jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: ASTUTE 2020: Diwydiant ac Academia yn Cydweithio i wella’r Economi a’r Amgylchedd yng Nghymru

09/09/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

ASTUTE 2020: Diwydiant ac Academia yn Cydweithio i wella’r Economi a’r Amgylchedd yng Nghymru

Mae’r term ‘Themâu Trawsbynciol’ yn cael ei ddefnyddio’n eang mewn Gweithrediadau a Ariannir gan Ewrop; mae’n galluogi rhaglenni fel ASTUTE 2020 a busnesau gweithgynhyrchu i ystyried nid bwriad canolog y prosiect yn unig, ond hefyd yr effaith ehangach ar y gymuned a’r amgylchedd. Oddi mewn i weithrediadau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), mae’r rhain yn cyfeirio’n benodol at faterion sy’n cyffwrdd ag egwyddorion cyffredinol cydraddoldeb, cynaliadwyedd a chymdeithasau.

Read more
Image: ASTUTE 2020: Cefnogi Gweithgynhyrchu yng Nghymru trwy’r Cyfyngiadau Symud at Adferiad

31/08/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

ASTUTE 2020: Cefnogi Gweithgynhyrchu yng Nghymru trwy’r Cyfyngiadau Symud at Adferiad

Os ydych chi’n gwmni gweithgynhyrchu, gallwch chi gael mynediad at arbenigwyr ymchwil Prifysgol sydd â ffocws ar ddiwydiant i gefnogi eich busnes i dyfu allan o’r cyfnod clo a meithrin gwydnwch hirdymor.... Sut gallwn ni eich cefnogi chi?

Read more
Image: O’r Cyfnod Clo i Adferiad: Cyflawni eich potensial gyda Gweithgynhyrchu Haenau Ychwanegol (ALM)

21/08/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

O’r Cyfnod Clo i Adferiad: Cyflawni eich potensial gyda Gweithgynhyrchu Haenau Ychwanegol (ALM)

Mae’r deunyddiau a ddefnyddir i weithgynhyrchu cydrannau yn faes allweddol ar gyfer sicrhau cynhyrchu effeithlon a pherfformiad optimwm. Gall Gweithgynhyrchu Haenau Ychwanegol gael effaith fawr ar sut mae cynnyrch yn cael eu datblygu a’u cynhyrchu. Er enghraifft, caniatáu cynhyrchu rhannau a systemau ysgafnach a chryfach. Yn yr erthygl hon, rydym ni’n trafod cyfleoedd a heriau Gweithgynhyrchu Haenau Ychwanegol a sut bu ASTUTE 2020 yn darparu cefnogaeth i gwmni gweithgynhyrchu yng Nghymru gyda’u dyfais feddygol oedd wedi’i bwriadu i drin cleifion COVID-19.

Read more

Funded training available from Swansea University METaL Project.

The METaL Project are currently offering online training courses free of charge to businesses in Wales. ‘Corrosion & Coatings Technology’ is currently live and ready for enrolment, ‘Manufacturing Technology’ will be launching shortly. Get in touch for more info or to register - tellmemore@project-metal.co.uk

Read more

13/07/2020

Image: Funded training available from Swansea University METaL Project.

Fully-funded leadership programmes to support Welsh businesses

ION leadership is backed by £3.6 million from the European Social Fund to raise skills and drive productivity and turnover in businesses in West Wales, the Valleys and areas of North Wales. The fully-funded programme is available to businesses and individuals across Wales who meet certain eligibility criteria.

Read more

10/07/2020

Image: Fully-funded leadership programmes to support Welsh businesses
Image: Amddiffynwyr Wyneb A Ddyluniwyd Gan Dîm Yn Y Brifysgol I'w Defnyddio Gan Y Gig Yn Ennill Nod Diogelwch Ce

01/07/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Amddiffynwyr Wyneb A Ddyluniwyd Gan Dîm Yn Y Brifysgol I'w Defnyddio Gan Y Gig Yn Ennill Nod Diogelwch Ce

Mae amddiffynwyr wyneb i ddiogelu staff y GIG, sydd wedi'u dylunio a'u cynhyrchu drwy argraffyddion 3D gan dîm ym Mhrifysgol Abertawe, wedi ennill nod diogelwch CE, sy'n golygu y gellir bellach eu cynhyrchu ar raddfeydd mwy ar gyfer ysbytai.

