jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Astudiaeth Ddichonoldeb i Welliannau Aerodynamig i Garafanau

Astudiaeth Ddichonoldeb i Welliannau Aerodynamig i Garafanau

Busnes: The Fifth Wheel Company Ltd.

Meysydd Canlyniadau: Dadansoddiad o Briodweddau Grym Llusgiad Aerodynamig
Technoleg: Efelychiad o Ddeinameg Hylifau Cyfrifiadurol (CFD)

Cefndir


Mae’r Fifth Wheel Company yn dylunio a chynhyrchu carfanau moethus i ddibenion hamdden ac unedau symudol ar gyfer gofynion masnachol a gorfodaeth yr heddlu. Y Cwmni yw’r cynhyrchydd gwreiddiol, a’r unig gynhyrchydd a leolir yn y DU o gerbydau teithio pumed olwyn sy’n cydymffurfio â gofynion Ewropeaidd. Ar hyn o bryd mae’r Fifth Wheel Company yn cynhyrchu amrediad eang o garafanau, tryciau ac ôl-gerbydau masnachol. Y prif amcanion yw darparu gofod anhygoel, dyluniad rhagorol a phrofiad rhwydd, diogel o dynnu ôl-gerbyd i’r cwsmer.

Ni chynhaliwyd unrhyw ddadansoddiad CFD ym maes aerodynameg ar unrhyw un o’u cynhyrchion, a nodwyd hyn fel maes posibl ar gyfer datblygu pellach gydag effaith sylweddol. Mae profiad o’r grymoedd llusgiad aerodynamig sy’n effeithio ar gerbyd masnachol cyffredinol yn dangos y gall fod yn gyfrifol am hyd at 60% o gyfanswm y tanwydd a ddefnyddir. Er mwyn cadw’r tanwydd a ddefnyddir cyn agosed at y cerbyd tynnu yn unig hyd yn oed pan fo’n tynnu carafán gyda’i màs amlwg y dymuniad yw gwella aerodynameg gyfun y cerbyd i wrthbwyso peth o’r cynnydd yn y defnydd o danwydd oherwydd màs ychwanegol y garafán yn cael ei thynnu.

Prosiect


Mae ASTUTE ym Mhrifysgol Glyndŵr wedi cynnal astudiaeth ddichonolrwydd i asesu priodweddau aerodynamig model Celtic Rambler y Fifth Wheel Company er mwyn lleihau llusgiad aerodynamig y garafán ac, o ganlyniad, y tanwydd a ddefnyddir.

Nod yr astudiaeth oedd edrych ar y canlynol:

  • Gostyngiad posibl o 20% yn llusgiad cyffredinol y garafán.
  • Y llif aerodynamig o gwmpas y garafán.
  • Effaith lleihau drag ar wahanol gerbydau tynnu a’r effeithlonrwydd tanwydd.

Er mwyn lleihau’r grym llusgiad aerodynamig cynhaliwyd efelychiad CFD er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r llif aer a’i oblygiadau o ran dylunio carafanau i’r dyfodol. Efelychwyd pum cerbyd llusgo posibl ac un ar bymtheg o wahanol amodau achosion.

Canlyniad


Bu modd i ASTUTE ddangos defnyddioldeb CFD a darparu nifer o argymhellion ar sut i greu carafán lyfnach a mwy
effeithlon o ran aerodynameg, i leihau defnydd tanwydd, a thrwy hynny arbed costau a lleihau’r effaith ar yr amgylchedd. Wedi gweld manteision gwaith ASTUTE a chan ddefnyddio CFD ymhellach, bydd y cwmni yn awr yn edrych ymhellach ar ddatblygu gwahanol ddyluniadau ar gyfer modelau carafanau i’r dyfodol a allai, o bosibl:

  • Gyflawni 34% o ostyngiad mewn llusgiad o’i gymharu â’r gwreiddiol
  • Lleihau maint yr ôl-lusgiant yn sylweddol
  • Gyflawni 22.5% o ostyngiad pŵer ac felly gostyngiad yn y defnydd o danwydd
  • Addasu geometreg y garafán fel bod ei siâp yn fwy llyfn.

Effaith


Arbed CO2 a llai o ddefnydd ynni, llygredd aer a chynhesu byd-eang.

“Mae’r prosiect dadansoddi aerodynameg a wnaed drwy brosiect ASTUTE a Phrifysgol Glyndŵr wedi rhoi golwg i ni ar agwedd bwysig iawn ar ein cynnyrch na fyddem byth wedi’i hystyried. Bydd y data cryno a gynhyrchwyd o fudd wrth ddylunio a datblygu modelau i’r dyfodol a gobeithio y bydd yn rhoi mantais i ni dros ein cystadleuwyr.”

- Gethin Whiteley, Pennaeth Dylunio

Oherwydd y ffocws ar Arbenigedd Smart, efallai na fydd rhai o’r meysydd arbenigol yn yr astudiaethau achos yn cael eu cynnwys yn yr ASTUTE 2020 presennol.

Yn ôl