jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

ASTUTE 2020+: Galluogi Gweithgynhyrchu Cymru tuag at Adferiad Cynaliadwy gWEMINAR

Ymunwch ag arbenigwyr ym maes gweithgynhyrchu o Diwydiant Cymru ac ASTUTE 2020+ wrth iddynt amlinellu sut y gall y gweithrediad a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd gydweithio â busnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru i fynd i’r afael â heriau adferiad cynaliadwy a gwella gallu i gystadlu er mwyn adeiladu gwytnwch hir dymor.

Read more

03/03/2021

ASTUTE 2020 Event

Image: ASTUTE 2020+: Galluogi Gweithgynhyrchu Cymru tuag at Adferiad Cynaliadwy gWEMINAR
Image: Ymchwiliadau Cyfrifiadurol ac Arbrofol gan Ddiwydiant ac Academia i mewn i Offeryn Mowldio ar gyfer Cynwysyddion Bwyd Alwminiwm

17/02/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Ymchwiliadau Cyfrifiadurol ac Arbrofol gan Ddiwydiant ac Academia i mewn i Offeryn Mowldio ar gyfer Cynwysyddion Bwyd Alwminiwm

Caiff cynwysyddion alwminiwm eu ffurfio trwy gyfuno gwasgedd aer a mecanyddol i orfodi blanc ffoil i mewn i geudod dei siâp penodol. Trodd FSG at dîm ASTUTE 2020 am gymorth i wella perfformiad y cydrannau offer gwasgu a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu cynwysyddion bwyd alwminiwm ochrau safonol a llyfn megis y rhai ar gyfer cludfwyd, bwyd wedi’i rewi, pwdinau a phrydau awyren.

Read more
Image: Robot Cydweithredol Newydd yn dod â chyfleoedd ymchwil Industry 4.0 i’r Sector Gweithgynhyrchu ledled Cymru

16/02/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Robot Cydweithredol Newydd yn dod â chyfleoedd ymchwil Industry 4.0 i’r Sector Gweithgynhyrchu ledled Cymru

Mae ymgyrch barhaus ASTUTE 2020+ i gefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ledled Cymru i barhau’n flaenllaw wrth arloesi wedi arwain at ychwanegu robot newydd cydweithredol at eu dewis helaeth o gyfarpar a’r cyfleusterau diweddaraf sydd ar gael i weithgynhyrchwyr ar gyfer ymchwil gydweithredol.

Read more
Image: Mwyafu Cynhyrchedd a Lleiafu Gwastraff trwy Ragfynegi Sut mae Prosesau Gweithgynhyrchu a Chynnyrch yn Ymateb i Gyflyrau Byd go iawn

08/02/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Mwyafu Cynhyrchedd a Lleiafu Gwastraff trwy Ragfynegi Sut mae Prosesau Gweithgynhyrchu a Chynnyrch yn Ymateb i Gyflyrau Byd go iawn

Mae peirianneg gyfrifiadurol yn cymhwyso modelau ac efelychiadau mathemategol i ddatrys problemau ffisegol cymhleth sy’n deillio wrth ddylunio neu mewn ffenomena naturiol. Mae tîm ASTUTE 2020+ yn cynnig arbenigedd Modelu Peirianneg Gyfrifiadurol i ragfynegi sut bydd cynnyrch a phrosesau’n ymateb i rymoedd bywyd go iawn ac effeithiau ffisegol eraill. Mae Dadansoddi Elfen Derfynedig (FEA) yn un dechneg fodelu o’r fath; yn yr erthygl hon, rydym ni’n edrych ar sut gall FEA gefnogi busnesau gweithgynhyrchu i adolygu perfformiad cynnyrch o ran ei ddefnydd arfaethedig ac ar hyd y broses weithgynhyrchu.

Read more
Image: Brother Industries (U.K.) Ltd. yn cyflwyno Cetris Inc a gynhyrchwyd drwy ddefnyddio Deunyddiau wedi’u hailgylchu o Gynnyrch Diwedd Oes yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

20/01/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Brother Industries (U.K.) Ltd. yn cyflwyno Cetris Inc a gynhyrchwyd drwy ddefnyddio Deunyddiau wedi’u hailgylchu o Gynnyrch Diwedd Oes yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

Mae Brother Industries (U.K.) Ltd., gweithgynhyrchydd a chyflenwr nwyddau traul argraffu yng ngogledd Cymru, wedi dechrau cynhyrchu eu cetris inc cyntaf “newydd” brand Brother sydd â fframiau wedi’u mowldio 100% o ddeunydd wedi’i ailgylchu, yn sgîl trefniant cydweithio rhwng diwydiant ac academia.

Read more
Image: Brother Industries (U.K.) Ltd. yn Lansio Cetris Inc a Gynhyrchwyd â Phlastig a Ailgylchwyd yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

20/01/2021 ASTUTE 2020 Newyddion

Brother Industries (U.K.) Ltd. yn Lansio Cetris Inc a Gynhyrchwyd â Phlastig a Ailgylchwyd yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

Mae’r cwmni’n mabwysiadu egwyddorion ‘Economi Gylchol’, gan roi’r cwmni ar flaen y gad fel gweithgynhyrchydd egwyddorol a chynaliadwy o gydrannau plastig, a dod yn Ganolfan Technoleg Ailgylchu (RTC) ar gyfer Grŵp Brother yn fyd-eang. Bu ASTUTE 2020 yn cefnogi BIUK i ymchwilio i anawsterau technegol defnyddio deunyddiau Polystyren Effaith Uchel (HIPS) a ailgylchwyd.

Read more
Image: Tîm Abertawe yn Helpu Cwmni i Ailgylchu Hen Gynnyrch i Greu Cetris Inc Newydd

20/01/2021

Tîm Abertawe yn Helpu Cwmni i Ailgylchu Hen Gynnyrch i Greu Cetris Inc Newydd

Mae rhaglen ASTUTE 2020, sy’n cael ei hariannu gan yr UE, ac sy’n rhan o Brifysgol Abertawe, wedi darparu cefnogaeth Ymchwil, Datblygu ac Arloesi (RD&I) diwydiannol i helpu Brother Industries (U.K) Ltd. i gynhyrchu cetrisen inc gyntaf brand Brother a gynhyrchwyd o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu a adferwyd o gynnyrch Diwedd Oes. Mae Brother Industries (U.K.) Ltd., sydd â chanolfan yn Wrecsam, wedi cynhyrchu eu cetris inc “newydd” cyntaf brand Brother lle mae’r fframiau wedi’u mowldio 100% o ddeunydd a ailgylchwyd.

Read more
Image: Gweithgynhyrchydd o Ferthyr Tydfil yn Cyflawni Manteision Amgylcheddol ac Arbedion Cost Sylweddol yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

16/12/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Gweithgynhyrchydd o Ferthyr Tydfil yn Cyflawni Manteision Amgylcheddol ac Arbedion Cost Sylweddol yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

Nod y trefniant cydweithio rhwng ASTUTE 2020 ac Amnitec oedd deall cyfansoddiad metelegol uniad copr a dur gwrthstaen a weldiwyd, er mwyn sicrhau mwy o gysondeb, gwella ansawdd y weldiau hyn i ddileu gollyngiadau, a lleihau’r sgrap mewn cynnyrch sy’n defnyddio’r dull weldio hwn, gan wella cynhyrchiant a chystadleurwydd y cwmni yn y farchnad arbenigol hon.

Read more
Image: Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia yn cyfrannu at Achrediad Proses Stripio Gwifrau â Laser ar gyfer Diwydiannau Awyrofod

15/12/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia yn cyfrannu at Achrediad Proses Stripio Gwifrau â Laser ar gyfer Diwydiannau Awyrofod

Mae Spectrum ac ASTUTE 2020 wedi cydweithio i alluogi’r cwmni i symud ymlaen i sicrhau llwybr at ardystio stripio gwifrau â laser ar gyfer cadwyn gyflenwi’r diwydiant awyrofod, nad oedd modd cael mynediad iddi o’r blaen. Mae’r prosiect ar y cyd wedi rhoi hyder i’r cwmni yn fersiwn ddiweddaraf eu system torri â laser, ac yn ddiweddar maent wedi sicrhau archeb fawr gan Boeing. O ganlyniad uniongyrchol i hyn, crëwyd pedair swydd newydd yn y Pencadlys yng Nghymru, a diogelwyd sawl swydd trwy’r contractau newydd a’r achrediad OEM.

Read more
Image: Pwnc Dryslyd Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things): Deall Beth mae Hynny’n ei Olygu a pha Fanteision mae’n eu Cyflwyno i fyd Gweithgynhyrchu

10/12/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Pwnc Dryslyd Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things): Deall Beth mae Hynny’n ei Olygu a pha Fanteision mae’n eu Cyflwyno i fyd Gweithgynhyrchu

Ym myd digidol ein dyddiau ni, pan fo dyfodol gweithgynhyrchu’n esblygu’n barhaus, mae angen i weithgynhyrchwyr fod yn hyblyg ac â meddwl agored wrth addasu, datblygu a chydweithio i symud eu systemau ymlaen. Mae Rhyngrwyd Pethau (IoT) yn un o’r cymwysiadau mwyaf dryslyd mewn systemau gweithgynhyrchu, ond mae’n dod yn ddarn cynyddol bwysig o dechnoleg yn y sector.

Read more
Image: Hwb o £4m i Ariannu Ymchwil y Sector Gweithgynhyrchu yng Nghymru

08/12/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Hwb o £4m i Ariannu Ymchwil y Sector Gweithgynhyrchu yng Nghymru

Gall busnesau gweithgynhyrchu ledled Cymru barhau i arloesi’n flaengar yn sgîl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru bod £4 miliwn o gyllid yn dod o’r UE. Bydd y gefnogaeth ychwanegol yn adeiladu ar lwyddiant partneriaeth ymchwil prif sefydliadau addysg uwch Cymru, a arweinir gan ddiwydiant, trwy estyn rhaglen ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch).

Read more
Image: Diwydiant ac Academia’n Cydweithio ar Ddyfais IoT sy’n troi Cegiau Cwrw yn Gynwysyddion Clyfar ar Unwaith

26/11/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Diwydiant ac Academia’n Cydweithio ar Ddyfais IoT sy’n troi Cegiau Cwrw yn Gynwysyddion Clyfar ar Unwaith

Mae’r trefniant cydweithio unigryw rhwng The Smart Container Company ac ASTUTE 2020 wedi defnyddio arbenigedd o fri ym maes systemau gweithgynhyrchu i ymchwilio i ddulliau o reoli lefel hylif a chanfod dichonoldeb dulliau cynaeafu ynni i roi pŵer i’r ddyfais IoT trwy ddefnyddio synwyryddion.

Read more
Image: O’r Cyfnod Clo i Adferiad: Deall Rhyngweithio ac Effeithiau Perfformiad Cynnyrch/Prosesau trwy Ymchwil Gyfrifiadurol gydag ASTUTE 2020

17/11/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

O’r Cyfnod Clo i Adferiad: Deall Rhyngweithio ac Effeithiau Perfformiad Cynnyrch/Prosesau trwy Ymchwil Gyfrifiadurol gydag ASTUTE 2020

Mae gwella prosesau gweithgynhyrchu a chynnyrch a weithgynhyrchwyd yn aml yn galw am arbrofi. Ynghyd â dull gweithredu ‘profi a methu’ drudfawr, gall hon fod yn broses hir gyda chanlyniad ansicr. Mae Modelu Cyfrifiadurol yn offeryn hanfodol sy’n gallu cynyddu dealltwriaeth o brosesau a chynnyrch cymhleth. Yn yr erthygl hon, rydym ni’n edrych yn benodol ar Ddeinameg Hylif Gyfrifiannol (CFD) a sut gall hynny gefnogi busnes gweithgynhyrchu i ddeall prosesau a chynnyrch cymhleth.