Read more
Image: Ymateb i her y cyfyngiadau symud presennol: amser i fyfyrio, dadansoddi a gwella eich cynnyrch gweithgynhyrchu gydag ASTUTE 2020

24/06/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Ymateb i her y cyfyngiadau symud presennol: amser i fyfyrio, dadansoddi a gwella eich cynnyrch gweithgynhyrchu gydag ASTUTE 2020

Mae ASTUTE 2020 yn canolbwyntio ar dechnolegau sy’n ymwneud â gweithgynhyrchu, ac mae ein harbenigedd academaidd a thechnegol yn defnyddio dull gweithredu amlddisgyblaeth sy’n cwmpasu ymchwil ar gylch oes cyfan y cynnyrch, fel bod modd i gwmnïau ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau cynaliadwy trwy gymhwyso gwybodaeth, cyfarpar, deunyddiau a phobl mewn modd integredig. Gall cysylltu ag ASTUTE 2020 o bell helpu eich busnes i sbarduno syniadau ac ymdrin ag unrhyw heriau gweithgynhyrchu y gallech chi fod yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Yn yr erthygl hon, byddwn ni’n dysgu am Ddulliau Ansawdd Cadarn a sut mae hynny’n hanfodol i effeithlonrwydd.

Read more
Image: #Siapio’rByd gyda’n gilydd trwy Ymchwil gydag ASTUTE 2020 – Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg

23/06/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

#Siapio’rByd gyda’n gilydd trwy Ymchwil gydag ASTUTE 2020 – Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg

Heddiw, 23 Mehefin, yw Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg, a thema eleni yw ‘Siapio’r Byd’. Yma yn ASTUTE 2020, rydym ni’n falch o godi proffil merched sy’n beirianwyr ac annog pawb i ystyried peirianneg fel proffesiwn i bawb. Yn yr erthygl hon, rydym ni’n trafod gwaith ymchwil, ei bwysigrwydd a sut gall cydweithio ag ASTUTE 2020 fod o fudd i wneuthurwyr yng Nghymru i #Siapio’rByd.

Read more
Image: GWELLA O CORONAFEIRWS: GALL PEIRIANT ANADLU NEWYDD ACHUB BYWYDAU A CHREU SWYDDI

10/06/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

GWELLA O CORONAFEIRWS: GALL PEIRIANT ANADLU NEWYDD ACHUB BYWYDAU A CHREU SWYDDI

Mae tîm o feddygon a pheirianwyr o Abertawe wedi dylunio peiriant anadlu newydd y gellir ei adeiladu'n gyflym o gydrannau lleol ac – yn hollbwysig – y gall hyd yn oed cleifion sy'n dioddef yn ddifrifol o coronafeirws ei ddefnyddio. Hyd yn hyn, mae’r naill beth neu'r llall wedi bod yn wir am beiriannau anadlu, nid y ddau.

Read more
Image: Ymatebwch i her y cyfyngiadau symud presennol: Rheolwch eich rhagolygon a'ch stocrestrau o bell gyda chymorth ASTUTE 2020

19/05/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Ymatebwch i her y cyfyngiadau symud presennol: Rheolwch eich rhagolygon a'ch stocrestrau o bell gyda chymorth ASTUTE 2020

Mae sicrhau bod gan eich busnes strategaeth dda o ran rhagolygon a stocrestrau yn bwysicach nag erioed; gall sut byddwch yn rheoli'r strategaeth hon wneud gwahaniaeth mawr i'ch busnes. Mae tîm ASTUTE 2020 ar gael i ddarparu cymorth o bell yn ystod y cyfnod heriol hwn. Yn yr erthygl hon, byddwn ni’n edrych ar Ragolygon a Rheoli Stocrestrau, sut mae cwmnïau'n cryfhau eu systemau gweithgynhyrchu a sut gallwn ni eich helpu chi i sicrhau eglurder, rheolaeth a hyder wrth ddatblygu strategaeth gynaliadwy ar gyfer rhagolygon a stocrestrau.

