jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Economi Gylchol: Pwysigrwydd ailddefnyddio Cynnyrch a Deunyddiau Plastig

20/10/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Economi Gylchol: Pwysigrwydd ailddefnyddio Cynnyrch a Deunyddiau Plastig

Heddiw ni allwn ddychmygu byd heb blastig. Mae cynnyrch plastig yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i safonau byw a llesiant, ac o ganlyniad maent ym mhobman ar draws y byd. Nid y plastig ei hun yw’r broblem, fodd bynnag, ond sut mae rheoli’r defnydd ohono a’i ailddefnyddio...

Read more
Image: Llwodraeth Cymru - Pecyn Cymorth ar Gyfer y Dyfodol

11/10/2021

Llwodraeth Cymru - Pecyn Cymorth ar Gyfer y Dyfodol

Wedi eu hysbrydoli gan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae’r sector cyhoeddus a phobl ledled Cymru yn cymryd camau i wneud y wlad yn lle gwell i fyw ac i weithio ynddi. Gallwch ymuno yn hyn drwy wneud eich busnes yn addas ar gyfer y dyfodol, i gynyddu ei gynaliadwyedd a’i ffyniant.

Read more

Celsa Manufacturing (UK) Ltd: recieves Industrial Energy Transformation Fund Grant

Congratulations Celsa Manufacturing (UK) Ltd. on being one of the recipients of the Department for Business, Energy & Industrial Strategy - Industrial Energy Transformation Fund Grants to further your research on Energy Efficiency Deployment at your manufacturing facility in Cardiff. ASTUTE 2020+ looks forward to continuing our #research collaboration with you to reduce the cost of #steel production at your #Cardiff manufacturing facility.

Read more

19/07/2021

Image: Celsa Manufacturing (UK) Ltd: recieves Industrial Energy Transformation Fund Grant
Image: Beth yw Ansawdd 4.0?

12/07/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Beth yw Ansawdd 4.0?

Ar hyn o bryd rydym ni’n profi newidiadau digynsail yn y diwydiant gweithgynhyrchu, wedi’u sbarduno’n bennaf gan ddefnydd eang o dechnolegau digidol. Mae hyn wedi sicrhau bod data yn fwy hygyrch ar draws y broses weithgynhyrchu, a hwyluswyd hynny gan gyflwyno synwyryddion clyfar a Deallusrwydd Artiffisial (AI). Dyma elfennau craidd y 4ydd chwyldro diwydiannol, y cyfeirir ati fel Diwydiant 4.0.

Read more
Image: Beth yw tagfeydd yn y gadwyn gyflenwi?

12/07/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Beth yw tagfeydd yn y gadwyn gyflenwi?

Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau yn asesu categorïau gwariant ar sail yr amlygiad ariannol a’r risg gyflenwi maen nhw’n eu hachosi i’r sefydliad. Mesurir lefel yr amlygiad ariannol ar sail gwerth ariannol cymharol y cynnyrch neu’r gwasanaeth y telir amdano.

Read more
Image: Beth yw’r economi gylchol?

12/07/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Beth yw’r economi gylchol?

Mae’r economi gylchol yn ddewis amgen i’r economi linol ‘cymryd, creu, gwastraffu’ gyfredol a seiliwyd ar echdynnu deunyddiau crai, gweithgynhyrchu cynnyrch, defnyddio’r cynnyrch a’i waredu.

Read more
Image: Cwrdd â Thîm USW

12/07/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Cwrdd â Thîm USW

Aelodau tîm ASTUTE 2020+ ym Mhrifysgol De Cymru (USW) yw’r Athro Hefin Rowlands, yr Athro Jonathan Deacon, Steffan James a Carl Singleton. Mae’r tîm yn darparu cyfuniad unigryw o sgiliau sy’n cydweddu â rhai partneriaid academaidd eraill ASTUTE 2020+. Mae gan y tîm arbenigedd mewn Gwella Ansawdd, dull Dylunio Arbrofion Taguchi, rheoli cadwyni cyflenwi strategol a datblygu perthynas gref â chyflenwyr, a’r gallu i ddarparu ffocws person-ganolog er mwyn creu cynnyrch mwy addas i’r farchnad.

Read more
Image: Genichi Taguchi a dull Taguchi

12/07/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Genichi Taguchi a dull Taguchi

Mae dull Taguchi yn dechneg sefydledig ar gyfer Dylunio Cydnerth ar sail dull gwyddonol/ystadegol dylunio arbrofol neu Ddylunio Arbrofion (DoE). Er bod y cymwysiadau yr adroddwyd amdanynt ar gyfer dull Taguchi wedi bod yn cynyddu’n gyson yn ystod y 40 mlynedd diwethaf, yr her bob amser wrth gymhwyso’r dull i wella proses weithgynhyrchu fu argaeledd cyfarpar a mynediad at fesuriad priodol o ddata paramedrau perthnasol.