Read more
Image: Profi a Gwerthuso Priodweddau Ffisegol System Gysgu a Chot Arloesol Modiwlaidd ar y Cyd (ROOF)

11/11/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Profi a Gwerthuso Priodweddau Ffisegol System Gysgu a Chot Arloesol Modiwlaidd ar y Cyd (ROOF)

Trodd RDF at dîm ASTUTE 2020 yn PCYDDS er mwyn ymgysylltu â’u harbenigedd helaeth ym maes Deunyddiau Uwch a galluoedd profi confensiynol ac anninistriol (NDT). Y cais oedd cydweithio er mwyn optimeiddio ROOF a sicrhau bod y dilledyn yn addas at y diben ac yn perfformio o dan yr amodau mwyaf eithafol.

Read more

Logistics Research Network Annual Conference 2020

Logistics Research Network Annual Conference 2020: The public value supply chain: delivering economic, environmental and social benefits to all - Call for Papers now open

Read more

09/09/2020

Image: Logistics Research Network Annual Conference 2020

Gweithgynhyrchu Datblygedig

Mae gweithgynhyrchu yng Nghymru yn gwynebu heriau na'u gwelwyd gynt ond daw hyn hefyd â chyfleoedd newydd. Mae ASTUTE 2020 yn cynnig cymorth technegol i gwmnïoedd yng Nghymru gan ysgogi tyfiant cynaliadwy trwy ddatblygu a mabwysiadi technoleg newydd.

Read more

16/07/2020

ASTUTE 2020 Event

Image: Gweithgynhyrchu Datblygedig

USW Exchange Business Network

Register your free membership to the USW Exchange business network and join a powerful community, that's primed to support a range of business challenges by harnessing the talent of the University of South Wales. Register for upcoming events and webinars

Read more

16/07/2020

Image: USW Exchange Business Network

Funded training available from Swansea University METaL Project.

The METaL Project are currently offering online training courses free of charge to businesses in Wales. ‘Corrosion & Coatings Technology’ is currently live and ready for enrolment, ‘Manufacturing Technology’ will be launching shortly. Get in touch for more info or to register - tellmemore@project-metal.co.uk

Read more

13/07/2020

Image: Funded training available from Swansea University METaL Project.
Image: Covid-19 – Cymorth a Chyllid

10/07/2020

Covid-19 – Cymorth a Chyllid

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i gefnogi busnesau a sefydliadau ymchwil blaengar yng Nghymru er mwyn cyflenwi atebion a fydd yn helpu i fynd i’r afael â’r heriau hyn.

Read more

Fully-funded leadership programmes to support Welsh businesses

ION leadership is backed by £3.6 million from the European Social Fund to raise skills and drive productivity and turnover in businesses in West Wales, the Valleys and areas of North Wales. The fully-funded programme is available to businesses and individuals across Wales who meet certain eligibility criteria.

Read more

10/07/2020

Image: Fully-funded leadership programmes to support Welsh businesses

Emerging from COVID-19

This session will look at how organisations within our region can safely and effectively move forward with business, research and innovation within the context of the current and evolving COVID-19 landscape. Guest speakers will include experienced local businesses, experts from Swansea University's School of Management and advisors on business funding & support.

Read more

25/06/2020

Image: Emerging from COVID-19

Celebrating Medical Innovation

This session celebrates the inspiring response to COVID-19 from organisations within our region, showcasing examples of how innovation has been fast-tracked through collaboration. Guest speakers include individuals from local organisations, medical practitioners and associated networks and forums.

Read more

18/06/2020

Image: Celebrating Medical Innovation

Join the ASTUTE 2020 Team

Applicants are invited for the position of Project Assistant/Project Officer - Advanced Materials Technology (with battery technology experience) on the ASTUTE 2020 operation based at Swansea University, College of Engineering.

Read more

07/06/2020

ASTUTE 2020 Event

Image: Join the ASTUTE 2020 Team

Share your experiences of how the Covid-19 ‘lockdown’ is impacting your research.

The Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) has commissioned Vitae, supported by UKRI and Universities UK, to gather evidence to understand the implications of the Covid-19 pandemic on the activities of researchers and research groups. All researchers employed in UK universities, research institutes, charities & companies are invited to respond by Tuesday 9th June.

Read more

01/06/2020

Image: Share your experiences of how the Covid-19 ‘lockdown’ is impacting your research.

Join the ASTUTE 2020 Team

Applicants are invited for the position of Project Assistant/Project Officer - Computational Engineering Modelling on the ASTUTE 2020 operation based at Swansea University, College of Engineering.

Read more

24/05/2020

ASTUTE 2020 Event

Image: Join the ASTUTE 2020 Team

Join the ASTUTE 2020 Team

Applicants are invited for the position of Senior Project Officer (Research Fellow) - Automation & Robotics/Digital Manufacturing on the ASTUTE 2020 operation based at Cardiff University, School of Engineering.

Read more

21/05/2020

ASTUTE 2020 Event

Image: Join the ASTUTE 2020 Team

Join the ASTUTE 2020 Team

Applicants are invited for the position of Project Officer (Research Fellow) - Industrial Automation & Robotics on the ASTUTE 2020 operation based at Cardiff University, School of Engineering.

