrill 2004 i ecsbloetio arbenigedd cadarn ei sylfaenwyr ym meysydd darganfod cyffuriau a thargedau a masnacheiddio technoleg newydd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb o Weithgynhyrchu a Gweithrediadau’r Cwmni

  Astudiaeth Ddichonoldeb o Weithgynhyrchu a Gweithrediadau’r Cwmni

  Sefydlwyd y cwmni yn 2008, a’i brif sail cynnyrch oedd cynhyrchu darnau wedi’u peiriannu a chynhyrchion llenfetel i ddiwydiannau lleol cynhenid yng Ngorllewin Cymru ac yng nghoridor yr M4. Mae’r cwmni’n dymuno ehangu ei sail cynnyrch, datblygu i sectorau marchnad newydd a’i sefydlu ei hun fel arweinydd ym maes datrysiadau metel pwrpasol yn y farchnad Ewropeaidd ehangach.

  Darllen Mwy Span
  Image: Datblygu Cysyniad Dyfais Newydd I Archwilio a Phrofi Offer Trydanol Mewn Gwasanaeth

  Datblygu Cysyniad Dyfais Newydd I Archwilio a Phrofi Offer Trydanol Mewn Gwasanaeth

  WorksafePAT Ltd yn gwmni sy'n perfformio archwilio a phrofi offer trydanol (PAT) mewn swydd. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ddulliau ymarferol o ynysu ddyfeisiau methu heb gael gwared ar y plwg.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb: Dylunio a Gweithgynhyrchu Gefeiliau Cysyniad

  Astudiaeth Ddichonoldeb: Dylunio a Gweithgynhyrchu Gefeiliau Cysyniad

  Ers 2005, mae DTR Medical wedi cynhyrchu cynnyrch di-haint, defnydd untro ar gyfer y Diwydiant Meddygol. Mae un o'r gweithgareddau Ymchwil a Datblygu'n canolbwyntio ar wella cynnyrch er mwyn sicrhau mantais gystadleuol gynaliadwy i ddod â gwaith cynhyrchu yn ôl i Gymru.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb i Welliannau Aerodynamig i Garafanau

  Astudiaeth Ddichonoldeb i Welliannau Aerodynamig i Garafanau

  Mae’r Fifth Wheel Company yn dylunio a chynhyrchu carfanau moethus i ddibenion hamdden ac unedau symudol ar gyfer gofynion masnachol a gorfodaeth yr heddlu.

  Darllen Mwy Span
  Image: Adennill Signal Cyfradd Curiad Calon Ffetysol o'r Data Sain

  Adennill Signal Cyfradd Curiad Calon Ffetysol o'r Data Sain

  Mae SymlConnect yn gwmni gwybodeg iechyd sy'n arbenigo mewn creu datrysiadau TGCh cost effeithiol ar gyfer gwell cyfathrebu o fewn y systemau presennol ac ymhlith gweithwyr proffesiynol, unrhyw le ac unrhyw bryd, gan ddefnyddio dyfeisiau symudol clyfar er mwyn darparu gofal integredig gwell.

  Darllen Mwy Span
  Image: Modelu llif Cyfrifiadurol Eglur Iawn o Ocsigeneiddwyr y Gwaed

  Modelu llif Cyfrifiadurol Eglur Iawn o Ocsigeneiddwyr y Gwaed

  Cenhadaeth gorfforaethol Haemair yw "i leihau marwolaethau acíwt, gwella bywydau dioddefwyr cronig a darparu dewis arall i drawsblaniadau ysgyfaint".

  Darllen Mwy Span
  Image: Rhagfynegi Methiant Oherwydd Lludded Sodrau di-blwm Mewn Cydrannau Pŵer Electronig Newydd

  Rhagfynegi Methiant Oherwydd Lludded Sodrau di-blwm Mewn Cydrannau Pŵer Electronig Newydd

  Mae Electronic Motion Systems (EMS) yn datblygu ac yn gweithgynhyrchu modiwlau a systemau rheoli ar gyfer peiriannau trosi pŵer a moduron trydanol i’r diwydiant cerbydau.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwilio I Nodweddion Camdroi Casin Neilon a Weithgynhyrchir Drwy Chwistrell-Fowldio

  Ymchwilio I Nodweddion Camdroi Casin Neilon a Weithgynhyrchir Drwy Chwistrell-Fowldio

  Diben ymwneud ASTUTE â’r prosiect hwn oedd helpu’r cwmni i ddod o hyd i’r perthnasoedd rhwng paramedrau’r broses fowldio a geometreg derfynol un o’r cydrannau.

  Darllen Mwy Span