jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Bydd ASTUTE 2020 yn cydweithio â'r diwydiant Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel ledled Cymru i ysgogi twf trawsnewidiol a chynaliadwy trwy hwyluso a chael gwared â’r risg wrth ddatblygu a mabwysiadu technolegau uwch, cynyddu cystadleurwydd a diogelu ar gyfer y dyfodol.

Mae ASTUTE 2020 eisoes yn gweithredu ar draws Gogledd a Gorllewin Cymru a Chymoedd y De. Yn sgîl hwb ariannol ychwanegol gan yr UE, bydd yn awr yn cael ei estyn i gefnogi busnesau ar draws gweddill Cymru, gan gynnwys Caerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg, Sir Fynwy, Powys, Sir y Fflint a Wrecsam.

Prif Egwyddor ASTUTE 2020


Cefnogi Diwydiant

Mae ASTUTE 2020 yn galluogi lefelau uwch o arloesedd busnes ym mhrosesau gweithgynhyrchu’r dyfodol trwy’r canlynol:

  • Trefniadau cydweithio ar sail y galw gan ddiwydiant er mwyn dileu risg technolegau newydd.
  • Sbarduno a chefnogi Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd blaengar (RD&I).
  • Cynyddu cystadleurwydd a chydnerthedd at y dyfodol.
  • Annog symbylu syniadau a heriau i hybu cyfnewid gwybodaeth.
  • Harneisio arbenigedd academaidd o’r radd flaenaf, gydag arbenigwyr technegol ac ymchwilwyr sydd â lefel uchel o gymwysterau.
  • Darparu mynediad unigryw i’r cyfleusterau diweddaraf ac offer arbrofol.
  • Ysgogi twf trwy ddefnyddio systemau deallus, technegau uwch a meddalwedd unigryw.

Ffocws Ar Weithgynhyrchu

Prosiectau diwydiant sy’n canolbwyntio ar yr her ymchwil gydag arbenigedd o’r radd flaenaf ym meysydd:

 

Prosiectau Cydweithredol

Bydd cynigion ar gyfer prosiectau RD&I cydweithredol yn cael eu datblygu gan y partner diwydiannol ynghyd â rheolwr technegol dynodedig ASTUTE 2020 a bydd angen eu cymeradwyo gan bwyllgor diwydiannol-academaidd cyn i brosiect fedru mynd rhagddo.

Mae ein Map Rhyngweithiol yn dangos ein cydweithrediadau diwydiannol gyda’r diwydiant gweithgynhyrchu ar draws Cymru (Presennol – marcwyr gwyrdd) a (2010 - 2015 – marcwyr glas).

Pwy Mae ASTUTE 2020 Yn Gallu Cefnogi


Cwmnïau gweithgynhyrchu yng Nghymru ar draws amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys awyrofod, moduron, cynhyrchu ynni, olew a nwy, dyfeisiau meddygol, electroneg a bwyd ac ati.

Beth yw cost derbyn y gefnogaeth hon?

Mewn prosiect Ymchwil, Datblygu ac Arloesedd cydweithredol, bydd y cwmni ac ASTUTE 2020 yn rhannu’r mewnbynnau, yr allbynnau a’r risgiau. Bydd y ddwy ochr yn buddsoddi amser staff, deunyddiau ac ati. Bydd pob partner yn talu am eu costau eu hunain.

Nid yw ASTUTE 2020 yn darparu grantiau arian parod i gwmnïau.

Pa mor hir yw prosiectau Ymchwil, Datblygu ac Arloesi ASTUTE 2020?

O rai wythnosau i dair blynedd, yn dibynnu ar raddfa’r gofynion ymchwil.

Beth yw’r trefniadau Eiddo Deallusol?

Trafodir y trefniadau Eiddo Deallusol fesul achos. Yn gyffredinol, rhennir Eiddo Deallusol a greir mewn prosiect cydweithredol rhwng y partïon, yn gymesur â’u mewnbwn.

A oes gofynion eraill?

Ar hyd y prosiect, bydd disgwyl i’r cwmnïau gasglu tystiolaeth ynghylch yr effaith economaidd a chydymffurfiaeth Cymorth gwladwriaethol, fel sy’n ofynnol gan ein hasiantaeth ariannu.