Read more

21/05/2020

ASTUTE 2020 Event

Image: Join the ASTUTE 2020 Team
Image: Ymateb ASTUTE 2020 i argyfwng COVID-19

15/04/2020 ASTUTE 2020 Newyddion

Ymateb ASTUTE 2020 i argyfwng COVID-19

Rydym yma os hoffech chi drafod cyfleoedd i weithio gyda ni, neu os ydych yn awyddus i addasu eich cynhyrchu er mwyn datblygu atebion i gefnogi’r frwydr yn erbyn COVID-19.

Read more

Join the ASTUTE 2020 Team

Applicants are invited for the position of Project Officer Future Manufacturing Technologies (Robotics, Data Science, Digital Manufacturing, Industry 4.0, Machine Learning, Mechatronics) on the ASTUTE 2020 operation based at Swansea University, College of Engineering.

Read more

12/04/2020

ASTUTE 2020 Event

Image: Join the ASTUTE 2020 Team

METAL - Online Courses Now Available

METAL online courses now available! For a limited time METAL are offering their brand new online courses for free. Get in touch for more information tellmemore@project-metal.co.uk

Read more

31/03/2020

Image: METAL - Online Courses Now Available

Join the ASTUTE 2020 Team

Applicants are invited for the position of Senior Project Officer (Research Fellow) & Project Officer (Research Associate) on the ASTUTE 2020 operation based at Cardiff University, School of Engineering.

Read more

23/03/2020

ASTUTE 2020 Event

Image: Join the ASTUTE 2020 Team

METAL - Environmental Impact and Sustainability

With focus on the environment ever increasing and legislation rapidly changing it is becoming more important to understand the influence industry has on the environment. This course provides an education into current legislation and the influence industry is having on the environment. Location: Neath/Port Talbot

Read more

11/03/2020

Image: METAL - Environmental Impact and Sustainability

Innovative Photonics in Wales

Photonics, which includes areas like optics, opto-electronics, photovoltaics, laser technology and various application areas, is an exciting and rapidly changing market, where new products, technologies, and applications are continuously being introduced. The Welsh Optoelectronics Forum is working with CPE, SPARCii and ASTUTE 2020 to bring together this event which will showcase real world applications of photonics and where technologies are impacting businesses today. We will be starting with a business breakfast with plenty of opportunity to network followed by a showcase and round table discussion on real world applications of photonics and how they impacting business today.

Read more

05/03/2020

ASTUTE 2020 Event

Image: Innovative Photonics in Wales

METAL - Energy and Power

This course is designed to guide attendees through the main concepts of electrical power generation and use. Scientific concepts will be backed up using real life examples taken from a typical steam powered generation plant. At the end of this course attendees should be able to demonstrate an appreciable understanding of design elements of a steam and gas power station considering efficiency and power losses. In addition, the attendees will have an enhanced understanding of the importance of fuels and water quality.

Read more

26/02/2020

Image: METAL - Energy and Power

Swansea University - Collaborate 2020

Featuring high profile speakers, thematic breakout sessions, exhibition space and networking opportunities, COLLABORATE 2020 will celebrate and promote collaborative projects and partnerships across industry, academia, Government, health boards and other organisations in the life science sector.

Read more

05/02/2020

Image: Swansea University - Collaborate 2020

Leadership Excellence Breakfast Event | Rhagoriaeth Arweinyddiaeth Sesiwn Brecwast

We know that over the last decade the manufacturing and engineering industry in Wales has faced significant challenges. The Welsh Government is formulating a plan to re-energise the industry and help it to meet the future challenges, however unless leaders are ready to take on the challenges through exhibiting strong and resilient leadership within their company, how will it succeed to put Wales back at the forefront of innovation in the industry.

Read more

30/01/2020

Image: Leadership Excellence Breakfast Event | Rhagoriaeth Arweinyddiaeth Sesiwn Brecwast

Skills & Recruitment Support for Business

Skills and recruitment support for your business Would you like more information about funding to improve the skills of your people? Are you looking for support to take on new employees? If you have answered YES to either of these questions, then join us at an event that will discuss support for developing skills and helping recruitment in your business. The Ebbw Vale Enterprise Zone in conjunction with Blaenau Gwent CBC and Business Wales are holding an event at the General Offices in Ebbw Vale on Tuesday 28th January between 8:00am to 10:30am.

Read more

28/01/2020

Image: Skills & Recruitment Support for Business

METAL - Advanced Imaging and Materials Characterisation Techniques

This module will shape your understanding of the principles of microscopy and spectroscopy by exploring your subject from atoms to applications.

Read more

22/01/2020

Image: METAL - Advanced Imaging and Materials Characterisation Techniques

ESTnet - Factory of the Future: Series 3

The ESTnet’s Factory of the Future series in partnership with Barclays and Barclays Eagle Labs shines a spotlight on how new technologies can help Wales’ traditionally strong manufacturing sector thrive. In the next edition, the focus will shift to the Internet of Things (IoT), Operational Technology (OT) and Cyber, three developments which advance the connection and communication of the physical with the virtual along with securing the safety of systems and critical infrastructures,

Read more

14/01/2020

Image: ESTnet - Factory of the Future: Series 3

Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

Bydd Jeremy Miles AC, Gweinidog Brexit Llywodraeth Cymru, yn annerch y gynulleidfa fel y prif siaradwr yn y digwyddiad eleni. Mae sesiynau eraill yn cynnwys trafodaeth banel yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth o sectorau, dan gadeiryddiaeth Huw Irranca-Davies AC yn ei rôl fel Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yr UE a Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru. Bydd y digwyddiad hefyd yn rhoi'r newyddion diweddaraf am y gwaith sy'n cael ei wneud i ddatblygu polisi buddsoddi rhanbarthol newydd ac yn cloi gyda sesiwn Holi ac Ateb. Mae modd cofrestru ar gyfer y digwyddiad o heddiw ymlaen, felly a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen amgaeedig a'i dychwelyd i wefo-communications@gov.wales os hoffech gadw lle.