Read more
Image: Dathlu 10 Mlynedd o Weithio ar y cyd â’r Diwydiant Gweithgynhyrchu

09/05/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Dathlu 10 Mlynedd o Weithio ar y cyd â’r Diwydiant Gweithgynhyrchu

Y mis yma, mae partneriaeth ASTUTE yn dathlu carreg filltir bwysig dros ben: roedd Mai 1af yn nodi 10 mlynedd o weithredu llwyddiannus, ymgysylltu â mwy na 500 o gwmnïau, a chefnogi dros 370 o fusnesau ledled Cymru er mwyn rhoi sylw i heriau gweithgynhyrchu.

Read more

Ymatebwch i her y cyfyngiadau symud presennol: Manteisiwch ar eich cysylltiadau gweithgynhyrchu trwy ddysgu peirianyddol gydag ASTUTE 2020

Seilir cefnogaeth ASTUTE 2020 ar arbenigedd cydnabyddedig sy’n rhan hanfodol o brosesau gweithgynhyrchu. Nod cefnogaeth unigryw ASTUTE 2020 yw diwallu’r angen diwydiannol am wella defnydd o adnoddau trwy brosesau gweithgynhyrchu a rheoli’r gadwyn gyflenwi o gynnyrch a gwasanaethau. Yn yr erthygl hon, cawn wybodaeth am Ddysgu Peirianyddol a sut mae’n gwneud defnydd manteisiol o gysylltedd yn y broses weithgynhyrchu.

Read more

21/04/2020

ASTUTE 2020 Event

Image: Ymatebwch i her y cyfyngiadau symud presennol: Manteisiwch ar eich cysylltiadau gweithgynhyrchu trwy ddysgu peirianyddol gydag ASTUTE 2020
Image: ‘Sbotolau’ ar sut gall partneriaeth gyda Phrifysgol helpu gweithgynhyrchwyr yng Nghymru

11/02/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

‘Sbotolau’ ar sut gall partneriaeth gyda Phrifysgol helpu gweithgynhyrchwyr yng Nghymru

A multi-university partnership, led by Swansea University, has created a series of short videos which showcase how it can help manufacturers in Wales boost their innovation, research and success.

Read more
Image: Gweithgynhyrchu offeryniaeth fanwl yng Nghastell-nedd Port Talbot sy’n mesur tymheredd, pwysedd, lefel a llif, mewn cydweithrediad ag ASTUTE 2020 EUFundsCymru ar gyfer Ymchwil Datblygu a llwyddiant Arloesi

08/01/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Gweithgynhyrchu offeryniaeth fanwl yng Nghastell-nedd Port Talbot sy’n mesur tymheredd, pwysedd, lefel a llif, mewn cydweithrediad ag ASTUTE 2020 EUFundsCymru ar gyfer Ymchwil Datblygu a llwyddiant Arloesi

Read more
Image: Menter Gwobrau’r Frenhines yn rhagweld Twf a Gwelliant yn sgîl trefniant Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant ac Academia

10/12/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Menter Gwobrau’r Frenhines yn rhagweld Twf a Gwelliant yn sgîl trefniant Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant ac Academia

Mae’r prosiect hwn gydag ASTUTE 2020 wedi helpu i wella gwydnwch systemau gweithgynhyrchu Markes International a’u cadwyn gyflenwi trwy gymhwyso methodolegau newydd megis Cadarn Ystwyth Diwastraff Hyblyg (RALF) a galluoedd deinamig. Mae disgwyl i’r ymchwil fydd yn parhau fel rhan o’r prosiect hwn arwain at well reolaeth ar stocrestri trwy weithredu system ragfynegi well fydd yn addas ar gyfer llyfr archebion cymysg o eitemau cyflym, araf a rhai sy’n cael eu gwerthu’n anfynych.

Read more
Image: Ymchwil Technoleg Uwchsain ar gyfer Canlyniadau Glanhau o Ansawdd Uchel

10/12/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Ymchwil Technoleg Uwchsain ar gyfer Canlyniadau Glanhau o Ansawdd Uchel

Trodd Ultrawave at ASTUTE 2020 oherwydd bod y cwmni am wella a datblygu eu dealltwriaeth o fecanwaith adlynol thermogypladau; cyflymu trefn brofi cysylltiad newydd, a meithrin hyder yn yr ateb newydd, gan wella dibynadwyedd ac estyn y cyfnod rhwng gwasanaethau.

Read more
Image: Daeth gŵyl wyddoniaeth fwyaf Cymru yn ôl i Abertawe fis diwethaf (26 - 27 Hydref)

15/11/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Daeth gŵyl wyddoniaeth fwyaf Cymru yn ôl i Abertawe fis diwethaf (26 - 27 Hydref)

Unwaith eto y penwythnos diwethaf, bu Prifysgol Abertawe yn cyflwyno arddangosfa ysblennydd o waith ymchwil i ysbrydoli pobl Abertawe a’r tu hwnt yng ‘Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe’, sy’n digwydd yn flynyddol.

Read more
Image: Llwodraeth Cymru - Pecyn Cymorth ar Gyfer y Dyfodol

16/10/2019

Llwodraeth Cymru - Pecyn Cymorth ar Gyfer y Dyfodol

Wedi eu hysbrydoli gan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae’r sector cyhoeddus a phobl ledled Cymru yn cymryd camau i wneud y wlad yn lle gwell i fyw ac i weithio ynddi. Gallwch ymuno yn hyn drwy wneud eich busnes yn addas ar gyfer y dyfodol, i gynyddu ei gynaliadwyedd a’i ffyniant.

Read more
Image: Dull Gwell o gynhyrchu Powdwr yn golygu bod modd creu rhannau Archaloi Nicel Tymheredd Uchel (H-X) heb graciau drwy Weithgynhyrchu Ychwanegion

14/10/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Dull Gwell o gynhyrchu Powdwr yn golygu bod modd creu rhannau Archaloi Nicel Tymheredd Uchel (H-X) heb graciau drwy Weithgynhyrchu Ychwanegion

Penderfynodd Sandvik Osprey Ltd. gydweithio â rhaglen ASTUTE 2020 i sicrhau gwell dealltwriaeth o’r mecanweithiau sy’n rheoli cracio poeth ac i asesu gwahanol ddulliau o fynd ati i ddileu micrograciau mewn rhannau H-X â luniwyd drwy AM, gan gynnwys (1) optimeiddio cyfansoddiad yr aloi a (2) defnyddio ychwanegiadau nanoronynnau. Bydd galluogi cynhyrchu rhannau H-X heb graciau drwy Weithgynhyrchu Ychwanegion yn agor y posibiliadau ar gyfer cymwysiadau diwydiannol newydd, a bydd hyn yn ei dro, gobeithio, yn cynyddu’r galw am bowdwr archaloi nicel o ansawdd uchel.

Read more
Image: Ymchwil academaidd yn cefnogi Arbenigwyr Profi NDT i barhau i hyrwyddo peirianneg a gweithgynhyrchu blaengar yng Nghymru

09/10/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Ymchwil academaidd yn cefnogi Arbenigwyr Profi NDT i barhau i hyrwyddo peirianneg a gweithgynhyrchu blaengar yng Nghymru

Roedd y prosiect a ddeilliodd o hyn yn drefniant cydweithio rhwng Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a TWI. O ganlyniad uniongyrchol i’r cydweithio, crëwyd dwy swydd newydd yng nghyfleuster Port Talbot, fel bod modd i TWI addasu dyluniad cyfredol eu system gyflwyno cyplad dŵr uwchsonig yn y ddyfais IntACom

Read more
Image: Cwmni peirianneg yn ceisio trefniant cydweithio rhwng diwydiant ac academia i ddatblygu technoleg lefel uwch dwysáu â gwres er mwyn ailgylchu deunydd gwastraff sbwng ehangedig

24/09/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Cwmni peirianneg yn ceisio trefniant cydweithio rhwng diwydiant ac academia i ddatblygu technoleg lefel uwch dwysáu â gwres er mwyn ailgylchu deunydd gwastraff sbwng ehangedig

Mae’r prosiect hwn wedi cynorthwyo Styrene Systems i ddod yn nes at eu hamcan o baratoi pecyn o gynlluniau manwl ac arbenigedd y gellir ei werthu neu ei drwyddedu i weithgynhyrchwyr trydydd parti er mwyn cynhyrchu’r dyfeisiau hyn ar raddfa fawr.

Read more
Image: Q&A Dr Dawn Morgan - IDiwrnod Rhyngwladol Benywod ym maes Peirianneg

21/06/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Q&A Dr Dawn Morgan - IDiwrnod Rhyngwladol Benywod ym maes Peirianneg

Yr wythnos hon, mae ASTUTE 2020, sy’n cael ei ariannu gan yr UE, wedi bod yn dathlu ‘Diwrnod Rhyngwladol Benywod ym maes Peirianneg’, gan godi proffil benywod ym maes peirianneg a thynnu sylw at y cyfleoedd gyrfa rhyfeddol sydd ar gael i ferched yn y diwydiant cyffrous hwn. Buon ni’n holi Dr Dawn Morgan, Swyddog Prosiect sy’n rhan o’n tîm ni yma yn ASTUTE 2020, ynghylch sut daeth hi i #Trawsffurfio’rDyfodol ym maes Peirianneg.

Read more
Image: Cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Tidal Anchors Holdings Ltd ar y Genhedlaeth Nesaf o Ddatrysiadau Angori

25/03/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Tidal Anchors Holdings Ltd ar y Genhedlaeth Nesaf o Ddatrysiadau Angori

Rhoddodd canlyniadau’r cydweithio llwyddiannus a’r derbyniad rhagorol a gafodd y Tidal Anchor® yn Arddangosfa Ryngwladol Seawork hyder i’r cwmni fuddsoddi mewn ceisiadau patent ar gyfer gwledydd niferus. Hyd yma, ac yn ogystal â’r Deyrnas Unedig, rhoddwyd saith patent mewn tiriogaethau tramor, gan gynnwys Ewrop, Hong Kong, Tsieina, Japan, UDA ac Awstralia.

Read more
Image: Hyrwyddo, Cefnogi ac Ysbrydoli merched mewn Dynameg Hylif Cyfrifiadol (CFD)

08/03/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Hyrwyddo, Cefnogi ac Ysbrydoli merched mewn Dynameg Hylif Cyfrifiadol (CFD)

Rydw i wedi gweithio fel rhan o dîm o beirianwyr, a dydw i erioed wedi teimlo bod y ffaith mod i’n fenyw yn broblem. Fel rhan o’m rôl yn ASTUTE rydw i bob amser wedi teimlo bod fy holl gydweithwyr yn fy nghalonogi, fy nghefnogi ac yn fy ngwerthfawrogi. Yn fy marn i, os ydych chi’n credu’n angerddol yn eich pwnc ac yn meddu ar wybodaeth dda yn eich maes, bydd pobl yn gwrando ar y pethau sydd gennych chi i’w dweud, heb boeni beth yw eich rhywedd.

Read more

Promoting, Supporting and Inspiring Women in Computational Fluid Dynamics (CFD) - International Women's Day

I have worked as part of team of engineers and have never felt that being female has been an issue. Within my role in ASTUTE I’ve always felt encouraged, supported and valued by all my colleagues. I think that if you have a passion for your topic and good knowledge in your field then people will listen to the things that you have to say, regardless of your gender.

