jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Diwydiant ac Academia’n Cydweithio ar Ddyfais IoT sy’n troi Cegiau Cwrw yn Gynwysyddion Clyfar ar Unwaith

Diwydiant ac Academia’n Cydweithio ar Ddyfais IoT sy’n troi Cegiau Cwrw yn Gynwysyddion Clyfar ar Unwaith

Busnes: The Smart Container Company Ltd.

Arbenigedd: Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu
 

Lleoliad: Caerdydd

Cwmni datrysiadau technegol yng Nghaerdydd yw The Smart Container Company, ac mae’n datblygu’r KegTracker™, dyfais Rhyngrwyd Pethau (IoT) cyntaf i’r farchnad, anymwthiol, un maint i bawb sy’n troi cegiau a chasgenni yn gynwysyddion clyfar ar amrantiaid. 

Amcangyfrifir bod modd arbed pum biliwn o bunnoedd trwy ddileu elfennau aneffeithlon yng nghadwyn gyflenwi cwrw bob blwyddyn, a hynny yn y Deyrnas Unedig yn unig. Nod KegTracker™ yw grymuso bragwyr, dosbarthwyr a manwerthwyr â data amser go iawn ynghylch lleoliad, cyfaint, tymheredd a symudiad cegiau, er mwyn darparu dealltwriaeth ar draws y gadwyn gyflenwi fydd yn golygu bod modd i brosesau newydd a yrrir gan ddata leihau aneffeithlonrwydd a chynyddu cynaliadwyedd.

Heriau – Mesur Cyfaint a Chynaeafu Ynni


Cydnabyddir bod diffyg data a gwelededd yn y gadwyn gyflenwi bresennol yn golygu bod cegiau’n cael eu dychwelyd yn arafach na’r hyn fyddai’n ddelfrydol, fel bod nifer y cegiau sydd mewn cylchrediad 30% i 70% yn fwy na’r angen. Ar ben hyn, mae cyfradd flynyddol colli cegiau yn 10%.

Elfen allweddol o lawer o’r gwasanaethau mae The Smart Container Company am eu cynnig â’r KegTracker™ yw mesur cyfaint, gan gynnwys cipolwg ar gymeriant a rheoli rhestrau stoc.

Mae’r trefniant cydweithio unigryw rhwng The Smart Container Company ac ASTUTE 2020 wedi defnyddio arbenigedd o fri ym maes systemau gweithgynhyrchu i ymchwilio i ddulliau o reoli lefel hylif a chanfod dichonoldeb dulliau cynaeafu ynni i roi pŵer i’r ddyfais IoT trwy ddefnyddio synwyryddion.

Gall adalw mesuriadau cyfaint cywir ar gyfer cynwysyddion metel a seliwyd fod yn eithriadol o heriol, yn enwedig yn achos cynwysyddion mawr, trwchus fel y cegiau sy’n cael eu defnyddio i storio cwrw, coffi bragu oer, gwin, coctêls, CO2, nitrogen, etc., gan fod ffactorau fel lleoliad y synhwyrydd, maint y cynhwysydd, a lefel yr hylif yn effeithio ar fesuriadau’r synhwyrydd. Ar ben hynny, mae rhaid i unrhyw ddyfais synhwyro fedru cymryd mesuriadau mewn modd anymwthiol sy’n cydweddu â dyluniad y KegTracker™, gan ddefnyddio cyn lleied o bŵer â phosibl.

Gan ei bod yn system sy’n cael ei mewnosod, mae’r KegTracker™ yn dibynnu ar gyflenwad pŵer fydd yn rhedeg yn annibynnol ar hyd cylch oes y ceg i gyflawni gofynion y cymhwysiad. Fodd bynnag, mae pweru dyfeisiau symudol IoT heb gyflenwad pŵer sefydlog yn broblematig ac mae dyfeisiau’n aml yn dibynnu ar dechnolegau batri sydd â chylch oes a chyflenwad pŵer terfynadwy, sy’n ddrud ac yn anghyfleus i’w hamnewid, fel bod rheoli pŵer yn ystyriaeth uwchlaw popeth arall.