Read more

28/11/2019

Image: Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

Swansea University: LINC - The Circular Economy

Bringing together individuals from public, private and third sector organisations with expertise and/or an interest in eliminating waste and the continual use of resources(The Circular Economy) to explore opportunities to work together for growth. Through Swansea University LINC events, delegates will find out how they can access talented graduates & students, world leading-research & development support, first in class facilities & equipment, professional training and skills development.

Read more

27/11/2019

Image: Swansea University: LINC - The Circular Economy

METAL - Arc Welding

The course provides a detailed technical description of the key arc welding processes explaining the effects of changes in welding parameters on weld quality. It provides an understanding of the weldability of both a variety of metals and the range of product grades for a given metal. The course covers the range of static and dynamic testing techniques used for assessing weld quality and the major types and causes of weld defects. Location: Ebbw Vale Innovation Centre, Blaenau Gwent

Read more

20/11/2019

Image: METAL - Arc Welding

Cardiff University - Unlocking the Potential of Blockchain

This workshop aims to separate fact from hype, explore blockchain’s use cases and insights gained from early implementations and the potential of blockchain to address economic and social challenges. This is the first workshop on blockchain across Cardiff University. Via this workshop, we hope to facilitate cross-disciplinary research dialogues and collaboration between different academic disciplines and with private, public and third sector organisations. There will also be a light buffet provided and networking opportunities throughout.

Read more

18/11/2019

Image: Cardiff University - Unlocking the Potential of Blockchain

50 Years of Steel Alloy Design

It is 150 years since the founding in the UK of the Iron and Steel Institute – the forerunner of the Institute of Materials Minerals and Mining (IOM3). Over this period the steel industry has responded to the ever‐increasing demands of end users. There is a false perception that after 150 years there is limited scope for further major improvements in steel but about 75% of the grades used currently have been developed in the last 20 years. A good example is in the automotive sector where the development of higher strength steels has allowed reduced emissions and improved passenger safety.

Read more

07/11/2019

Image: 50 Years of Steel Alloy Design

ION Leadership: Celebrating Welsh Business

2019 sees ION leadership celebrate 10 years of developing extraordinary leaders. To celebrate we would love to invite you to join us at Liberty Stadium in Swansea to: Hear from leading industry experts, Take part in interactive workshops, Book appointments with business experts who can advise you on various areas of your business, Find out how you can get involved, and benefit from, future programmes, Network with local businesses in our marketplace.

Read more

06/11/2019

Image: ION Leadership: Celebrating Welsh Business

METAL - Manufacturing Technology

This course provides an overview of common manufacturing processes for product realization, material selection, automation and disruptive manufacturing technologies. The role of additive manufacturing, sustainability, and benefits of modelling and certain software packages that complement manufacturing will be explored. Location: Ebbw Vale Innovation Centre, Blaenau Gwent

Read more

06/11/2019

Image: METAL - Manufacturing Technology

IMPACT: Digital Transformation in Manufacturing & Beyond: adoption barriers and human-centric approaches to data driven and intelligent systems

This knowledge exchange workshop and sandpit aims to discuss opportunities and barriers to adoption of AI-based solutions in Manufacturing (and beyond) and its social and economic implications. Participants from industry and academia will be involved in interactive activities to mutually learn and reflect on the following topics: State of the art and current solutions for AI-driven manufacturing, Routes to lower adoption barriers, Human-centric AI, Industry and academia collaboration to co-create solutions and innovate,

Read more

30/10/2019

Image: IMPACT: Digital Transformation in Manufacturing & Beyond: adoption barriers and human-centric approaches to data driven and intelligent systems

Swansea Science Festival 2019

Swansea University in partnership with the National Waterfront Museum is very excited to announce Swansea Science Festival 2019, the largest free festival of its kind in Wales! Our highly anticipated family weekend will be held at the National Waterfront Museum and the Dylan Thomas Theatre on Saturday 26th October & Sunday 27th October with a not to be missed fringe festival to follow at various venues throughout Swansea until 1 November. With over 40 exhibits and hundreds of interactive activities along with sensational shows, talks & workshops and an abundance of hands-on science activities for all ages and levels of knowledge, you will experience science as never before! Come along and unlock the limits of your imagination!

Read more

26/10/2019

ASTUTE 2020 Event

Image: Swansea Science Festival 2019

SMECluster Event 5 – AI on the Shop Floor

How is Artificial Intelligence supporting businesses to improve their productivity and efficiency at the shop floor level? What are the areas that the major players in industry are focusing on in the next few years? ... hot on the heels of Industry 4.0 ... are we ready for something new already? to find out more ... register before all the places go!

Read more

17/10/2019

Image: SMECluster Event 5 – AI on the Shop Floor

SCoRE Seed Funding: a unique opportunity offering 100% funding for travel within and beyond Europe!

In partnership with Welsh Government Science and International Relations, the Horizon 2020 Unit’s SCoRE Cymru scheme is delivering a series of funding calls offering 100% funding to seed collaboration with priority partner regions identified in the Wales’ draft International Strategy and wider. The scheme forms part of new funding recently launched by the Welsh Government’s International Relations Minister, Eluned Morgan, to help secure Wales’ future relations in Europe post-Brexit.

Read more

09/10/2019

Image: SCoRE Seed Funding: a unique opportunity offering 100% funding for travel within and beyond Europe!