Read more

08/03/2019

ASTUTE 2020 Event

Image: Promoting, Supporting and Inspiring Women in Computational Fluid Dynamics (CFD) - International Women's Day
Image: Arloesedd A Chyrnewid Gwybodaeth - Buddsoddi Yn Nhechnolegau Gweithgynhyrchu'r Dyfodol

01/03/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Arloesedd A Chyrnewid Gwybodaeth - Buddsoddi Yn Nhechnolegau Gweithgynhyrchu'r Dyfodol

Yn ddiweddar, bu ASTUTE 2020 yn cydweithio â NatWest ac Industry Wales  i gynnal digwyddiad am ddim i gwmnïau yn y sector gweithgynhyrchu er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru sy’n awyddus i fuddsoddi yn nhechnolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol.Amlygodd y digwyddiad bwysigrwydd gwneud yn fawr o gyfleoedd presennol a chreu rhai newydd er mwyn sicrhau manteision cystadleuol yn nhechnolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol, yn ogystal â phwysigrwydd addasu i newid.

Read more

Launch for Formula 3D Circuit Race

The project, led by Swansea University’s College of Engineering in partnership with Carmarthenshire County Council, was initiated at Ysgol Gynradd Nantgaredig – a pioneering primary school where children are being introduced to digital technologies like 3D printing from a young age.

Read more

21/01/2019

Image:  Launch for Formula 3D Circuit Race

Vortex IoT announced as Factory of the Future partner

Expert engineers and scientists at Swansea University will soon be collaborating with an innovative local manufacturing company to help boost the business for many years to come.

Read more

04/12/2018

Image: Vortex IoT announced as Factory of the Future partner
Image: Magnetedd i Gyflymu’r Pwls - Sut mae magnetau’n cael eu defnyddio i drin methiant cronig ar y galon

15/11/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

Magnetedd i Gyflymu’r Pwls - Sut mae magnetau’n cael eu defnyddio i drin methiant cronig ar y galon

Cynhaliwyd ‘Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe’, digwyddiad blynyddol sydd yng ngofal Prifysgol Abertawe, ar benwythnos 3-4 Tachwedd. Yn Amgueddfa’r Glannau, Abertawe, y bu’r digwyddiad yma, sy’n addas i deuluoedd, a hi yw’r ŵyl fwyaf o’i bath yng Nghymru. Denwyd 6,000 o ymwelwyr i lu o arddangosfeydd rhyngweithiol a gweithdai, y cyfan yn troi o gwmpas byd gwyddoniaeth.

Read more
Image: ASTUTE 2020 yn cydweithio â Lyte Industries (Cymru) ac maen nhw’n falch mai nhw yw un o’r ychydig gwmnïau sy’n dal i weithgynhyrchu cyfarpar mynediad fel ysgolion yn y Deyrnas Unedig

30/10/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

ASTUTE 2020 yn cydweithio â Lyte Industries (Cymru) ac maen nhw’n falch mai nhw yw un o’r ychydig gwmnïau sy’n dal i weithgynhyrchu cyfarpar mynediad fel ysgolion yn y Deyrnas Unedig

Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Lyte Industries (Cymru), sydd wedi eu lleoli yn Abertawe, yn galluogi Lyte i ymestyn eu systemau gweithgynhyrchu i werthuso a gwella effeithlonrwydd, ansawdd a darpariaeth, gan arwain at fwy o gyllid gwerthiannau gan sicrhau dyfodol hirdymor i’r cwmni yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Read more
Image: Prosiect ASTUTE yn cyrraedd rhestr fer un o wobrau’r UE – bydd y cyhoedd yn gallu pleidleisio dros eu dewis o 3 Gorffennaf

03/07/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

Prosiect ASTUTE yn cyrraedd rhestr fer un o wobrau’r UE – bydd y cyhoedd yn gallu pleidleisio dros eu dewis o 3 Gorffennaf

Mae prosiect dan arweiniad Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr RegioStars yr UE. Cynghrair hyfyw rhwng wyth prifysgol yng Nghymru yw ASTUTE (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch 2010-2015), a ffurfiwyd yn benodol i ysgogi twf economaidd rhanbarthol a chenedlaethol.

Read more

ASTUTE (2010-2015) named as RegioStars 2018 Finalist

ASTUTE (2010-2015) project is one of two Welsh projects shortlisted for European Commission RegioStars Award 2018 in the Supporting smart industrial transition.

Read more

18/06/2018

ASTUTE 2020 Event

Image: ASTUTE (2010-2015) named as RegioStars 2018 Finalist
Image: ASTUTE 2020 yn cyd-weithio â Team Precision Pipe Assemblies ar gymharu efelychu a mapio llif gwerth ar gyfer cynllun celloedd

01/06/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

ASTUTE 2020 yn cyd-weithio â Team Precision Pipe Assemblies ar gymharu efelychu a mapio llif gwerth ar gyfer cynllun celloedd

Roedd TEAM Precision yn ceisio cefnogaeth gydweithredol gan ASTUTE 2020 i sicrhau gwell dealltwriaeth o’u galluoedd a’u capasiti gweithgynhyrchu presennol, a ffyrdd o ganfod gwelliannau posibl.

Read more
Image: ASTUTE 2020 yn cydweithio â Kautex Textron ar batrymau llif hylif trwy micro-ffroenellau

09/05/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

ASTUTE 2020 yn cydweithio â Kautex Textron ar batrymau llif hylif trwy micro-ffroenellau

Yn dilyn cyfres o brosiectau cydweithio llwyddiannus yn ystod cyfnod ariannu ASTUTE yn 2010 – 2015, llwyddodd Kautex i ddefnyddio’r wybodaeth a gafwyd o’r prosiectau blaenorol i ddatblygu dau o’u dyluniadau eu hunain ar gyfer ffroenellau. Er mwyn cynyddu dealltwriaeth Kautex ymhellach o baramedrau allweddol y ffroenellau, cynhaliwyd prosiect ar y cyd ar batrymau llif yr hylif gydag ASTUTE 2020.

Read more
Image: Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Weartech International i ddatblygu’r capasiti ymchwil i aloeon aml-gydran gwrth-draul – dull microstrwythur

25/04/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Weartech International i ddatblygu’r capasiti ymchwil i aloeon aml-gydran gwrth-draul – dull microstrwythur

It is expected that through engagement and collaboration with ASTUTE 2020, Weartech’s advanced manufacturing knowledge will increase, alongside certain improvements, be applied more widely to production, providing additional gains for Weartech.

Read more
Image: Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Frontier Medical Group yn archwilio datblygiad methodoleg i hybu cystadleuaeth ym maes mowldio chwistrellu

29/03/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Frontier Medical Group yn archwilio datblygiad methodoleg i hybu cystadleuaeth ym maes mowldio chwistrellu

Yn dilyn cydweithio llwyddiannus rhwng Frontier ac ASTUTE (2010 – 2015) ar Repose® a ffocws parhaus Frontier ar barhau’n gystadleuol, defnyddio deunyddiau newydd ac optimeiddio prosesau, rhychwantwyd prosiect Ymchwil a Datblygu (R&D) ar y cyd ag ASTUTE 2020.

Read more
Image: Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020

13/09/2017 ASTUTE 2020 Newyddion

Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020

Ar benwythnos 9fed – 10fed Medi, bu ASTUTE 2020 yn cymryd rhan yng Ngŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Abertawe.

Read more

International Women in Engineering Day

International Women in Engineering Day takes place on 23 June annually. This day focuses attention on the amazing careers in engineering and technical roles for girls, and allows us to celebrate the achievements of our outstanding women engineers.

Read more

23/06/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: International Women in Engineering Day
Image: Cwmnïau o Gymru yn gallu manteisio ar arbenigedd academaidd yn Industry 4.0

25/05/2017 ASTUTE 2020 Newyddion

Cwmnïau o Gymru yn gallu manteisio ar arbenigedd academaidd yn Industry 4.0

Mae cwmnïau yng Nghymru yn cael cyfle i ddysgu o’r profiad a gafwyd yn nhermau ‘beth weithiodd’ a ‘beth na weithiodd’ yn ystod taith Uni-Pol i gyrraedd Industry 4.0 trwy gydweithio ag ASTUTE 2020.

Read more

Unique EU-funded Project Driving Research and Innovation Success

Unique EU-funded Project Driving Research and Innovation Success & ASTUTE Project Showcases its Support for Welsh Manufacturing.

Read more

17/07/2014

ASTUTE 2020 Event

Image: Unique EU-funded Project Driving Research and Innovation Success