jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Cwmnïau o Gymru yn gallu manteisio ar arbenigedd academaidd yn Industry 4.0

Mae gweithrediad ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch), sy’n dilyn ymlaen o brosiect llwyddiannus ASTUTE (2010–2015), a greodd effaith economaidd o fwy na £200 miliwn yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, wedi’i fwriadu i sbarduno twf yn yr ardal honno trwy gymhwyso technolegau peirianneg uwch i heriau gweithgynhyrchu, gan ysgogi ymchwil flaengar ac arloesedd, a galluogi prosiectau ar y cyd â chwmnïau gweithgynhyrchu er mwyn creu nwyddau a gwasanaethau gwerth uwch, cynaliadwy, a’u cyflwyno i farchnad fyd-eang.

Bydd y gweithrediad pum mlynedd (2015–2020), sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru. Mae’n digwydd dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a bydd yn cefnogi ymchwil, datblygiad ac arloesedd (RD&I) diwydiannol trwy gyfrwng academyddion o’r radd flaenaf a thîm o arbenigwyr technegol a rheolwyr prosiect eithriadol gymwys. 

Mae ffocws ASTUTE 2020, sy’n dilyn y galw gan ddiwydiant, ar brosiectau lle mae academia a diwydiant yn cydweithio, fel bod cwmnïau’n cael mynediad unigryw at rai o arbenigwyr academaidd, ymchwilwyr eithriadol gymwys, technoleg, a chyfleusterau ymchwil gorau’r byd, gan roi hwb i ysgogi syniadau a hwyluso’r broses o fabwysiadu newid trwy ymchwil, datblygiad ac arloesedd (RD&I).


Mae cwmnïau o Gymru’n cael cyfle i gydweithio ag academyddion bydenwog ym meysydd arbenigol Technoleg Deunyddiau Uwch, Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol a Pheirianneg Systemau Gweithgynhyrchu, fel Dr Rajesh Ransing o Brifysgol Abertawe, y mae ei arbenigedd ym maes Industry 4.0 a gwella proses wedi arwain at ddatblygu methodoleg ar gyfer trawsffurfio data oddi mewn i broses yn wybodaeth y gellir gweithredu yn ei sgîl er mwyn datblygu proses, rheoli ansawdd a rheoli proses.

Llun: Dr Steve Leyland, Cyfarwyddwr Technegol Grŵp Uni-Pol gyda Dr Rajesh Ransing, Prifysgol Abertawe

“Bydd ASTUTE 2020 yn canolbwyntio ei adnoddau ar weithio ar y cyd â diwydiant er mwyn darparu cefnogaeth mewn meysydd sy’n cynnig y cyfleoedd economaidd gorau i’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd er mwyn gwella ffyniant economaidd y rhanbarth”

- Yr Athro Johann Sienz, Cyfarwyddwr Prosiect ASTUTE 2020

Yn sgîl cam mentrus a gymerwyd dan arweiniad Dr Steve Leyland, Cyfarwyddwr Technegol Grŵp Uni-pol, cychwynnodd Grŵp Uni-pol, un o’r prif weithgynhyrchwyr olwynion tyrbin gwefriad tyrbo, ar ei daith tuag at gydymffurfio ag Industry 4.0 trwy gofleidio’r holl ganllawiau arfer gorau ar gyfer gwella proses, gan gynnwys methodoleg rheoli proses Six Sigma ac offer efelychu amlycaf y diwydiant.

Yn 2016 penderfynodd Dr Leyland gefnogi a chynnal Cymrodoriaeth Ddiwydiannol RAEng nodedig Dr Ransing. Yn y lle cyntaf, roedd Uni-Pol am i athroniaeth 7Epsilon Dr Ransing warantu bod gwelliannau proses a gyflawnir gan y grŵp Uni-Pol yn cael eu cynnal yn y tymor hir, fel nad yw cynnydd annisgwyl yn lefelau sgrap yn lleihau eu capasiti disgwyliedig mewn proses fwy diwastraff.

Mae cwmnïau yng Nghymru yn cael cyfle i ddysgu o’r profiad a gafwyd yn nhermau ‘beth weithiodd’ a ‘beth na weithiodd’ yn ystod taith Uni-Pol i gyrraedd Industry 4.0 trwy gydweithio ag ASTUTE 2020. Mae Dr Ransing yn un o’r rhai sy’n cynnal trafodaeth banel ar Industry 4.0 ar gyfer Prif Swyddogion Gweithredol a Pheirianwyr Proses diwydiannau gweithgynhyrchu yng Ngrŵp Gweithgynhyrchu Warwick, Prifysgol Warwick, ar 12 Medi 2017. Bydd y panel yn cynnwys rhai o arbenigwyr diwydiannol ac academaidd mwyaf blaenllaw’r byd.

Llun: Peiriannydd benywaidd yn gweithio gyda chwmni gweithgynhyrchu peiriannau

Rhagorodd cymrodoriaeth Dr Ransing ar ei nodau, ac mae perthynas Prifysgol Abertawe gyda grŵp Uni-Pol wedi cael ei chryfhau ymhellach trwy lansio nifer o brosiectau newydd. Mae Uni-Pol yn cyflwyno’r profiad a’r manteision a gafwyd yn sgîl cymrodoriaeth Dr Ransing yng ngweithdy Ffederasiwn Castwyr Buddsoddi Ewrop (EICF) yn Bruno ar 11 Mai, 2017. http://www.eicfbrno2017.com.

Mae cyfweliad gyda Dr Steve Leyland sy’n trafod ei farn am Industry 4.0 a’i resymau dros gydweithio â Phrifysgol Abertawe ar gael yn http://www.swansea.ac.uk/engineering/newsarchive/uni-pol-talk-mechanical-engineering/

Gall ASTUTE 2020 gefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ar draws amrywiaeth o sectorau, megis awyrofod, moduron, cynhyrchu ynni, olew a nwy, dyfeisiau meddygol, electroneg, bwydydd, ac ati. Mae’r holl ddiwydiannau hyn yn gwneud defnydd cynyddol o fodelau cyfrifiadur, sydd weithiau’n gymhleth, i sicrhau gwell dealltwriaeth, sydd yn ei dro yn eu galluogi i wella a lliflinio’u prosesau gweithgynhyrchu, y cynnyrch y maent yn eu gweithgynhyrchu a’u cadwyn gyflenwi.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag:

ASTUTE 2020, Ffôn: +44 (0)1792 606378, E-bost: info@astutewales.com


Yr Academi Beirianneg Frenhinol

Yr Academi Beirianneg Frenhinol yw academi genedlaethol y Deyrnas Unedig ar gyfer peirianneg, ac mae’n dod â’r peirianwyr mwyaf llwyddiannus a dawnus ynghyd at ddiben a rennir: hyrwyddo a datblygu rhagoriaeth ym maes peirianneg.

http://www.raeng.org.uk/

Grŵp Uni-Pol

Mae Grŵp Uni-Pol yn un o’r cwmnïau sy’n arwain y byd ym maes technoleg castio buddsoddiadau swmpus a chydrannau wedi’u peiriannu’n fanwl gywir, gan gynnig amrywiaeth eang o dechnegau gweithgynhyrchu i farchnadau sy’n mynnu’r ansawdd uchaf, yn bennaf yn y sector moduron, ond hefyd yn y diwydiannau awyrofod a meddygol.

http://www.uni-pol.com/