Read more
Image: Marchnata Ystwyth yn Cael Effaith ar Beirianneg Ystwyth

12/07/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Marchnata Ystwyth yn Cael Effaith ar Beirianneg Ystwyth

Mae llawer o sgyrsiau’n digwydd ar hyn o bryd ynghylch Ystwythder ym myd busnes. Ond beth mae hynny’n ei olygu mewn cyd-destun marchnata, a sut bydd hynny’n effeithio ar beirianneg? Ystwythder yw’r gallu i sefydliad symud yn gyflym pan fydd cyfleoedd yn codi – i ymryddhau o arferion rheoli’r cyfnod cyn Covid.

Read more
Image: Deunyddiau Batri Lefel Uwch a’r Genhedlaeth Nesaf ac Ymchwil ar Berfformiad Celloedd trwy ASTUTE 2020+

30/06/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Deunyddiau Batri Lefel Uwch a’r Genhedlaeth Nesaf ac Ymchwil ar Berfformiad Celloedd trwy ASTUTE 2020+

Read more
Image: Diwrnod Rhyngwladol Benywod mewn Peirianneg – Adnabod Problem a mentro bod yn rhan o’r Ateb

23/06/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Diwrnod Rhyngwladol Benywod mewn Peirianneg – Adnabod Problem a mentro bod yn rhan o’r Ateb

Heddiw, 23 Mehefin, yw Diwrnod Rhyngwladol Benywod mewn Peirianneg. Mae cydraddoldeb rhywedd, amrywiaeth a chynhwysiad yn y gweithle yn her barhaus, yn arbennig yn y sectorau Peirianneg, Gweithgynhyrchu ac Arloesi, lle mae dynion yn amlycach. Mae diwrnod Rhyngwladol Benywod mewn Peirianneg eleni yn dathlu ‘Arwyr Peirianneg’, a’r gwaith rhyfeddol mae benywod sy’n beirianwyr yn ei wneud ar draws y byd mewn ymateb i’r pandemig, ond hefyd i gynnal bywydau a bywoliaethau bob dydd – maen nhw’n gweld problem, ac yna’n mentro bod yn rhan o’r ateb.

Read more
Image: Ymchwiliadau Cyfrifiadurol ac Arbrofol gan Ddiwydiant ac Academia i mewn i Offeryn Mowldio ar gyfer Cynwysyddion Bwyd Alwminiwm

17/02/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Ymchwiliadau Cyfrifiadurol ac Arbrofol gan Ddiwydiant ac Academia i mewn i Offeryn Mowldio ar gyfer Cynwysyddion Bwyd Alwminiwm

Caiff cynwysyddion alwminiwm eu ffurfio trwy gyfuno gwasgedd aer a mecanyddol i orfodi blanc ffoil i mewn i geudod dei siâp penodol. Trodd FSG at dîm ASTUTE 2020 am gymorth i wella perfformiad y cydrannau offer gwasgu a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu cynwysyddion bwyd alwminiwm ochrau safonol a llyfn megis y rhai ar gyfer cludfwyd, bwyd wedi’i rewi, pwdinau a phrydau awyren.

Read more
Image: Robot Cydweithredol Newydd yn dod â chyfleoedd ymchwil Industry 4.0 i’r Sector Gweithgynhyrchu ledled Cymru

16/02/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Robot Cydweithredol Newydd yn dod â chyfleoedd ymchwil Industry 4.0 i’r Sector Gweithgynhyrchu ledled Cymru

Mae ymgyrch barhaus ASTUTE 2020+ i gefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ledled Cymru i barhau’n flaenllaw wrth arloesi wedi arwain at ychwanegu robot newydd cydweithredol at eu dewis helaeth o gyfarpar a’r cyfleusterau diweddaraf sydd ar gael i weithgynhyrchwyr ar gyfer ymchwil gydweithredol.

Read more
Image: Mwyafu Cynhyrchedd a Lleiafu Gwastraff trwy Ragfynegi Sut mae Prosesau Gweithgynhyrchu a Chynnyrch yn Ymateb i Gyflyrau Byd go iawn

08/02/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Mwyafu Cynhyrchedd a Lleiafu Gwastraff trwy Ragfynegi Sut mae Prosesau Gweithgynhyrchu a Chynnyrch yn Ymateb i Gyflyrau Byd go iawn

Mae peirianneg gyfrifiadurol yn cymhwyso modelau ac efelychiadau mathemategol i ddatrys problemau ffisegol cymhleth sy’n deillio wrth ddylunio neu mewn ffenomena naturiol. Mae tîm ASTUTE 2020+ yn cynnig arbenigedd Modelu Peirianneg Gyfrifiadurol i ragfynegi sut bydd cynnyrch a phrosesau’n ymateb i rymoedd bywyd go iawn ac effeithiau ffisegol eraill. Mae Dadansoddi Elfen Derfynedig (FEA) yn un dechneg fodelu o’r fath; yn yr erthygl hon, rydym ni’n edrych ar sut gall FEA gefnogi busnesau gweithgynhyrchu i adolygu perfformiad cynnyrch o ran ei ddefnydd arfaethedig ac ar hyd y broses weithgynhyrchu.

Read more
Image: Brother Industries (U.K.) Ltd. yn cyflwyno Cetris Inc a gynhyrchwyd drwy ddefnyddio Deunyddiau wedi’u hailgylchu o Gynnyrch Diwedd Oes yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

20/01/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Brother Industries (U.K.) Ltd. yn cyflwyno Cetris Inc a gynhyrchwyd drwy ddefnyddio Deunyddiau wedi’u hailgylchu o Gynnyrch Diwedd Oes yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

Mae Brother Industries (U.K.) Ltd., gweithgynhyrchydd a chyflenwr nwyddau traul argraffu yng ngogledd Cymru, wedi dechrau cynhyrchu eu cetris inc cyntaf “newydd” brand Brother sydd â fframiau wedi’u mowldio 100% o ddeunydd wedi’i ailgylchu, yn sgîl trefniant cydweithio rhwng diwydiant ac academia.

Read more
Image: Brother Industries (U.K.) Ltd. yn Lansio Cetris Inc a Gynhyrchwyd â Phlastig a Ailgylchwyd yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

20/01/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Brother Industries (U.K.) Ltd. yn Lansio Cetris Inc a Gynhyrchwyd â Phlastig a Ailgylchwyd yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

Mae’r cwmni’n mabwysiadu egwyddorion ‘Economi Gylchol’, gan roi’r cwmni ar flaen y gad fel gweithgynhyrchydd egwyddorol a chynaliadwy o gydrannau plastig, a dod yn Ganolfan Technoleg Ailgylchu (RTC) ar gyfer Grŵp Brother yn fyd-eang. Bu ASTUTE 2020 yn cefnogi BIUK i ymchwilio i anawsterau technegol defnyddio deunyddiau Polystyren Effaith Uchel (HIPS) a ailgylchwyd.

Read more
Image: Tîm Abertawe yn Helpu Cwmni i Ailgylchu Hen Gynnyrch i Greu Cetris Inc Newydd

20/01/2021

Tîm Abertawe yn Helpu Cwmni i Ailgylchu Hen Gynnyrch i Greu Cetris Inc Newydd

Mae rhaglen ASTUTE 2020, sy’n cael ei hariannu gan yr UE, ac sy’n rhan o Brifysgol Abertawe, wedi darparu cefnogaeth Ymchwil, Datblygu ac Arloesi (RD&I) diwydiannol i helpu Brother Industries (U.K) Ltd. i gynhyrchu cetrisen inc gyntaf brand Brother a gynhyrchwyd o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu a adferwyd o gynnyrch Diwedd Oes. Mae Brother Industries (U.K.) Ltd., sydd â chanolfan yn Wrecsam, wedi cynhyrchu eu cetris inc “newydd” cyntaf brand Brother lle mae’r fframiau wedi’u mowldio 100% o ddeunydd a ailgylchwyd.

Read more
Image: Gweithgynhyrchydd o Ferthyr Tydfil yn Cyflawni Manteision Amgylcheddol ac Arbedion Cost Sylweddol yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

16/12/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Gweithgynhyrchydd o Ferthyr Tydfil yn Cyflawni Manteision Amgylcheddol ac Arbedion Cost Sylweddol yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

Nod y trefniant cydweithio rhwng ASTUTE 2020 ac Amnitec oedd deall cyfansoddiad metelegol uniad copr a dur gwrthstaen a weldiwyd, er mwyn sicrhau mwy o gysondeb, gwella ansawdd y weldiau hyn i ddileu gollyngiadau, a lleihau’r sgrap mewn cynnyrch sy’n defnyddio’r dull weldio hwn, gan wella cynhyrchiant a chystadleurwydd y cwmni yn y farchnad arbenigol hon.

Read more
Image: Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia yn cyfrannu at Achrediad Proses Stripio Gwifrau â Laser ar gyfer Diwydiannau Awyrofod

15/12/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia yn cyfrannu at Achrediad Proses Stripio Gwifrau â Laser ar gyfer Diwydiannau Awyrofod

Mae Spectrum ac ASTUTE 2020 wedi cydweithio i alluogi’r cwmni i symud ymlaen i sicrhau llwybr at ardystio stripio gwifrau â laser ar gyfer cadwyn gyflenwi’r diwydiant awyrofod, nad oedd modd cael mynediad iddi o’r blaen. Mae’r prosiect ar y cyd wedi rhoi hyder i’r cwmni yn fersiwn ddiweddaraf eu system torri â laser, ac yn ddiweddar maent wedi sicrhau archeb fawr gan Boeing. O ganlyniad uniongyrchol i hyn, crëwyd pedair swydd newydd yn y Pencadlys yng Nghymru, a diogelwyd sawl swydd trwy’r contractau newydd a’r achrediad OEM.

Read more
Image: Pwnc Dryslyd Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things): Deall Beth mae Hynny’n ei Olygu a pha Fanteision mae’n eu Cyflwyno i fyd Gweithgynhyrchu

10/12/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Pwnc Dryslyd Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things): Deall Beth mae Hynny’n ei Olygu a pha Fanteision mae’n eu Cyflwyno i fyd Gweithgynhyrchu

Ym myd digidol ein dyddiau ni, pan fo dyfodol gweithgynhyrchu’n esblygu’n barhaus, mae angen i weithgynhyrchwyr fod yn hyblyg ac â meddwl agored wrth addasu, datblygu a chydweithio i symud eu systemau ymlaen. Mae Rhyngrwyd Pethau (IoT) yn un o’r cymwysiadau mwyaf dryslyd mewn systemau gweithgynhyrchu, ond mae’n dod yn ddarn cynyddol bwysig o dechnoleg yn y sector.

Read more
Image: Hwb o £4m i Ariannu Ymchwil y Sector Gweithgynhyrchu yng Nghymru

08/12/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Hwb o £4m i Ariannu Ymchwil y Sector Gweithgynhyrchu yng Nghymru

Gall busnesau gweithgynhyrchu ledled Cymru barhau i arloesi’n flaengar yn sgîl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru bod £4 miliwn o gyllid yn dod o’r UE. Bydd y gefnogaeth ychwanegol yn adeiladu ar lwyddiant partneriaeth ymchwil prif sefydliadau addysg uwch Cymru, a arweinir gan ddiwydiant, trwy estyn rhaglen ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch).

Read more
Image: Diwydiant ac Academia’n Cydweithio ar Ddyfais IoT sy’n troi Cegiau Cwrw yn Gynwysyddion Clyfar ar Unwaith

26/11/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Diwydiant ac Academia’n Cydweithio ar Ddyfais IoT sy’n troi Cegiau Cwrw yn Gynwysyddion Clyfar ar Unwaith

Mae’r trefniant cydweithio unigryw rhwng The Smart Container Company ac ASTUTE 2020 wedi defnyddio arbenigedd o fri ym maes systemau gweithgynhyrchu i ymchwilio i ddulliau o reoli lefel hylif a chanfod dichonoldeb dulliau cynaeafu ynni i roi pŵer i’r ddyfais IoT trwy ddefnyddio synwyryddion.

Read more
Image: O’r Cyfnod Clo i Adferiad: Deall Rhyngweithio ac Effeithiau Perfformiad Cynnyrch/Prosesau trwy Ymchwil Gyfrifiadurol gydag ASTUTE 2020

17/11/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

O’r Cyfnod Clo i Adferiad: Deall Rhyngweithio ac Effeithiau Perfformiad Cynnyrch/Prosesau trwy Ymchwil Gyfrifiadurol gydag ASTUTE 2020

Mae gwella prosesau gweithgynhyrchu a chynnyrch a weithgynhyrchwyd yn aml yn galw am arbrofi. Ynghyd â dull gweithredu ‘profi a methu’ drudfawr, gall hon fod yn broses hir gyda chanlyniad ansicr. Mae Modelu Cyfrifiadurol yn offeryn hanfodol sy’n gallu cynyddu dealltwriaeth o brosesau a chynnyrch cymhleth. Yn yr erthygl hon, rydym ni’n edrych yn benodol ar Ddeinameg Hylif Gyfrifiannol (CFD) a sut gall hynny gefnogi busnes gweithgynhyrchu i ddeall prosesau a chynnyrch cymhleth.

Read more
Image: Profi a Gwerthuso Priodweddau Ffisegol System Gysgu a Chot Arloesol Modiwlaidd ar y Cyd (ROOF)

11/11/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Profi a Gwerthuso Priodweddau Ffisegol System Gysgu a Chot Arloesol Modiwlaidd ar y Cyd (ROOF)

Trodd RDF at dîm ASTUTE 2020 yn PCYDDS er mwyn ymgysylltu â’u harbenigedd helaeth ym maes Deunyddiau Uwch a galluoedd profi confensiynol ac anninistriol (NDT). Y cais oedd cydweithio er mwyn optimeiddio ROOF a sicrhau bod y dilledyn yn addas at y diben ac yn perfformio o dan yr amodau mwyaf eithafol.

Read more
Image: O’r Cyfnod Clo i Adferiad: Manteision Ymgorffori Roboteg wrth Weithgynhyrchu

07/10/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

O’r Cyfnod Clo i Adferiad: Manteision Ymgorffori Roboteg wrth Weithgynhyrchu

Bydd tirwedd y diwydiant gweithgynhyrchu yn sylweddol wahanol yn sgîl pandemig COVID-19. Bydd angen i fusnesau ystyried gwneud roboteg yn rhan o’u prosesau cynhyrchu, a thrwy gydweithio ag ASTUTE 2020, gallwn ni eich cefnogi i roi newid ar waith a darparu atebion fydd yn gwneud yn fawr o gyfleoedd newydd. Mae gan awtomeiddio, roboteg a bodau dynol fel ei gilydd le ym myd gweithgynhyrchu, ac maen nhw’n hanfodol ar gyfer adferiad y diwydiant a’i lwyddiant yn y dyfodol. Yn yr erthygl hon, rydym ni’n trafod sut a ble defnyddir roboteg ym myd gweithgynhyrchu a manteision posibl awtomeiddio i weithgynhyrchu fel yr amlygwyd yn ystod pandemig cyfredol COVID-19.