Darwin Gray: Change Management - Expert Panel

Hear from industry experts to discuss the current technical and commercial challenges faced by the manufacturing sector and, more importantly, how to address them.

Read more

24/09/2019

Image: Darwin Gray: Change Management - Expert Panel

METAL - Joining Technology

Joining methods are widely used throughout manufacturing. This course offers an education in the principles of a broad range of joining techniques including welding, riveting, fasteners and adhesives.

Read more

24/09/2019

Image: METAL - Joining Technology

METAL - Manufacturing Technology

This course provides an overview of common manufacturing processes for product realization, material selection, automation and disruptive manufacturing technologies. The role of additive manufacturing, sustainability, and benefits of modelling and certain software packages that complement manufacturing will be explored.

Read more

11/09/2019

Image: METAL - Manufacturing Technology

17th International Conference in Manufacturing Research

Invitation to participate in the 17th International Conference on Manufacturing Research (ICMR2019) at Queen's University Belfast, UK, on 10-12 Sep 2019. The conference will include keynote presentations by internationally renowned researchers and industrialists, as well as papers from academia and industry, exploring all core areas of manufacturing engineering. Initiated by The Consortium of UK University Manufacturing and Engineering (COMEH), ICMR has been the UK’s main manufacturing research conference for 34 years and an international conference since 2003 – bringing researchers, academics and industrialists together to share their vision, knowledge and experience, and discuss emerging trends and new challenges.

Read more

10/09/2019

Image: 17th International Conference in Manufacturing Research

Analysis for Innovators (A4I) Round 5 Roadshow - Swansea

A4I Round 5 (Phase 1) will open on 29th July. UK businesses of any size can get access to cutting-edge R&D expertise and facilities. After four successful rounds, which between them have supported over 400 companies, Analysis for Innovators (A4I) Round 5 (Phase 1) will open on the 29 July. A4I is a programme that gives UK businesses of any size access to cutting-edge R&D expertise and facilities to help solve problems that they have been unable to tackle using standard technologies and techniques. It might be around product reliability, cost or product lifetime.

Read more

30/07/2019

Image: Analysis for Innovators (A4I) Round 5 Roadshow - Swansea

Join the ASTUTE 2020 Team - Administrator

The dynamic ASTUTE 2020 Technical Delivery (TD) Team at Swansea are looking for an enthusiastic administrator to join the team, to provide effective and efficient administration of the ASTUTE 2020 operation.

Read more

30/07/2019

ASTUTE 2020 Event

Image: Join the ASTUTE 2020 Team - Administrator

METAL - Corrosion and Coatings Technology

This course provides an in-depth understanding of the world of corrosion, the electrochemical mechanisms and methods for preventing corrosion. A good understanding will also be gained of corrosion protective coatings and the technology used to apply them.

Read more

10/07/2019

Image: METAL - Corrosion and Coatings Technology

Autolink 2019

Autolink, an event specifically geared towards the Welsh auto industry supply chain, will take place at Cardiff City Stadium on Wednesday 19 June. The event will focus on innovation, supply chain opportunities and government support for companies in the industry. There is also set to be a Brexit update. It will feature presentations from prestige car manufacturer Aston Martin and Williams Advanced Engineering.

Read more

19/06/2019

Image: Autolink 2019

Arwain Twf trwy Dechnolegau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol

Yn ddiweddar, mae NatWest wedi lansio adroddiad Addas i’r Dyfodol: Torri Tir Newydd yn y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol (Future Fit: Trailblazing in the Fourth Industrial Revolution), yn canolbwyntio ar dri amcan sy’n ganolog i ganfod rhagoriaeth ym maes gweithgynhyrchu wrth i ni gychwyn ar y 4ydd chwyldro diwydiannol. Un o’r amcanion hyn yw’r angen am feddylfryd arweinyddiaeth ‘sy’n torri tir newydd’ – rhywbeth hanfodol wrth bennu strategaeth cwmni i’r dyfodol, a’i gweithredu.

Read more

18/06/2019

ASTUTE 2020 Event

Image: Arwain Twf trwy Dechnolegau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol

METAL - Environmental Impact and Sustainability

With focus on the environment ever increasing and legislation rapidly changing it is becoming more important to understand the influence industry has on the environment. This course provides an education into current legislation and the influence industry is having on the environment.

Read more

05/06/2019

Image: METAL - Environmental Impact and Sustainability

World Environment Day 2019 - Building a Sustainable Future

Come and join us on World Environment Day 2019 at The Waterfront Museum to find out about the funding that is available to support collaborative research and development and some of the measures your organisation can take to become more sustainable. Opportunities to network and pitch your business’ environmental challenges. Hear how scientists at Swansea University are collaborating with partners across the world on a range of research, from understanding the scale and effects of climate change through to developing new technologies and solutions to support a more sustainable future. From understanding the effects and scale of climate change to developing sustainable homes that can power themselves, technologies to turn plastics in to hydrogen fuel for cars and to store solar energy and mitigate CO2 emissions.

Read more

05/06/2019

Image: World Environment Day 2019 - Building a Sustainable Future

METAL - Arc Welding

The course provides a detailed technical description of the key arc welding processes explaining the effects of changes in welding parameters on weld quality. It provides an understanding of the weldability of both a variety of metals and the range of product grades for a given metal. The course covers the range of static and dynamic testing techniques used for assessing weld quality and the major types and causes of weld defects.

Read more

22/05/2019

Image: METAL - Arc Welding

Arloesedd a Sgiliau ar gyfer Gweithgynhyrchu

Gan mai trwy fusnesau, ymchwil, sgiliau, arferion yn y gweithle, a rheolaeth y mae manteision economaidd arloesedd yn cael eu gwireddu, mae cydweithio’n hanfodol i fwyafu gwerth arloesedd. Cewch glywed yn uniongyrchol gan ASTUTE 2020, METAL a M2A, a ariannir gan yr UE, am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu’ch busnes i uwchraddio sgiliau eich gweithlu, gwneud yn fawr o gyfleoedd i gydweithio, ac yn y pen draw sicrhau manteision cystadleuol.

Read more

21/05/2019

ASTUTE 2020 Event

Image: Arloesedd a Sgiliau ar gyfer Gweithgynhyrchu
Image: Prifysgol Abertawe i gynnig sioeau teithiol am ddim er mwyn hybu llwyddiant diwydiant

16/05/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Prifysgol Abertawe i gynnig sioeau teithiol am ddim er mwyn hybu llwyddiant diwydiant

Mae tri phrosiect ym Mhrifysgol Abertawe sydd â'r nod o helpu'r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru yn dod ynghyd i gynnal sioeau teithiol am ddim y mis hwn.

Read more

Swansea University to offer free roadshows to boost industry’s success

Three Swansea University projects designed to help the manufacturing industry in Wales are joining forces to host free roadshows this month.

Read more

16/05/2019

ASTUTE 2020 Event

Image: Swansea University to offer free roadshows to boost industry’s success

METAL - Introduction to Materials Engineering

This course provides an insight into the world of materials engineering and gives an overview of both physical and mechanical properties of different materials.

Read more

01/05/2019

Image: METAL - Introduction to Materials Engineering

METAL -Introduction to CAD, 2D & 3D

This course is designed to give an overview into Computer Aided Design (CAD) using both 3D & 2D design methods. The skills learned are generic and easily transferable to any modern parametric CAD system.

Read more

24/04/2019

Image: METAL -Introduction to CAD, 2D & 3D

METAL - Introduction to Materials Testing in a Manufacturing Environment

This course provides an understanding of the interrelationship between material properties at the atomic, microscopic and macroscopic scale which underpin the mechanical properties of metals and their alloys, polymers, ceramics and composites, and reviews the wide range of test methodologies that have been developed to accurately measure the properties of each group of materials.

Read more

10/04/2019

Image: METAL - Introduction to Materials Testing in a Manufacturing Environment

KESS 2 Open call announcement for companies based in West Wales and the Valleys looking for a Masters student research project – Deadline 30th April 2019

The KESS office in Swansea University currently have an open call for industry 12 month MSc by Research and MRes projects starting in October 2019. We have availability for up to 5 research Masters scholarships for KESS 2 working with industry partners based in West Wales and the Valleys. For information on applying please contact Mike McMahon on 01792 606282 or email m.p.mcmahon@swansea.ac.uk.

Read more

03/04/2019

Image: KESS 2 Open call announcement for companies based in West Wales and the Valleys looking for a Masters student research project – Deadline 30th April 2019
Image: Cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Tidal Anchors Holdings Ltd ar y Genhedlaeth Nesaf o Ddatrysiadau Angori

25/03/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Tidal Anchors Holdings Ltd ar y Genhedlaeth Nesaf o Ddatrysiadau Angori

Rhoddodd canlyniadau’r cydweithio llwyddiannus a’r derbyniad rhagorol a gafodd y Tidal Anchor® yn Arddangosfa Ryngwladol Seawork hyder i’r cwmni fuddsoddi mewn ceisiadau patent ar gyfer gwledydd niferus. Hyd yma, ac yn ogystal â’r Deyrnas Unedig, rhoddwyd saith patent mewn tiriogaethau tramor, gan gynnwys Ewrop, Hong Kong, Tsieina, Japan, UDA ac Awstralia.

Read more
Image: Adeiladu ar ein Cryfderau ar Gyfer y Dyfodol

18/03/2019

Adeiladu ar ein Cryfderau ar Gyfer y Dyfodol

Mae Ceri Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi (REIS) Prifysgol Abertawe, yn siarad am gynlluniau'r Brifysgol yn sgil BREXIT, am y Brifysgol yn cyrraedd cerrig milltir newydd, ac yn dangos ymrwymiad y Brifysgol i'n partneriaid a'n rhanddeiliaid.

Read more

KESS 2 Open call announcement for companies based in West Wales and the Valleys looking for a Masters student research project – Deadline 29th March 2019

The KESS office in Swansea University currently have an open call for industry 12 month MSc by Research and MRes projects starting in October 2019. We have availability for up to 18 research Masters scholarships for KESS 2 working with industry partners based in West Wales and the Valleys. For information on applying please contact Mike McMahon on 01792 606282 or email m.p.mcmahon@swansea.ac.uk.

Read more

14/03/2019

Image: KESS 2 Open call announcement for companies based in West Wales and the Valleys looking for a Masters student research project – Deadline 29th March 2019
Image: Hyrwyddo, Cefnogi ac Ysbrydoli merched mewn Dynameg Hylif Cyfrifiadol (CFD)

08/03/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Hyrwyddo, Cefnogi ac Ysbrydoli merched mewn Dynameg Hylif Cyfrifiadol (CFD)

Rydw i wedi gweithio fel rhan o dîm o beirianwyr, a dydw i erioed wedi teimlo bod y ffaith mod i’n fenyw yn broblem. Fel rhan o’m rôl yn ASTUTE rydw i bob amser wedi teimlo bod fy holl gydweithwyr yn fy nghalonogi, fy nghefnogi ac yn fy ngwerthfawrogi. Yn fy marn i, os ydych chi’n credu’n angerddol yn eich pwnc ac yn meddu ar wybodaeth dda yn eich maes, bydd pobl yn gwrando ar y pethau sydd gennych chi i’w dweud, heb boeni beth yw eich rhywedd.

