jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

ASTUTE 2020: Defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol


Bydd gwybodaeth bersonol a roddwch i ni yn cael ei chadw gan ASTUTE 2020, rhaglen sy’n cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch cyfranogol. Arweinir ASTUTE 2020 gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae partneriaeth ASTUTE 2020 yn ymroddedig i ddiogelu hawliau defnyddwyr cofrestredig, yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data. Mae sefydliadau partner y rhaglen yn gyd-reolwyr ar y data ac mae ganddynt Swyddogion Diogelu Data penodedig sydd â’r manylion cyswllt canlynol:   

Prifysgol Aberystwyth: infocompliance@aber.ac.uk

Prifysgol Caerdydd: inforequest@cardiff.ac.uk

Prifysgol Abertawe: dataprotection@swansea.ac.uk

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: foi@uwtsd.ac.uk 

Mae’r ddogfen hon yn esbonio pam rydym ni’n casglu data personol fel rhan o raglen ASTUTE 2020, sut rydym ni’n ei brosesu a’r camau rydym ni’n eu cymryd i sicrhau bod data’n cael ei ddiogelu bob cam o’r ffordd. Mae’r holl ddata a gesglir trwy’r prosiect yn cael ei brosesu a’i storio yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.

Pa wybodaeth bersonol rydym ni’n ei chasglu?

Yn ogystal â gwybodaeth dechnegol benodol ynghylch eich prosiect, rydym ni’n casglu’r wybodaeth bersonol ganlynol gan fentrau sy’n dymuno derbyn cefnogaeth neu sy’n cael eu cefnogi gan raglen ASTUTE 2020:

 • Enw prif gyswllt y fenter/swyddogion technegol/gweithwyr sy’n ymwneud â’r prosiect;
 • Manylion cyswllt gwaith personél sy’n ymwneud â’r prosiect;
 • Rôl/teitl swydd personél sy’n ymwneud â’r prosiect;
 • Cyfanswm costau cyflogaeth misol personél cysylltiedig mewn perthynas â’r prosiect;
 • Dewis iaith cyfathrebu prif gyswllt y fenter; a
 • Data cyfle cyfartal di-enw a gronnwyd ynghylch perchnogion/cyfarwyddwyr/uwch-reolwyr y fenter, gan gynnwys eu rhywedd, eu tarddiad ethnig, eu grŵp oed, y nifer sy’n ystyried eu hunain yn anabl a lefelau eu gallu o ran yr iaith Gymraeg.

Os creir cyflogaeth yn uniongyrchol o ganlyniad i’r gefnogaeth a roddir i’ch menter gan ASTUTE 2020, gofynnir am yr wybodaeth bersonol ychwanegol ganlynol:

 • Rôl/teitl swydd y rhai a gyflogir gan y fenter o ganlyniad uniongyrchol i’r gefnogaeth a dderbyniwyd;
 • Rhywedd deilydd cyntaf y swydd yn achos y rhai a gyflogir gan y fenter o ganlyniad uniongyrchol i’r gefnogaeth a dderbyniwyd; a
 • Graddfeydd cyflog deilydd cyntaf y swydd yn achos y rhai a gyflogir gan y fenter o ganlyniad uniongyrchol i’r gefnogaeth a dderbyniwyd.

O dan rai amgylchiadau, e.e. os yw’r fenter sy’n ceisio cefnogaeth yn ficro-gwmni, cesglir yr wybodaeth ganlynol hefyd ynghylch Rheolwr-Gyfarwyddwr (MD) y micro-gwmni neu’r person fydd yn dod yn Rheolwr-Gyfarwyddwr ar ôl i gwmni gael ei ffurfio:

 • Cymwysterau/cefndir technegol;
 • Canolwyr;
 • Manylion unrhyw euogfarnau troseddol;
 • Manylion unrhyw gyfarwyddiaethau a ddiddymwyd; a
 • Chadarnhau unrhyw ddatganiadau methdaliad neu gwmnïau y gwnaed datganiad o ansolfedd yn eu cylch o dan eich cyfarwyddiaeth.