Read more
Image: ASTUTE 2020: Diwydiant ac Academia yn Cydweithio i wella’r Economi a’r Amgylchedd yng Nghymru

09/09/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

ASTUTE 2020: Diwydiant ac Academia yn Cydweithio i wella’r Economi a’r Amgylchedd yng Nghymru

Mae’r term ‘Themâu Trawsbynciol’ yn cael ei ddefnyddio’n eang mewn Gweithrediadau a Ariannir gan Ewrop; mae’n galluogi rhaglenni fel ASTUTE 2020 a busnesau gweithgynhyrchu i ystyried nid bwriad canolog y prosiect yn unig, ond hefyd yr effaith ehangach ar y gymuned a’r amgylchedd. Oddi mewn i weithrediadau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), mae’r rhain yn cyfeirio’n benodol at faterion sy’n cyffwrdd ag egwyddorion cyffredinol cydraddoldeb, cynaliadwyedd a chymdeithasau.

Read more
Image: ASTUTE 2020: Cefnogi Gweithgynhyrchu yng Nghymru trwy’r Cyfyngiadau Symud at Adferiad

31/08/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

ASTUTE 2020: Cefnogi Gweithgynhyrchu yng Nghymru trwy’r Cyfyngiadau Symud at Adferiad

Os ydych chi’n gwmni gweithgynhyrchu, gallwch chi gael mynediad at arbenigwyr ymchwil Prifysgol sydd â ffocws ar ddiwydiant i gefnogi eich busnes i dyfu allan o’r cyfnod clo a meithrin gwydnwch hirdymor.... Sut gallwn ni eich cefnogi chi?

Read more
Image: O’r Cyfnod Clo i Adferiad: Cyflawni eich potensial gyda Gweithgynhyrchu Haenau Ychwanegol (ALM)

21/08/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

O’r Cyfnod Clo i Adferiad: Cyflawni eich potensial gyda Gweithgynhyrchu Haenau Ychwanegol (ALM)

Mae’r deunyddiau a ddefnyddir i weithgynhyrchu cydrannau yn faes allweddol ar gyfer sicrhau cynhyrchu effeithlon a pherfformiad optimwm. Gall Gweithgynhyrchu Haenau Ychwanegol gael effaith fawr ar sut mae cynnyrch yn cael eu datblygu a’u cynhyrchu. Er enghraifft, caniatáu cynhyrchu rhannau a systemau ysgafnach a chryfach. Yn yr erthygl hon, rydym ni’n trafod cyfleoedd a heriau Gweithgynhyrchu Haenau Ychwanegol a sut bu ASTUTE 2020 yn darparu cefnogaeth i gwmni gweithgynhyrchu yng Nghymru gyda’u dyfais feddygol oedd wedi’i bwriadu i drin cleifion COVID-19.

Read more
Image: Amddiffynwyr Wyneb A Ddyluniwyd Gan Dîm Yn Y Brifysgol I'w Defnyddio Gan Y Gig Yn Ennill Nod Diogelwch Ce

01/07/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Amddiffynwyr Wyneb A Ddyluniwyd Gan Dîm Yn Y Brifysgol I'w Defnyddio Gan Y Gig Yn Ennill Nod Diogelwch Ce

Mae amddiffynwyr wyneb i ddiogelu staff y GIG, sydd wedi'u dylunio a'u cynhyrchu drwy argraffyddion 3D gan dîm ym Mhrifysgol Abertawe, wedi ennill nod diogelwch CE, sy'n golygu y gellir bellach eu cynhyrchu ar raddfeydd mwy ar gyfer ysbytai.

Read more
Image: Ymateb i her y cyfyngiadau symud presennol: amser i fyfyrio, dadansoddi a gwella eich cynnyrch gweithgynhyrchu gydag ASTUTE 2020

24/06/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Ymateb i her y cyfyngiadau symud presennol: amser i fyfyrio, dadansoddi a gwella eich cynnyrch gweithgynhyrchu gydag ASTUTE 2020

Mae ASTUTE 2020 yn canolbwyntio ar dechnolegau sy’n ymwneud â gweithgynhyrchu, ac mae ein harbenigedd academaidd a thechnegol yn defnyddio dull gweithredu amlddisgyblaeth sy’n cwmpasu ymchwil ar gylch oes cyfan y cynnyrch, fel bod modd i gwmnïau ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau cynaliadwy trwy gymhwyso gwybodaeth, cyfarpar, deunyddiau a phobl mewn modd integredig. Gall cysylltu ag ASTUTE 2020 o bell helpu eich busnes i sbarduno syniadau ac ymdrin ag unrhyw heriau gweithgynhyrchu y gallech chi fod yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Yn yr erthygl hon, byddwn ni’n dysgu am Ddulliau Ansawdd Cadarn a sut mae hynny’n hanfodol i effeithlonrwydd.

