jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia yn cyfrannu at Achrediad Proses Stripio Gwifrau â Laser ar gyfer Diwydiannau Awyrofod

Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia yn cyfrannu at Achrediad Proses Stripio Gwifrau â Laser ar gyfer Diwydiannau Awyrofod

Busnes: Spectrum Technologies Ltd.

Arbenigedd: Technoleg Deunyddiau Uwch

Lleoliad: Bridgend

Mae Spectrum Technologies Ltd. yn un o arweinwyr y farchnad fyd-eang ym maes dylunio a gweithgynhyrchu systemau laser diwydiannol lefel uwch, ac mae’n dylunio ac yn gweithgynhyrchu ei holl gynnyrch o’i bencadlys ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Cymru.  

Mae diwydiannau technolegol yn y sectorau awyrofod, amddiffyn, rheilffyrdd, moduron, telegyfathrebu, electroneg a gwyddor bywyd yn defnyddio cynnyrch Spectrum i ddarparu atebion gweithgynhyrchu lefel uwch wrth brosesu gwifrau â manwl gywirdeb ac effeithlonrwydd dihafal o’i gymharu â dulliau mecanyddol confensiynol.

Mae ASTUTE 2020 wedi bod yn gweithio gyda Spectrum i brofi ac arddangos nad yw’r broses o stripio gwifrau â laser yn cael unrhyw effaith niweidiol ar briodweddau trydanol a ffisegol y gwifrau a’r ceblau a ddefnyddir yn y diwydiant awyrofod.


Yr angen am leiafu pwysau awyrennau sydd wedi sbarduno datblygiad gwifrau wal denau ynysedig; a chyflwyno systemau rhyng-gysylltiad trydanol perfformiad uwch, ysgafnach. Mae’r dulliau mecanyddol traddodiadol o stripio’r ynysu yn galw am nifer o wahanol offer i gyd-fynd â gwifrau arbennig. Gyda phroses fecanyddol, mae perygl bob amser y bydd niwed i’r dargludydd, sef rhywbeth a waherddir yn llwyr yn y diwydiant. 

Mae technoleg laser yn cael ei defnyddio’n gyffredin yn y sectorau meddygol ac electroneg i stripio gwifrau a cheblau, yn arbennig mewn cymwysiadau arbenigol lle mae dulliau mecanyddol yn methu. Y fantais fwyaf o ddefnyddio laserau a pharamedrau penodol ar gyfer stripio yw bod y dargludydd metalig yn peri i belydr y laser adlewyrchu oddi arno, heb achosi unrhyw ddifrod.

Yr her ym maes awyrofod yw bod rhaid i unrhyw ddyfais stripio gwifrau gael ei chymeradwyo i’w defnyddio gan Wneuthurwyr y Cyfarpar Gwreiddiol, gan ddilyn eu rheolau llym.

Nod arbenigedd ymchwil ASTUTE 2020 mewn deunyddiau uwch oedd rhoi sylw i heriau technegol amodau’r prosesu laser er mwyn sicrhau proses stripio heb ddiffygion.

Ffigur 1: Delweddau microsgop electronau o wifrau ar ôl torri deunydd ynysu â laser, gan ddangos nad oes difrod i’w weld ar y dargludydd.

Datrysiad


Bu tîm ASTUTE 2020 yn cydweithio’n agos â Spectrum i ymchwilio i’r amodau lle gellid stripio’r gwifrau trydanol â laser heb achosi difrod i’r dargludyddion.  

Ffigur 2: Enghreifftiau o wifrau a cheblau manyleb gyffredin awyrofod ar ôl stripio â laser ar y paramedrau wedi’u hoptimeiddio y cafwyd hyd iddynt trwy ddadansoddi.

Defnyddiwyd microsgopau optegol, microsgopau electronau a thechnegau pelydr-X i nodweddu a dadansoddi’r perfformiad wrth stripio’r gwifrau â laser, er mwyn optimeiddio’r defnydd o ynni, cynyddu’r cyflymder, a lleihau diffygion. Pennwyd yr halogiad a’r gwaddod, a ffyrdd o’u lleiafu, trwy ddadansoddiad meintiol elfennaidd.

Effeithiodd sawl ffactor ar y perfformiad torri: cyflymder y torri, pŵer y laser, y math o ddeunyddiau ynysu a’u trwch.  

Rhannwyd y canlyniadau gyda’r cwmni i ddilysu’r perfformiad ac optimeiddio’u hoffer stripio gwifrau â laser, yn unol â gofynion y diwydiant awyrofod.

Effaith


Mae’r prosiect mewn cydweithrediad ag ASTUTE 2020 wedi dangos nad yw’r broses o stripio gwifrau â laser yn newid (na hyd yn oed yn gadael ôl) ar wyneb y wifren neu’r cêbl metalig sy’n dargludo. Cafodd effaith y laser ar wahanol ddeunyddiau ynysu ei dadansoddi i leiafu’r gwaddodion a lleihau’r glanhau wedi’r broses.

Mae profi ac optimeiddio’r paramedrau stripio gwifrau â laser wedi golygu bod modd mireinio’r cynnydd ymhellach i’w ddefnyddio mewn diwydiannau technolegol ac awyrofod, lle mae stripio gwifrau mewn electroneg ar raddfa fechan heb achosi difrod yn dod yn her gynyddol.

Mae Spectrum ac ASTUTE 2020 wedi cydweithio i alluogi’r cwmni i symud ymlaen i sicrhau llwybr at ardystio stripio gwifrau â laser ar gyfer cadwyn gyflenwi’r diwydiant awyrofod, nad oedd modd cael mynediad iddi o’r blaen.

Mae’r prosiect ar y cyd wedi rhoi hyder i’r cwmni yn fersiwn ddiweddaraf eu system torri â laser, ac yn ddiweddar maent wedi sicrhau archeb fawr gan Boeing. O ganlyniad uniongyrchol i hyn, crëwyd pedair swydd newydd yn y Pencadlys yng Nghymru, a diogelwyd sawl swydd trwy’r contractau newydd a’r achrediad OEM. Wrth i Spectrum gyflwyno cynnyrch marchnad/prosesau newydd i’r cwmni, mae cyfle iddyn nhw geisio sicrhau achrediad mewn marchnadoedd a chadwyni cyflenwi newydd er mwyn optimeiddio a gwella’r paramedrau torri gwifrau â laser.

“Fel y dangosodd canlyniadau’r arbrofion, mae’n bosibl stripio â laser heb achosi difrod i’r dargludyddion; dyma’r allwedd i agor y llwybr achredu gydag awyrofod.

Mae’r trefniant cydweithio hwn wedi rhoi hyder i ni bod modd stripio â laser ym maes awyrofod. Mae’r archeb gan Boeing wedi diogelu swyddi, ac rydym ni’n disgwyl i’r dechnoleg gael ei derbyn yn gynnar yn 2021, gan gynnwys achrediad gan Boeing. Byddwn ni’n gwneud cynnydd pellach yn ein trafodaethau gydag AIRBUS i sicrhau eu cymeradwyaeth nhw yn 2021.”

- Jonathan Davies
Rheolwr Ymchwil a Datblygu, Spectrum Technologies Ltd.

“Mae’r cydweithio hwn ar Ymchwil a Datblygu yn ceisio gwella ansawdd stripio gwifrau trydanol. Bydd hynny’n peri i’r busnes dyfu ac ehangu, ac yn helpu gyda chystadleurwydd rhyngwladol.”  

- Dr Fawzi Belblidia
Cyfarwyddwr Technegol, ASTUTE 2020

Yn ôl