Cynaeafu Ynni Amledd Radio. Gallai trosdderbynnydd y KegTracker™ gael ei ddefnyddio i drosglwyddo a derbyn data ac ynni.

Gwelir cynaeafu ynni, y broses o gynaeafu symiau bychain o ynni amgylchynol o ffenomenâu amgylcheddol, fel ffordd o estyn oes weithredol systemau a wreiddiwyd, er bod cymhwyso systemau o’r fath yn heriol, gyda llawer o ffactorau dylunio ac amgylcheddol i’w hystyried.

“Trwy gydweithio ag ASTUTE 2020 cawsom help i gyrraedd ein nod o ddefnyddio’r dechnoleg arloesol hon i annog mwy o ddefnydd o’r ased economi gylchol hwn i leihau nifer y cynwysyddion plastig untro sy’n angenrheidiol i ymateb i’r galw yn y farchnad.”

- Eduardo Garcia
Cyd-Sylfaenydd, The Smart Container Company

Datrysiad


Gyda’i gilydd, bu ASTUTE 2020 a The Smart Container Company yn ymchwilio i’r ddau faes a nodwyd lle roedd angen i’r ddyfais KegTracker™ fedru gwneud cynnydd.

Trwy chwilio’n fanwl ar draws gwahanol ddulliau o fesur, cafwyd hyd i synhwyrydd oedd yn gallu cyflawni’r lefel ofynnol o fanwl gywirdeb o dan y centimetr, heb fod angen lefelau pŵer dros ben μW, oedd hefyd yn gallu cael ei gymhwyso i gyfyngiadau dylunio’r KegTracker™.

Deuwyd i’r casgliad hefyd mai cynaeafu ynni amledd radio (RF) neilltuedig neu amgylchynol gyda chynllun ymreolus-hybrid oedd yn cyfuno uwchgynwysorau â batrïoedd sylfaenol neu eilaidd fyddai’n fwyaf addas i fwyafu gweithrediad y KegTracker™. Ar hyn o bryd, mae’r KegTracker™ yn debygol o dreulio’r rhan fwyaf o’i amser o dan do, mewn amgylcheddau trefol (neu led-drefol) sy’n nodweddiadol yn meddu ar y lefelau helaethaf o ynni RF amgylchynol. Mae cylch bywyd y ddyfais hefyd yn golygu bod cymhwyso pŵer RF neilltuedig yn hawdd, a hefyd dechnegau rheoli pŵer deallus eraill.

Effaith


Mae’r prosiect cydweithredol rhwng The Smart Container Company ac ASTUTE 2020 wedi galluogi’r cwmni i wneud cynnydd yn gwaith ymchwil a datblygu a dod â’r cynnyrch yn nes at y farchnad.

Trwy oresgyn rhwystr sylweddol o ran mesur cyfaint, maent wedi gallu cyflymu datblygiad eu dyfais prototeip, gyda gwybodaeth ynghylch technegau cynaeafu ynni priodol yn dylanwadu ar iteriadau dylunio i’r dyfodol. Bydd y KegTracker™ yn darparu gwelededd data er mwyn datrys ac optimeiddio’r cynnyrch cwrw a chegiau sydd mewn cylchrediad, a thrwy hynny yn lleihau nifer y cegiau angenrheidiol a gollir, a chyfyngu ar y gofynion CO2, ynni a dŵr, fel bod modd sicrhau cadwyn gyflenwi fwy cynaliadwy ac economi gylchol lle cynhyrchir llai o wastraff (cwrw, dŵr, nwy ac ôl troed carbon).

Bydd y cynnyrch arloesol a chyffrous hwn yn chwyldroi’r diwydiant cegiau a chasgenni. Anogodd llwyddiant y cydweithio The Smart Container Company i fuddsoddi mewn ymchwil, datblygu ac arloesedd, ac o ganlyniad uniongyrchol i hynny, rhoddwyd hyder i fuddsoddwyr y bydd The Smart Container Company yn datblygu’r KegTracker™ ymhellach ac yn dod â’r ddyfais glyfar IoT i’r farchnad.

Yn ôl