Pam rydym ni’n casglu gwybodaeth bersonol a sut rydym ni’n ei defnyddio?

Rydym ni’n casglu eich gwybodaeth bersonol am y rhesymau canlynol:

 1. I werthuso cymhwysedd i dderbyn cefnogaeth ASTUTE 2020 yn ôl gofynion cydymffurfio ariannu a phroses cymeradwyo prosiectau’r rhaglen, gan sicrhau gwerth effeithiol am arian a detholiad o’r mentrau hynny a allai gael yr effaith fwyaf ar economi Cymru;
 2. Monitro a gwerthuso prosiectau ar fyrddau rheoli a llywodraethu’r rhaglen, ac fel rhan o werthusiad allanol y rhaglen er mwyn asesu effeithiolrwydd arferion gwaith, cyflawni prosiectau ac allbynnau ac effeithiau prosiectau, yn unol â’r gofynion ariannu;
 3. Adrodd i Lywodraeth Cymru a’r Comisiwn Ewropeiadd at ddibenion monitro, hawlio ac archwilio gweithrediad y rhaglen; a
 4. Chynnal dadansoddiad ystadegol o’r perthnasoedd masnachol sy’n bodoli ar draws Prifysgol Abertawe yn achlysurol.

Beth yw ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu?

Nid ydym yn prosesu unrhyw ddata personol heb eich caniatâd. Trwy lofnodi isod, rydych yn rhoi caniatâd penodol i ni ddefnyddio’r wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu yn ystod rhaglen ASTUTE 2020 at y dibenion ac yn y modd a ddisgrifir yn y ddogfen hon.  

Pwy sy’n derbyn eich gwybodaeth bersonol?

Mae gwybodaeth yn cael ei darparu i bersonél sydd angen mynediad o dan amgylchiadau cyfyngedig am y rhesymau a amlinellwyd uchod. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Staff technegol a gweinyddol y Rhaglen a’r Brifysgol;
 • Byrddau llywodraethu a rheoli’r rhaglen;
 • Ymgynghorwyr allanol sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r rhaglen;
 • Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a’r Comisiwn Ewropeaidd.

Sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio?

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn gofyn ein bod yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Mae hynny’n golygu y bydd eich cyfrinachedd yn cael ei barchu, ac y bydd pob mesur priodol ar waith i atal mynediad a datgelu heb awdurdod. Dim ond aelodau o staff sydd angen cyrchu rhannau perthnasol o’ch gwybodaeth neu’r cyfan ohoni fydd ag awdurdod i wneud hynny. Bydd gwybodaeth electronig amdanoch yn cael ei diogelu â chyfrinair a chyfyngiadau diogelu eraill, tra bydd ffeiliau papur yn cael eu storio mewn mannau diogel sydd â mynediad rheoledig.

Cedwir y data ar hyd rhaglen ASTUTE 2020 ac am gyfnod rhesymol wedi hynny er mwyn cydymffurfio â gofynion rheoliadol o ran archwilio a chadw dogfennau.  

Beth yw eich hawliau?

Mae gennych chi hawl i gyrchu eich gwybodaeth bersonol, i wrthwynebu bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu, i gywiro, dileu, cyfyngu a chludo eich gwybodaeth bersonol (sylwer, fodd bynnag, fod hynny’n debygol o effeithio ar ein gallu i gefnogi eich menter oherwydd cyfyngiadau cyllido contractiol y rhaglen). Os ydych wedi rhoi caniatâd i ASTUTE 2020 brosesu unrhyw ddata amdanoch, mae gennych hawl i dynnu’r caniatâd hwnnw yn ôl hefyd. Ewch i dudalennau gwe Diogelu Data sefydliad partner ASTUTE 2020 sy’n arwain eich prosiect i gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau.

Dylai unrhyw geisiadau neu wrthwynebiadau gael eu cyflwyno’n ysgrifenedig i’r Swyddog Diogelu Data yn y Brifysgol sy’n arwain eich prosiect:-

Prifysgol Abertawe

wyddog Cydymffurfio’r Brifysgol (FOI/DP), Swyddfa’r Is-ganghellor, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Prifysgol Caerdydd

Y Gwasanaeth Sicrwydd – Data a Gwybodaeth, Prifysgol Caerdydd, Friary House, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd, CF10 3AE

Prifysgol Aberystwyth

Rheolwr Diogelu Data, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3DZ

PCYDDS

Abertawe

Y Swyddog Diogelu Data, PCYDDS Abertawe, y Swyddfa Cofnodion ac Archifau, Campws Mount Pleasant, Abertawe, SA1 6ED

Os ydych chi’n anfodlon ar sut mae eich gwybodaeth bersonol wedi cael ei phrosesu, yn y lle cyntaf gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data’r Brifysgol, gan ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod. Os ydych chi’n dal yn anfodlon, mae gennych hawl i gyflwyno cais yn uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer penderfyniad. Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd gwybodaeth yn:- Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF www.ico.org.uk  

Eich cyfrifoldebau

Rhowch wybod am unrhyw newidiadau i’ch enw, eich cyfeiriad, a’ch manylion cyswllt cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl, os gwelwch yn dda, er mwyn i ni fedru newid ein cofnodion yn unol â hynny.

Drwy lofnodi’r hysbysiad hwn:

 • Rwy’n cytuno y gall partneriaeth ASTUTE 2020 ddefnyddio’r wybodaeth rwy’n ei darparu ar ran fy menter at y dibenion a nodwyd UCHOD;
 • Rwy’n cadarnhau bod yr holl wybodaeth uchod yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth;
 • Rwy’n cytuno na fyddaf yn defnyddio enw’r Brifysgol nac “ASTUTE” nac “ASTUTE 2020” i hyrwyddo fy musnes mewn unrhyw fodd heb gael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Brifysgol Abertawe.

Cydsyniad i Dderbyn Marchnata Uniongyrchol

I’ch galluogi i dderbyn gwybodaeth wedi’i theilwra am y rhaglen a’i digwyddiadau a dysgu o weithgareddau ymgysylltu â busnes eraill ar draws y Prifysgol, megis rhaglenni hyfforddiant cyllid neu leoliadau i raddedigion, ticiwch eich dewisiadau isod, os oes rhai:

  Rwy’n cytuno y gall ASTUTE 2020 anfon gwybodaeth hyrwyddo benodol ataf fi am ei gwasanaethau, ei digwyddiadau a’i seminarau;

  Rwy’n cytuno y gall ASTUTE 2020 anfon gwybodaeth benodol ataf fi am wasanaethau trydydd partïon dethol;

  Rwy’n cytuno y gall ASTUTE 2020 rannu fy ngwybodaeth gyda rhannau eraill o’r pedair Prifysgol sy’n bartneriaid er mwyn derbyn gwybodaeth am eu gwasanaethau perthnasol;

  Rwy’n cytuno y gall ASTUTE 2020 rannu fy ngwybodaeth o bryd i’w gilydd gyda sefydliadau trydydd parti er mwyn derbyn gwybodaeth am eu gwasanaethau.

I’w lofnodi gan Reolwr Gyfarwyddwr (neu Uwch-reolwr ar y safle sy’n rhan o WWV).

Enw:   Swydd:  
Llofnod:   Dyddiad:  

Gallwch dynnu’ch caniatâd yn ôl i ASTUTE 2020 gadw a defnyddio’ch gwybodaeth fel yr amlinellir uchod trwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r rhaglen. Yn ôl disgresiwn ASTUTE 2020 yn unig, gall hynny arwain at derfynu eich prosiect ymchwil oherwydd rhwymedigaethau adrodd contractiol y rhaglen i’r cyllidwr.

Mae Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i gyd wedi’u dynodi’n awdurdodau cyhoeddus at ddibenion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 ac felly gallant dderbyn ceisiadau am wybodaeth a gofnodwyd. Ymatebir i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth neu Wybodaeth Amgylcheddol yn unol â darpariaethau’r ddeddfwriaeth berthnasol.