jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Datblygu Prawf Pwynt Gofal i Ganfod Canserau Wrogenhedlol

Datblygu Prawf Pwynt Gofal i Ganfod Canserau Wrogenhedlol

Busnes: Morvus Technology Ltd.

Meysydd Canlyniadau: Offeryn i roi prawf Pwynt Gofal a phrofi’r cysyniad newydd
Technolegau: Datblygu prawf diagnosteg glinigol in vitro, optoelectroneg

Cefndir


Sefydlwyd cwmni fferyllol Morvus Technology Cyf. ym mis Ebrill 2004 i ecsbloetio arbenigedd cadarn ei sylfaenwyr ym meysydd darganfod cyffuriau a thargedau a masnacheiddio technoleg newydd. Ar oncoleg, yn bennaf, y bydd yn hoelio’i sylw. Bob blwyddyn ar hyn o bryd, daw dros 300,000 o gleifion i ysbytai yn y DU i gael prawf cytosgopig mewnwthiol diagnostig i ganfod canser y bledren. Mae cost pob prawf unigol yn gymharol uchel a chost flynyddol y profion hynny i’r GIG yw rhyw £80 miliwn. Mae’r prawf yn ymwthiol ac yn anghyffyrddus i’r cleifion, a rhaid iddynt fynd i’r ysbyty i gael y prawf.

Mae Morvus Technology Cyf ac Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd wedi datblygu technoleg newydd a fydd yn fodd i roi prawf anymwthiol in vitro am ganserau wrogenhedlol fel canser y bledren. Bydd prawf cadarnhaol yn allyrru goleuni ac mae’n hawdd gwahaniaethu rhyngddo a sampl negyddol. I gynnal y prawf newydd, does ond angen i’r claf roi sampl o droeth. O ffurfweddu’r prawf yn brawf Pwynt Gofal, felly, gellid ei roi mewn labordy mewn ysbyty neu yng nghlinig meddyg teulu. Petai’r prawf ar gael, byddai’n gostwng cryn dipyn ar y costau blynyddol i’r GIG o roi profion am ganser y bledren, a byddai’n anymwthiol i gleifion.

Prosiect


Gweithiodd ASTUTE (Ysgol Peirianneg Caerdydd) gyda Morvus Technology Cyf. ac Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd i wneud hyn:

  • Pennu fformat i’r prawf am ganser wrogenhedlol a fyddai’n addas i’w ddefnyddio mewn Pwyntiau Gofal.
  • Llunio Manyleb o Ofynion y Defnyddwyr ar gyfer offeryn electronig i fesur canlyniadau’r prawf.
  • Dylunio, adeiladu a phrofi offeryn electronic i roi prawf ar y cysyniad a mesur canlyniadau’r profion am ganser wrogenhedlol mewn Pwyntiau Gofal.

Canlyniad


  • Cynhyrchwyd prawf Pwynt-Gofal newydd i ganfod canser y bledren.
  • Cwblhawyd Manyleb o Ofynion y Defnyddwyr ar gyfer offeryn electronig i brofi’r cysyniad.
  • Cafodd offeryn electronic ei ddylunio, ei gynhyrchu a’i brofi i fesur canlyniadau’r prawf newydd.

Gallai profion diagnostig o’r fath leihau costau’r GIG a bod ar gael i gleifion yn lleol. Rhoddant hefyd ganlyniadau’r prawf i’r meddyg teulu mewn amser real, a gallai hynny wella’r monitro a’r trin sydd ar gyflyrau cronig. Mae’r prawf dan sylw yn cael ei ddatblygu ymhellach ar hyn o bryd i’w ddefnyddio i roi prawf ar samplau clinigol.

“Mae ASTUTE wedi’n galluogi ni fynd â’r cysyniad o ddefnyddio ensym sy’n dewis cell ganseraidd i gynhyrchu cynnyrch fflwroleuol o’r labordy a’i ddatblygu’n brototeip o gynnyrch i ganfod canser y bledren mewn pwynt gofal. Mae’r cydweithio hwnnw wedi bod yn rhagorol a chynhyrchiol ac, yn sicr, wedi cyflymu’r datblygu ar y cynnyrch.”

- Yr Athro Richard Knox, Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu

Oherwydd y ffocws ar Arbenigedd Smart, efallai na fydd rhai o’r meysydd arbenigol yn yr astudiaethau achos yn cael eu cynnwys yn yr ASTUTE 2020 presennol.

Yn ôl