jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Astudiaeth Ddichonoldeb o Weithgynhyrchu a Gweithrediadau’r Cwmni

Astudiaeth Ddichonoldeb o Weithgynhyrchu a Gweithrediadau’r Cwmni

Busnes: Amcanu Ltd.

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin

Meysydd Canlyniadau: Wedi i ni gynnal astudiaeth ddichonoldeb gyda llawer o gymorth gan y cwmni o feysydd allweddol y busnes a gwneud argymhellion o ganlyniad i’r astudiaeth, mae’r cwmni’n dweud eu bod yn fwy proffidiol, eu bod yn cadw llai o stoc, bod eu hallbwn wedi gwella, bod eu cronfa gwsmeriaid yn fwy, eu bod wedi rhoi amgylchedd darbodus ar waith, eu bod wedi ailstrwythuro’r cwmni, eu bod wedi adolygu eu cynlluniau a’u bod wedi cael buddsoddiad cyfalaf

Technoleg: Uwchraddio IT Cad/Mabwysiadu egwyddorion gweithgynhyrchu diwastraff/Dadansoddiad SWOT/Adolygiad busnes/Gweithredu methodoleg rheoli prosesau

Cefndir


Sefydlwyd y cwmni yn 2008, a’i brif sail cynnyrch oedd cynhyrchu darnau wedi’u peiriannu a chynhyrchion llenfetel i ddiwydiannau lleol cynhenid yng Ngorllewin Cymru ac yng nghoridor yr M4.  Mae’r cwmni’n dymuno ehangu ei sail cynnyrch, datblygu i sectorau marchnad newydd a’i sefydlu ei hun fel arweinydd ym maes datrysiadau metel pwrpasol yn y farchnad Ewropeaidd ehangach.

Prosiect


Buom yn gweithio’n agos gyda gweithwyr y cwmni i gynnal prosiect ymchwil dichonoldeb i alluogi’r tîm rheoli i hwyluso adolygiad strategol o strwythur y cwmni a’i gyfleuster gweithgynhyrchu, a hwyluso newid er mwyn gwella proffidioldeb a chynnal twf yn hynny o beth a chreu cynllun cadarn ar gyfer datblygiad parhaus yr amgylchedd gweithgynhyrchu.   Roedd y prosiect hefyd yn adolygu mecanweithiau cynnal y newid hwn i sicrhau proses ddi-dor o archebu gwerthiannau a phrosesu archebion hyd at gyflenwi’r cynnyrch.

Canlyniad


Roedd y prosiect yn llwyddiant ar y cyfan, a gellir mynegi hyn gan ddefnyddio nifer o ddangosyddion allweddol, sef:

Gwella proffidioldeb, gwella allbwn, cadw llai o stoc, lleihau amseroedd aros cwsmeriaid am ddanfoniadau, creu amgylchedd gweithgynhyrchu diwastraff, gwella rheolaeth prosesau ac atebolrwydd prynu, gwneud gwelliannau mawr i’r ffatri a buddsoddi cyfalaf a chreu adran nwyddau tuag i mewn.

Effaith


Effaith fawr ar drosiant, proffidioldeb, dulliau rheoli stoc ac allbwn cynhyrchu.

“Rydym wrth ein boddau ein bod wedi cymryd rhan yn y prosiect ASTUTE; roedd gennym berthynas ragorol â’r swyddog prosiect sydd wedi gweithio’n dda gyda’n busnes i gynhyrchu enillion busnes sylweddol o ran proffidioldeb, allbwn cynhyrchu, ailstrwythuro’r cwmni, gwella rheolaeth prosesau a lleihau stoc.  Heb yr hwb hwn gan y prosiect ASTUTE, ni fyddai llawer o’r gwelliannau hyn wedi digwydd.”

- Owain Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr, Amcanu Ltd.

Oherwydd y ffocws ar Arbenigedd Smart, efallai na fydd rhai o’r meysydd arbenigol yn yr astudiaethau achos yn cael eu cynnwys yn yr ASTUTE 2020 presennol.

Yn ôl