jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Optimeiddio proses weldio robotig yn arwain at gyflwyno cynhyrchion newydd a chreu swyddi newydd ar gyfer Lyte Ladders

Optimeiddio proses weldio robotig yn arwain at gyflwyno cynhyrchion newydd a chreu swyddi newydd ar gyfer Lyte Ladders

Busnes: Lyte Industries (Wales) Ltd.

Lleoliad: Abertawe

Arbenigedd: Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu, Technoleg Deunyddiau Uwch & Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol

Sefydlwyd Lyte Industries (Cymru) Cyf. yn 1947, ac maen nhw wedi bod yn gweithgynhyrchu amrywiaeth o ysgolion a chyfarpar mynediad alwminiwm a ffeibr gwydr ers dros 65 mlynedd. Cwmni o Abertawe yw Lyte, ac maen nhw’n falch mai nhw yw un o’r ychydig gwmnïau sy’n dal i weithgynhyrchu cyfarpar mynediad fel ysgolion yn y Deyrnas Unedig. Mae eu marchnad bresennol yn cwmpasu’r Deyrnas Unedig gyfan, gan gynnwys cwsmeriaid pwysig fel BT, Sky, Screwfix a Centrica.

Mae ansawdd a pherfformiad amrywiaeth Lyte o gynnyrch yn dibynnu’n bennaf ar ansawdd y gwaith paratoi a’r gosod cyn i’r weldio gychwyn, ac mae eu holl gynnyrch wedi’u hardystio i safonau perthnasol BSI. Ar sail trefniant cydweithio ymchwil blaenorol gydag ASTUTE 2020, buddsoddodd Lyte ryw £300,000 yn ddiweddar mewn llwyfan weldio robotig i gyflymu’r cynhyrchu a gwella ansawdd y cynnyrch, gan arddangos eu hymrwymiad i gadw gweithgynhyrchu yn Ne Cymru.

Nododd Lyte ac ASTUTE 2020 dair her ymchwil fel rhan o brosiect ymchwil sawl cam lle manteisiwyd yn llawn ar arbenigedd ASTUTE 2020 mewn Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu, Technoleg Deunyddiau Lefel Uwch, a Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol, er mwyn optimeiddio’r prosesau cyn weldio, y gosodiadau weldio robotig, a’r protocol rheoli ansawdd.

Heriau


Roedd Lyte yn profi anawsterau wrth geisio optimeiddio’r broses weldio robotig, ac roedd hynny’n arwain at lawer o weldio diffygiol, oedd yn gwastraffu deunydd ac amser. Elfennau newydd a heriol y prosiect ymchwil hwn oedd rhoi technegau cyfun ar waith i ddatblygu ansawdd yr asiadau, gan ganolbwyntio ar y cynnyrch lle cafodd Lyte y trafferth mwyaf i integreiddio’r weldio robotig i’r broses weithgynhyrchu:

Delwedd ar y dde: Peiriant Weldio Robotig

  • Adolygu technoleg gyfredol Prosesau Weldio Robotig (Cyn, yn Ystod ac ar Ôl Weldio);
  • Deall rheolaeth clampiau jig i leihau goddefiant yn y broses o baratoi ar gyfer weldio;
  • Adolygu siapau optimwm smotiau weldio ar gyfer geometreg gwahanol asiadau weldio;
  • Optimeiddio paramedrau weldio yng nghyswllt gwahanol batrymau weldio;
  • Datblygu system reoli lŵp caeedig ymwybyddiaeth ofodol ar gyfer proses weldio robotig MIG, gyda chefnogaeth model cyfrifiadurol.

Datrysiad


Amlygodd casgliad y trefniant ymchwil hwn ar y cyd fod angen gwella technolegau cynhyrchu Lyte a’u cynnyrch trwy berffeithio’r gwaith paratoi ar gyfer weldio ar sail dealltwriaeth gadarn o feteleg aloiau alwminiwm a lefel uwch o awtomeiddio oedd yn integreiddio robotiaid clyfar lefel uwch a thechnoleg synwyryddion.