Read more
Image: #Siapio’rByd gyda’n gilydd trwy Ymchwil gydag ASTUTE 2020 – Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg

23/06/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

#Siapio’rByd gyda’n gilydd trwy Ymchwil gydag ASTUTE 2020 – Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg

Heddiw, 23 Mehefin, yw Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg, a thema eleni yw ‘Siapio’r Byd’. Yma yn ASTUTE 2020, rydym ni’n falch o godi proffil merched sy’n beirianwyr ac annog pawb i ystyried peirianneg fel proffesiwn i bawb. Yn yr erthygl hon, rydym ni’n trafod gwaith ymchwil, ei bwysigrwydd a sut gall cydweithio ag ASTUTE 2020 fod o fudd i wneuthurwyr yng Nghymru i #Siapio’rByd.

Read more
Image: GWELLA O CORONAFEIRWS: GALL PEIRIANT ANADLU NEWYDD ACHUB BYWYDAU A CHREU SWYDDI

10/06/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

GWELLA O CORONAFEIRWS: GALL PEIRIANT ANADLU NEWYDD ACHUB BYWYDAU A CHREU SWYDDI

Mae tîm o feddygon a pheirianwyr o Abertawe wedi dylunio peiriant anadlu newydd y gellir ei adeiladu'n gyflym o gydrannau lleol ac – yn hollbwysig – y gall hyd yn oed cleifion sy'n dioddef yn ddifrifol o coronafeirws ei ddefnyddio. Hyd yn hyn, mae’r naill beth neu'r llall wedi bod yn wir am beiriannau anadlu, nid y ddau.

Read more
Image: Ymatebwch i her y cyfyngiadau symud presennol: Rheolwch eich rhagolygon a'ch stocrestrau o bell gyda chymorth ASTUTE 2020

19/05/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Ymatebwch i her y cyfyngiadau symud presennol: Rheolwch eich rhagolygon a'ch stocrestrau o bell gyda chymorth ASTUTE 2020

Mae sicrhau bod gan eich busnes strategaeth dda o ran rhagolygon a stocrestrau yn bwysicach nag erioed; gall sut byddwch yn rheoli'r strategaeth hon wneud gwahaniaeth mawr i'ch busnes. Mae tîm ASTUTE 2020 ar gael i ddarparu cymorth o bell yn ystod y cyfnod heriol hwn. Yn yr erthygl hon, byddwn ni’n edrych ar Ragolygon a Rheoli Stocrestrau, sut mae cwmnïau'n cryfhau eu systemau gweithgynhyrchu a sut gallwn ni eich helpu chi i sicrhau eglurder, rheolaeth a hyder wrth ddatblygu strategaeth gynaliadwy ar gyfer rhagolygon a stocrestrau.

Read more
Image: Dathlu 10 Mlynedd o Weithio ar y cyd â’r Diwydiant Gweithgynhyrchu

09/05/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Dathlu 10 Mlynedd o Weithio ar y cyd â’r Diwydiant Gweithgynhyrchu

Y mis yma, mae partneriaeth ASTUTE yn dathlu carreg filltir bwysig dros ben: roedd Mai 1af yn nodi 10 mlynedd o weithredu llwyddiannus, ymgysylltu â mwy na 500 o gwmnïau, a chefnogi dros 370 o fusnesau ledled Cymru er mwyn rhoi sylw i heriau gweithgynhyrchu.

Read more

Ymatebwch i her y cyfyngiadau symud presennol: Manteisiwch ar eich cysylltiadau gweithgynhyrchu trwy ddysgu peirianyddol gydag ASTUTE 2020

Seilir cefnogaeth ASTUTE 2020 ar arbenigedd cydnabyddedig sy’n rhan hanfodol o brosesau gweithgynhyrchu. Nod cefnogaeth unigryw ASTUTE 2020 yw diwallu’r angen diwydiannol am wella defnydd o adnoddau trwy brosesau gweithgynhyrchu a rheoli’r gadwyn gyflenwi o gynnyrch a gwasanaethau. Yn yr erthygl hon, cawn wybodaeth am Ddysgu Peirianyddol a sut mae’n gwneud defnydd manteisiol o gysylltedd yn y broses weithgynhyrchu.

Read more

21/04/2020

ASTUTE 2020 Event

Image: Ymatebwch i her y cyfyngiadau symud presennol: Manteisiwch ar eich cysylltiadau gweithgynhyrchu trwy ddysgu peirianyddol gydag ASTUTE 2020
Image: ‘Sbotolau’ ar sut gall partneriaeth gyda Phrifysgol helpu gweithgynhyrchwyr yng Nghymru

11/02/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

‘Sbotolau’ ar sut gall partneriaeth gyda Phrifysgol helpu gweithgynhyrchwyr yng Nghymru

A multi-university partnership, led by Swansea University, has created a series of short videos which showcase how it can help manufacturers in Wales boost their innovation, research and success.

