jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant a’r Brifysgol yn y Sector Diagnosteg Feddygol

Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant a’r Brifysgol yn y Sector Diagnosteg Feddygol

Busnes: Ortho Clinical Diagnostics

Arbenigedd: Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu Hyd: Tri phrosiect dros lawer o flynyddoedd

Diwydiant: Diagnosteg Feddygol

Cefndir


Symudodd Ortho Clinical Diagnostics (OCD) o ganol Caerdydd i ffatri bwrpasol ym Mhencoed yn Ardal Gydgyfeirio Cymru, sef Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, ym mis Hydref 2010. OCD oedd un o’r cwmnïau cyntaf i ASTUTE-Caerdydd gydweithio â hwy, yn gyntaf drwy i ni hwyluso gweithdy arloesi i lunio ac yna ddatblygu map ffordd i fodloni gofynion ymchwil ac anghenion diwydiannol OCD, a pharu’r rheini â sgiliau ASTUTE.

Yn gyntaf, cynhaliwyd astudiaeth gwmpasu ar y cyd i werthuso dichonoldeb technegol proses arfaethedig i addasu nodweddion arwyneb eu cafnau imiwno-adnabod cyn eu haraenu. Ar ôl llwyddo i ddangos y gallai’r dechnoleg wneud yr addasiad dan sylw, cynhaliwyd astudiaeth fwy hirdymor ar y cyd i ddangos y gallai fod yn effeithiol ar gyfer holl gynhyrchion imiwno-adnabod OCD dan yr holl amrywiaeth o amodau prosesu a ddisgwylir. 

Yn ystod yr astudiaeth hon, canfuwyd rhai rhwystrau technegol a ataliodd y swyddog ASTUTE rhag arddangos y dechnoleg newydd hon yn llawn yn yr amser a oedd ar gael. Fodd bynnag, ers hynny bu’n bosibl canfod datrysiadau posibl i’r materion hyn â digon o hyder i ganiatáu i OCD barhau i wneud gwaith ymchwilio gyda’r nod yn y pen draw o ymgorffori’r datblygiadau hyn yn y brif broses gynhyrchu.

Cychwynnodd OCD brosiect arall, gyda’r bwriad o ddatblygu cyflenwr lleol i gyflwyno cynnyrch newydd.  Mae partneriaethau cadwyn gyflenwi yn y diwydiant dyfeisiau meddygol yn gorfod bod yn geidwadol iawn; rhaid asesu unrhyw newydd-ddyfodiaid posibl yn drwyadl i sicrhau y gallant fodloni safonau ansawdd llym. Gan gydweithio’n agos ag OCD, roedd hyn yn golygu cynnal arolwg o dros 40 o gyflenwyr i ganfod eu galluoedd, cynnal ymweliadau ac archwilio cwmnïau er mwyn llunio rhestr fer o gyflenwyr posibl.

Heriau


Mae’r ddau brosiect wedi cyflawni’r allbynnau a fwriadwyd, ond mae natur y diwydiant dyfeisiau meddygol yn golygu bod rhaid aros amser hir cyn cyflwyno a dilysu unrhyw gynnyrch neu broses newydd, ac mae’r broses ddilysu hon yn parhau ar hyn o bryd ar gyfer y gwelliannau i’r broses gynhyrchu ac ar gyfer y cyflenwyr ar y rhestr fer.

Effaith


Mae OCD wedi cyhoeddi bod y ffaith eu bod yn cydweithio ag ASTUTE, mentrau academaidd eraill a mentrau eraill gan Lywodraeth Cymru wedi cael effaith fesuradwy ar eu gallu i lwyddo i sicrhau buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau, staff a phrosesau.  Yn ystod y cyfnod hwn, er enghraifft, mae swyddi crefftus newydd wedi cael eu creu ac mae prentisiaethau wedi cael eu cychwyn am y tro cyntaf.   Mae OCD yn barod i fuddsoddi ymhellach yn eu gallu i gynhyrchu a’u harbenigedd ym maes cymorth cynhyrchion er mwyn eu galluogi i gyflwyno cyfres newydd o gynhyrchion yn 2014; bydd hyn yn creu 24 o swyddi newydd, a’r rhan fwyaf ohonynt i bersonél medrus iawn.

“Doedd y cymorth technegol micro / nano gawson ni [gan y tîm ASTUTE] ddim ar gael yn fewnol yn y cyfleuster [OCD] De Cymru.  Weithiau, mae canoli galluoedd uwch-dechnoleg mewn strwythur corfforaethol yn gallu creu syrthni sy’n rhoi cyfyngiad anfwriadol ar ystwythder y busnes. Mae’r arbenigedd technegol sydd ar gael gan ASTUTE wedi golygu ein bod yn gallu gwneud penderfyniadau lleol am ddefnyddio adnoddau a all fod o fantais fawr i ni”

- Kevin Doran, Rheolwr Peirianneg

Yn ôl