Delwedd ar y chwith: Modelu tymheredd wrth weldio

Nododd yr ymchwil welliannau yn ystod y camau cyn weldio a weldio trwy ganfod y paramedrau amlycaf oedd yn uniongyrchol gysylltedig ag ansawdd y weldio, ac yn sgîl hynny llwyddwyd i wella technolegau cynhyrchu Lyte ac ansawdd cynnyrch Lyte.

Arweiniodd ymchwil bellach ar fodelu cyfrifiadurol i optimeiddio paramedrau’r broses weldio a fyddai’n cael eu cymhwyso i’r weldiwr robotig at well dealltwriaeth o’r llwyfan weldio robotig, a hynny o dan amrywiaeth o amodau profi.

‘Drwy ddefnyddio arbenigedd ASTUTE 2020, mae Lyte wedi ymdrechu i sicrhau bod ansawdd y weldio robotig yn cael ei adeiladu i mewn o’r cychwyn, gan y gall cymalau a weldiwyd wynebu llwythau a lludded yn ystod oes y cynnyrch. Mae ASTUTE 2020 wedi cynorthwyo Lyte i gyflawni ansawdd weldio optimwm trwy ddefnyddio prosesau a chamau gweithredu technolegol i brofi a sicrhau ansawdd y gwaith weldio, ac fel ail elfen, i gadarnhau presenoldeb, lleoliad a chwmpas y gwaith weldio a gynhyrchwyd ar Fframiau Tŵr Lyte.’

- Chris Loynes
Rheolwr Ffatri, Lyte Industries (Cymru) Cyf.

Effaith


Mae ymrwymiad Lyte a’u gwaith yn gweithredu argymhellion canlyniadau’r ymchwil hon ar y cyd bellach wedi cael eu trosi’n arfer da a ddilynir gan Lyte wrth weldio. Mae ymrwymiad Lyte a thîm ASTUTE 2020 wedi arwain at broses helaeth o gyfnewid gwybodaeth a fu’n fuddiol o’r ddeutu.  

O ganlyniad uniongyrchol i’r trefniant cydweithio, mae Lyte wedi:

  • Ehangu ystod eu cynnyrch presennol a chyflwyno dau gynnyrch newydd i’r farchnad (Lytepod Podium a Stairlyte Stairwell Tower);
  • Creu saith swydd newydd yn adrannau gweithrediadau ac ansawdd Lyte;
  • Buddsoddi mewn peiriant profi gwydnwch i leihau cost ardystio cynnyrch; mae bwriad i fuddsoddi ymhellach er mwyn caffael peiriant torri laser;
  • Llwyddo i weithredu’r Safon Brydeinig newydd (BS EN 131), sy’n cydymffurfio â safon Ewrop.

Yn y pen draw bydd manteision y prosiect cydweithredol hwn yn caniatáu i Lyte symud eu systemau gweithgynhyrchu ymlaen er mwyn gwerthuso a gwella effeithlonrwydd, ansawdd a darpariaeth, a fydd yn arwain at fwy o refeniw gwerthiant. Dyma fydd un o’r ffyrdd i Lyte fuddsoddi ymhellach a gwella is-adran weldio’r busnes er mwyn sicrhau dyfodol hirdymor i’r cwmni yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Macrostrwythur asiad a weldiwyd gyda chyfrifiad o’r arwynebedd


Tymheredd a fesurwyd o amgylch y lleoliadau weldio

‘Mae’r gystadleuaeth rhwng gwneuthurwyr ysgolion yn poethi, gan fod y cawr rhyngwladol Werner wedi llyncu llawer o weithgynhyrchwyr bychain y Deyrnas Unedig.

Nod y trefniant cydweithio Ymchwil a Datblygu hwn, dros sawl cyfnod, oedd gwella perfformiad ac ansawdd cynnyrch weldio Lyte Industries. Yn y pen draw bydd hynny’n golygu twf i’r busnes ac yn ein helpu i fod yn gystadleuol ar lefel ryngwladol. Mae’r cwmni bellach yn buddsoddi’n helaeth mewn cyfarpar i gyflawni’r nodau hyn, fel bod ganddyn nhw fantais gystadleuol.’

- Dr Fawzi Belblidia
Uwch Reolwr Technegol, ASTUTE 2020

Mae fformat testun cyfoethog o’r fideo ar gael yma

Yn ôl