Read more
Image: Gweithgynhyrchu offeryniaeth fanwl yng Nghastell-nedd Port Talbot sy’n mesur tymheredd, pwysedd, lefel a llif, mewn cydweithrediad ag ASTUTE 2020 EUFundsCymru ar gyfer Ymchwil Datblygu a llwyddiant Arloesi

08/01/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Gweithgynhyrchu offeryniaeth fanwl yng Nghastell-nedd Port Talbot sy’n mesur tymheredd, pwysedd, lefel a llif, mewn cydweithrediad ag ASTUTE 2020 EUFundsCymru ar gyfer Ymchwil Datblygu a llwyddiant Arloesi

Read more
Image: Menter Gwobrau’r Frenhines yn rhagweld Twf a Gwelliant yn sgîl trefniant Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant ac Academia

10/12/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Menter Gwobrau’r Frenhines yn rhagweld Twf a Gwelliant yn sgîl trefniant Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant ac Academia

Mae’r prosiect hwn gydag ASTUTE 2020 wedi helpu i wella gwydnwch systemau gweithgynhyrchu Markes International a’u cadwyn gyflenwi trwy gymhwyso methodolegau newydd megis Cadarn Ystwyth Diwastraff Hyblyg (RALF) a galluoedd deinamig. Mae disgwyl i’r ymchwil fydd yn parhau fel rhan o’r prosiect hwn arwain at well reolaeth ar stocrestri trwy weithredu system ragfynegi well fydd yn addas ar gyfer llyfr archebion cymysg o eitemau cyflym, araf a rhai sy’n cael eu gwerthu’n anfynych.

Read more
Image: Ymchwil Technoleg Uwchsain ar gyfer Canlyniadau Glanhau o Ansawdd Uchel

10/12/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Ymchwil Technoleg Uwchsain ar gyfer Canlyniadau Glanhau o Ansawdd Uchel

Trodd Ultrawave at ASTUTE 2020 oherwydd bod y cwmni am wella a datblygu eu dealltwriaeth o fecanwaith adlynol thermogypladau; cyflymu trefn brofi cysylltiad newydd, a meithrin hyder yn yr ateb newydd, gan wella dibynadwyedd ac estyn y cyfnod rhwng gwasanaethau.

Read more
Image: Daeth gŵyl wyddoniaeth fwyaf Cymru yn ôl i Abertawe fis diwethaf (26 - 27 Hydref)

15/11/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Daeth gŵyl wyddoniaeth fwyaf Cymru yn ôl i Abertawe fis diwethaf (26 - 27 Hydref)

Unwaith eto y penwythnos diwethaf, bu Prifysgol Abertawe yn cyflwyno arddangosfa ysblennydd o waith ymchwil i ysbrydoli pobl Abertawe a’r tu hwnt yng ‘Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe’, sy’n digwydd yn flynyddol.

Read more
Image: Dull Gwell o gynhyrchu Powdwr yn golygu bod modd creu rhannau Archaloi Nicel Tymheredd Uchel (H-X) heb graciau drwy Weithgynhyrchu Ychwanegion

14/10/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Dull Gwell o gynhyrchu Powdwr yn golygu bod modd creu rhannau Archaloi Nicel Tymheredd Uchel (H-X) heb graciau drwy Weithgynhyrchu Ychwanegion

Penderfynodd Sandvik Osprey Ltd. gydweithio â rhaglen ASTUTE 2020 i sicrhau gwell dealltwriaeth o’r mecanweithiau sy’n rheoli cracio poeth ac i asesu gwahanol ddulliau o fynd ati i ddileu micrograciau mewn rhannau H-X â luniwyd drwy AM, gan gynnwys (1) optimeiddio cyfansoddiad yr aloi a (2) defnyddio ychwanegiadau nanoronynnau. Bydd galluogi cynhyrchu rhannau H-X heb graciau drwy Weithgynhyrchu Ychwanegion yn agor y posibiliadau ar gyfer cymwysiadau diwydiannol newydd, a bydd hyn yn ei dro, gobeithio, yn cynyddu’r galw am bowdwr archaloi nicel o ansawdd uchel.

