jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Lleihau Dulliau Gweithredu “Profi a Methu” Drud

Wrth alluogi neu wella prosesau gweithgynhyrchu a chynnyrch gweithgynhyrchu, ac er mwyn cynyddu dealltwriaeth o brosesau a chynnyrch cymhleth.


Mae Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol yn un offeryn hanfodol er mwyn cynyddu’r ddealltwriaeth o brosesau a chynnyrch cymhleth. Mae gwella prosesau gweithgynhyrchu a chynnyrch gweithgynhyrchu yn aml yn galw am arbrofi gan ddefnyddio “dull profi a methu”.
Gall hyn fod yn ddrud o ran amser staff a deunyddiau, ac mae’n aml yn broses hir, weithiau gyda chanlyniad ansicr. Mae’n bosibl i alluoedd rhagfynegi modelu cyfrifiadurol leihau neu ddileu’r dull gweithredu “profi a methu” er mwyn sicrhau cyfnod arweiniol byrrach i gynnyrch newydd ar y ffordd i’r farchnad a gellir optimeiddio prosesau a chynnyrch newydd, gyda risg isel ac amserau gweithredu byrrach.

Ffenomena Ffisegol Cymhleth ac Technegau Uwch

Mae cynnydd o ran deall y ffiseg, adeiladu modelau ar ei gyfer a thechnoleg gyfrifiadura yn arwain at efelychiadau rhifiadol sydd yn fwyfwy galluog a dibynadwy. Gellir efelychu trosglwyddo gwres, llif nwy a hylif, llif gronynnau, mecaneg strwythurol a ffenomena electromagnetig a’u cyfuno mewn modelau aml-ffiseg a ddatblygwyd trwy waith ymchwil er mwyn deall eu rhyngweithio a’u heffeithiau. Gellir cymhwyso hyn i adolygu perfformiad cynnyrch o ran ei ddefnydd arfaethedig ac ar hyd y broses weithgynhyrchu.

Cynyddu’r amrywiaeth o senarios: Mae llawer o dechnegau uwch yn bodoli bellach ar gyfer modelu cyfrifiadurol ar brosesau peirianneg; mae’r rhain yn cynnwys y Dulliau Elfen Derfynedig, Gwahaniaeth Terfynedig, Cyfaint Terfynedig ac Elfen Arwahanol neu dechnegau modelu mathemategol cymwysedig.

Galluoedd


Cynhaliwyd llawer o brosiectau llwyddiannus gyda chwmnïau ym maes Modelu Cyfrifiadurol o dan ASTUTE (2010 - 2015), gan greu cryn effaith. Amlinellir ein galluoedd isod:

Dadansoddi Elfennau Terfynedig (FEA)
 • Trosglwyddo Gwres a Ffenomena Thermol
 • Chwistrell Fowldio
 • Mecaneg solidau
     - Anffurfiadau strwythuro/statig/elastig
     - Anffurfiadau plastig a gorelastig
     - Dadansoddi llinol ac aflinol
     - Efelychiadau Cypledigffiseg Lluosog
 • Rhyngweithiadau hylif a strwythur
 • Efelychiadau Cypledig Ffiseg Lluosog

Deinameg Hylifau Gyfrifiadurol (CFD)

 • Deinameg hylifau - ar gyfer llif hylif, nwy a gronynnau, a llifau amlweddog
 • Ffenomenau Trawsgludo mewn gweddau arwahanol a thoddedig.
 • Rhyngweithio hylif a strwythur
 • Efelychiadau Cypledig Ffiseg Lluosog

(Yn y ddelwedd gwelir cyfuchliniau pwysedd absoliwt ym mwlch echelinol pwlsadur Dyfais Gynorthwyo Fentriglaidd CentriMag®)

Optimeiddio
 • Optimeiddio Topolegol
 • Optimeiddio Parametrig
 • Dulliau ar sail graddiant a dulliau esblygol
Ymlediad Tonnau
 • Efelychiadau electromagnetig
 • Modelu acwsteg

Cefnogir y galluoedd modelu gan dechnegau uwch a ddatblygwyd yn ein Prifysgolion partner ar sail meddalwedd wedi'i theilwra neu ddatblygu pellach ar feddalwedd fasnachol ar ffurf creu rhwyllau, dulliau cyfaint terfynedig neu elfen derfynedig.

Offer Dadansoddi â Phŵer Cyfrifiadur Modern


Gellir cymhwyso'r technegau mewn ystod gynyddol o senarios gweithgynhyrchu a chynnyrch mewn amrywiaeth o sectorau, gan ddefnyddio'r feddalwedd ganlynol:

ANSYS

Mae ANSYS yn gasgliad o feddalwedd efelychu peirianneg sy'n fwyaf adnabyddus am ei datrysydd mecanyddol a'i gallu CFD (Fluent a CFX). Mae datrysyddion electromagneteg, acwsteg a rhai mwy arbenigol yn gyfle i ymchwilio i ryngweithiadau ffiseg lluosog megis ymateb mecanyddol a deinamig solid yn llif hylif, neu mewn maes electromagnetig.

Hyperworks

Meddalwedd dadansoddi rhifiadol yw Altair Hyperworks sydd wedi'i seilio'n bennaf ar ddadansoddiadau elfennau terfynedig. Ei chryfder yw ei galluoedd optimeiddio llif hylif ac electromagnetig. Fel sefydliad ymchwil, mae cydweithio ag Altair yn gyfle i ddatblygu technegau optimeiddio datblygedig newydd.

Chwistrell Fowldio Plastig

Mae dadansoddwyr yn defnyddio Moldflow sef meddalwedd efelychu chwistrell fowldio plastig wedi'i chyfuno â thechnegau optimeiddio wedi'u teilwra er mwyn gwella dyluniadau darnau plastig, dyluniadau chwistrell fowldio a phrosesau gweithgynhyrchu.

Rhyngweithredu

Mae gan ASTUTE 2020 fynediad i flwch offer eang sy'n sicrhau rhyngweithrediad â'r prif systemau dylunio â chymorth cyfrifiadur. Yn benodol, mae modd rhyngwynebu â Solidworks, CATIA, Inventor a Rhino.

LsDyna

Rhaglen elfennau terfynedig allblyg ac ymhlyg, aml-bwrpas a ddefnyddir i ddadansoddi ymatebion aflinol strwythurau.

Astudiaethau achos cysylltiedig ag Arbenigedd ym maes Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol