jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Ecsbloetio Adnoddau a Chysylltedd yn y Broses Weithgynhyrchu

Gwella ansawdd, cynhyrchiant a chynaliadwyedd.


Mae defnyddio dull amlddisgyblaeth sy’n cwmpasu cylch bywyd cyflawn y cynnyrch yn caniatáu i gwmnïau ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau cynaliadwy trwy gymhwyso gwybodaeth a ffeithiau, offer, deunyddiau, ynni, trafnidiaeth a phobl mewn modd integredig. Y nod yw optimeiddio cynnyrch, proses neu wasanaeth, a’r gadwyn gyflenwi a’r logisteg sy’n eu cynnal. Mae optimeiddio prosesau a systemau cymhleth yn dileu’r camau nad ydynt yn ychwanegu gwerth ac yn gwella ansawdd, cynhyrchiant a chynaliadwyedd gweithgynhyrchu. Yn aml, bydd angen hefyd am agweddau ar fwy nag un arbenigedd allweddol i symud proses weithgynhyrchu neu gynnyrch gweithgynhyrchu ymlaen.

Maes Arbenigedd Sylfaenol sy’n Hanfodol ar gyfer Cynhyrchu Effeithiol

Mae Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu yn hanfodol ar gyfer prosesau cynhyrchu effeithiol. Dyma rai enghreifftiau o’r arbenigedd sydd ar gael mewn meysydd sylfaenol hanfodol: Peirianneg Systemau, Rhagoriaeth Weithredol, Gwella’r Broses Weithgynhyrchu, Rheoli Rhestrau a Chynhyrchu, Ail-beirianyddu ac Ail-gyfnerthu’r Gadwyn Gyflenwi, Dadansoddi Effeithiau Moddau Methiant ac Ontoleg, Peirianneg Biofeddygol, Effeithlonrwydd Adnoddau, Dadansoddi Cylch Bywyd, Economi Gylchol, Gweithgynhyrchu o’r newydd ac Ailgylchu, a Chadwyni Cyflenwi Cynaliadwy. Nod cael mynediad i’r meysydd arbenigedd hyn trwy ASTUTE 2020 yw diwallu’r angen diwydiannol am wella’r defnydd o adnoddau yn y broses weithgynhyrchu a rheoli’r gadwyn gyflenwi o gynnyrch a gwasanaethau.

Harneisio Cysylltedd ar gyfer Gweithgynhyrchu Clyfar


Mae defnyddio arbenigedd ar draws pob un o’r tri maes arbenigedd allweddol sy’n cael eu cwmpasu gan ASTUTE 2020 yn golygu bod modd i’r tîm wneud gwaith ymchwil ym maes gweithgynhyrchu clyfar, gan gyfuno systemau seiberffisegol, efelychiad, delweddu 3D, technoleg synwyryddion, casglu data, dadansoddeg, penderfyniadau wedi’u datganoli a monitro prosesau ffisegol. Mae hyn yn galluogi cwmnïau i drosoli megadueddiadau byd-eang allweddol cyfredol ym maes cysylltedd, gan gynnwys “Data Mawr”, “Rhyngrwyd o Bethau” a “Rhyngrwyd o Wasanaethau”.

Galluoedd: Cyfleoedd i Gydweithio ym maes Ymchwil a Datblygu


Mae gan bartneriaid Sefydliadau Addysg Uwch ASTUTE 2020 gyfleusterau helaeth sy’n cynnwys labordai modern a’r cyfarpar a’r meddalwedd diweddaraf. Gall cwmnïau sy’n cyflawni prosiectau Ymchwil a Datblygu mewn cydweithrediad ag ASTUTE 2020 gael mynediad i gyfarpar, meddalwedd, arbenigedd academaidd ac arbenigwyr technegol medrus.

Diwydiant 4.0 (Rhyngrwyd o Bethau)
 • Awtomeiddio, Roboteg a Systemau Golwg
 • Cyfnewid Data
 • Gweithgynhyrchu Digidol
 • Cynnyrch CLYFAR

 

 • Data Mawr, Cloddio am Ddata, Casglu Data
 • Technoleg Synwyryddion
 • Roboteg Gydweithredol a Rhyngweithiad Bodau Dynol a Pheiriannau
 • Dysgu gan Beiriannau a Deallusrwydd Artiffisial
Gweithgynhyrchu Cynaliadwy
 • Effeithlonrwydd Adnoddau
 • Effeithlonrwydd Carbon
 • Diwedd Oes

 

 • Arbed, Ailddefnyddio, Ail-weithgynhyrchu, Ailgylchu
 • Economi Gylchol
 • Gweithgynhyrchu wedi’i Ailddosbarthu
Ail-beirianyddu’r Gadwyn Gyflenwi
 • Ail-gyfnerthu
 • Logisteg Werdd
 • Hyblygrwydd Diwastraff – integreiddio gweithgynhyrchu diwastraff â hyblygrwydd

 

 • Gwasanaetholi
 • Cadwyn Gyflenwi Gydnerth
 • Optimeiddio Logisteg
Technolegau Gweithgynhyrchu Uwch
 • Monitro Cyflwr
 • Mesureg
 • Gweithgynhyrchu Adiolyn
 • Dadansoddi ac Ontoleg Effeithiau Moddau Methiant
 • Nano a Micro Weithgynhyrchu
Cynllunio a Rheoli Cynhyrchiant
 • Rheoli Rhestrau
 • Rhagfynegi
 • Optimeiddio cynllunio a rheoli

Astudiaethau achos sy’n gysylltiedig ag Arbenigedd Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu