jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Gwerthusiad Dechreuol


Mae’r adroddiad hwn yn dogfennu canfyddiadau gwerthusiad dechreuol o Weithgaredd pum mlynedd ASTUTE 2020.

Roedd y gwerthusiad dechreuol yn ceisio adnabod cyfres o ddangosyddion a fydd yn galluogi i asesiad gael ei wneud o effaith y Gweithgaredd hanner ffordd drwyddo, a’r camau gwerthuso terfynol. Ac wedyn, sefydlu safle gwaelodlin i gymharu cynnydd dilynol yn ei erbyn.

 

 

Gwerthusiad Canol Tymor


Mae’r adroddiad hwn yn dogfennu canfyddiadau’r Gwerthusiad Canol Tymor ffurfiannol a gynhaliwyd fel rhan o werthusiad allanol Gweithrediad ASTUTE 2020.

Diben y Gwerthusiad Canol Tymor oedd asesu cynnydd hyd yma, gwirio bod y Gweithrediad ar y trywydd cywir o ran diwallu ei amcanion ac adnabod unrhyw wersi a ddysgwyd o ran ail-ffurfio’r Gweithrediad (os oes angen) i gynyddu’r effaith i’r eithaf.