Read more
Image: Ymchwil academaidd yn cefnogi Arbenigwyr Profi NDT i barhau i hyrwyddo peirianneg a gweithgynhyrchu blaengar yng Nghymru

09/10/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Ymchwil academaidd yn cefnogi Arbenigwyr Profi NDT i barhau i hyrwyddo peirianneg a gweithgynhyrchu blaengar yng Nghymru

Roedd y prosiect a ddeilliodd o hyn yn drefniant cydweithio rhwng Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a TWI. O ganlyniad uniongyrchol i’r cydweithio, crëwyd dwy swydd newydd yng nghyfleuster Port Talbot, fel bod modd i TWI addasu dyluniad cyfredol eu system gyflwyno cyplad dŵr uwchsonig yn y ddyfais IntACom

Read more
Image: Cwmni peirianneg yn ceisio trefniant cydweithio rhwng diwydiant ac academia i ddatblygu technoleg lefel uwch dwysáu â gwres er mwyn ailgylchu deunydd gwastraff sbwng ehangedig

24/09/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Cwmni peirianneg yn ceisio trefniant cydweithio rhwng diwydiant ac academia i ddatblygu technoleg lefel uwch dwysáu â gwres er mwyn ailgylchu deunydd gwastraff sbwng ehangedig

Mae’r prosiect hwn wedi cynorthwyo Styrene Systems i ddod yn nes at eu hamcan o baratoi pecyn o gynlluniau manwl ac arbenigedd y gellir ei werthu neu ei drwyddedu i weithgynhyrchwyr trydydd parti er mwyn cynhyrchu’r dyfeisiau hyn ar raddfa fawr.

Read more
Image: Q&A Dr Dawn Morgan - IDiwrnod Rhyngwladol Benywod ym maes Peirianneg

21/06/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Q&A Dr Dawn Morgan - IDiwrnod Rhyngwladol Benywod ym maes Peirianneg

Yr wythnos hon, mae ASTUTE 2020, sy’n cael ei ariannu gan yr UE, wedi bod yn dathlu ‘Diwrnod Rhyngwladol Benywod ym maes Peirianneg’, gan godi proffil benywod ym maes peirianneg a thynnu sylw at y cyfleoedd gyrfa rhyfeddol sydd ar gael i ferched yn y diwydiant cyffrous hwn. Buon ni’n holi Dr Dawn Morgan, Swyddog Prosiect sy’n rhan o’n tîm ni yma yn ASTUTE 2020, ynghylch sut daeth hi i #Trawsffurfio’rDyfodol ym maes Peirianneg.

Read more

Promoting, Supporting and Inspiring Women in Computational Fluid Dynamics (CFD) - International Women's Day

I have worked as part of team of engineers and have never felt that being female has been an issue. Within my role in ASTUTE I’ve always felt encouraged, supported and valued by all my colleagues. I think that if you have a passion for your topic and good knowledge in your field then people will listen to the things that you have to say, regardless of your gender.

Read more

08/03/2019

ASTUTE 2020 Event

Image: Promoting, Supporting and Inspiring Women in Computational Fluid Dynamics (CFD) - International Women's Day
Image: Prosiect ASTUTE yn cyrraedd rhestr fer un o wobrau’r UE – bydd y cyhoedd yn gallu pleidleisio dros eu dewis o 3 Gorffennaf

03/07/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

Prosiect ASTUTE yn cyrraedd rhestr fer un o wobrau’r UE – bydd y cyhoedd yn gallu pleidleisio dros eu dewis o 3 Gorffennaf

Mae prosiect dan arweiniad Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr RegioStars yr UE. Cynghrair hyfyw rhwng wyth prifysgol yng Nghymru yw ASTUTE (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch 2010-2015), a ffurfiwyd yn benodol i ysgogi twf economaidd rhanbarthol a chenedlaethol.

Read more

ASTUTE (2010-2015) named as RegioStars 2018 Finalist

ASTUTE (2010-2015) project is one of two Welsh projects shortlisted for European Commission RegioStars Award 2018 in the Supporting smart industrial transition.

Read more

18/06/2018

ASTUTE 2020 Event

Image: ASTUTE (2010-2015) named as RegioStars 2018 Finalist
Image: Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020

13/09/2017 ASTUTE 2020 Newyddion

Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020

Ar benwythnos 9fed – 10fed Medi, bu ASTUTE 2020 yn cymryd rhan yng Ngŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Abertawe.

Read more

International Women in Engineering Day

International Women in Engineering Day takes place on 23 June annually. This day focuses attention on the amazing careers in engineering and technical roles for girls, and allows us to celebrate the achievements of our outstanding women engineers.

Read more

23/06/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: International Women in Engineering Day
Image: Cwmnïau o Gymru yn gallu manteisio ar arbenigedd academaidd yn Industry 4.0

25/05/2017 ASTUTE 2020 Newyddion

Cwmnïau o Gymru yn gallu manteisio ar arbenigedd academaidd yn Industry 4.0

Mae cwmnïau yng Nghymru yn cael cyfle i ddysgu o’r profiad a gafwyd yn nhermau ‘beth weithiodd’ a ‘beth na weithiodd’ yn ystod taith Uni-Pol i gyrraedd Industry 4.0 trwy gydweithio ag ASTUTE 2020.

Read more

Unique EU-funded Project Driving Research and Innovation Success

Unique EU-funded Project Driving Research and Innovation Success & ASTUTE Project Showcases its Support for Welsh Manufacturing.

Read more

17/07/2014

ASTUTE 2020 Event

Image: Unique EU-funded Project Driving Research and Innovation Success