Read more

METAL - Manufacturing Technology

This course provides an overview of common manufacturing processes for product realization, material selection, automation and disruptive manufacturing technologies. The role of additive manufacturing, sustainability, and benefits of modelling and certain software packages that complement manufacturing will be explored.

Read more

06/03/2019

Image: METAL - Manufacturing Technology

SME Manufacturing Support

The Welsh Government is to host a number of events around Wales to sign post Manufacturing Support that SMEs can tap in to. Welsh Government will discuss inform and advise companies; what we know about the effects of BREXIT, how to get help with continuous improvement, support packages that are available, innovation support, apprenticeships, case studies from Welsh companies with opportunities to enter their supply chain and a platform for you to voice your opinions/concerns regarding the future success of the manufacturing sector in Wales.

Read more

05/03/2019

Image: SME Manufacturing Support
Image: Arloesedd A Chyrnewid Gwybodaeth - Buddsoddi Yn Nhechnolegau Gweithgynhyrchu'r Dyfodol

01/03/2019 ASTUTE 2020 Newyddion

Arloesedd A Chyrnewid Gwybodaeth - Buddsoddi Yn Nhechnolegau Gweithgynhyrchu'r Dyfodol

Yn ddiweddar, bu ASTUTE 2020 yn cydweithio â NatWest ac Industry Wales  i gynnal digwyddiad am ddim i gwmnïau yn y sector gweithgynhyrchu er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru sy’n awyddus i fuddsoddi yn nhechnolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol.Amlygodd y digwyddiad bwysigrwydd gwneud yn fawr o gyfleoedd presennol a chreu rhai newydd er mwyn sicrhau manteision cystadleuol yn nhechnolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol, yn ogystal â phwysigrwydd addasu i newid.

Read more

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (yr Awdurdod) - Digwyddiadau Ymadael â’r UE - Cemegau

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (yr Awdurdod) yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau undydd am ddim i randdeiliaid sy’n cwmpasu ein Hymadawiad â’r UE ac effaith hynny ar y drefn gemegol. Yn ystod y dydd, bydd yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhoi ar gyfer pob trefn gemegol sy’n cynnwys Cynhyrchion Amddiffyn Planhigion (PPP), Rheoleiddio Cynhyrchion sy’n cynnwys Bywleiddiad (BPR), Dosbarthu, Labelu a Phecynnu (CLP), Cydsyniad Gwybodus Ymlaen Llaw (PIC) a Chofrestru, Gwerthuso, Awdurdodi a chyfyngu ar Gemegau (REACH).

Read more

01/03/2019

Image: Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (yr Awdurdod) - Digwyddiadau Ymadael â’r UE - Cemegau

SME Manufacturing Support

The Welsh Government is to host a number of events around Wales to sign post Manufacturing Support that SMEs can tap in to. Welsh Government will discuss inform and advise companies; what we know about the effects of BREXIT, how to get help with continuous improvement, support packages that are available, innovation support, apprenticeships, case studies from Welsh companies with opportunities to enter their supply chain and a platform for you to voice your opinions/concerns regarding the future success of the manufacturing sector in Wales.

Read more

19/02/2019

Image: SME Manufacturing Support

ARLOESEDD A CHYFNEWID GWYBODAETH - BUDDSODDI YN NHECHNOLEGAU GWEITHGYNHYRCHU’R DYFODOL

Nodwyd Technolegau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol, h.y. technolegau aflonyddgar, fel maes blaenoriaeth yn fyd-eang ar gyfer cenhedloedd sydd am i’w sector gweithgynhyrchu barhau’n berthnasol, gyda gweithgareddau pwysig o ran creu cyfoeth economaidd. Hear first-hand from ASTUTE 2020, NatWest Business and Industry Wales about the support on offer to help your business exploit opportunities and gain competitive advantages.

Read more

07/02/2019

ASTUTE 2020 Event

Image: ARLOESEDD A CHYFNEWID GWYBODAETH - BUDDSODDI YN NHECHNOLEGAU GWEITHGYNHYRCHU’R DYFODOL

Innovation & Knowledge Exchange - Investing in future manufacturing technologies

Future Manufacturing Technologies i.e. disruptive technologies have been identified globally as a priority area for nations that wish their manufacturing sector to remain relevant with major economic wealth-creating activities. Hear first-hand from ASTUTE 2020, NatWest Business and Industry Wales about the support on offer to help your business exploit opportunities and gain competitive advantages.

Read more

07/02/2019

ASTUTE 2020 Event

Image: Innovation & Knowledge Exchange - Investing in future manufacturing technologies

ION: Leading Business Growth through Change

ION Leadership create learning opportunities and “lightbulb moments” by asking successful business leaders to share their success stories. Join us at the Royal Mint Experience in Llantrisant for our first ‘Leadership Conversation’ event of 2019 where guests will: Hear from successful business leaders on how businesses grow through periods of change: - Take part in an interactive activity - Find out more about ION Leadership - Network with local business leaders

Read more

24/01/2019

Image: ION: Leading Business Growth through Change

METAL - Introduction to CAD, 2D & 3D

This course is designed to give an overview into Computer Aided Design (CAD) using both 3D & 2D design methods. The skills learned are generic and easily transferable to any modern parametric CAD system.

Read more

23/01/2019

Image: METAL - Introduction to CAD, 2D & 3D

Launch for Formula 3D Circuit Race

The project, led by Swansea University’s College of Engineering in partnership with Carmarthenshire County Council, was initiated at Ysgol Gynradd Nantgaredig – a pioneering primary school where children are being introduced to digital technologies like 3D printing from a young age.

Read more

21/01/2019

Image:  Launch for Formula 3D Circuit Race

METAL - Practical Metallurgy

This course provides the attendee with the practical abilities to carry out sample preparation and testing as well as the theoretical knowledge to interpret results.

Read more

16/01/2019

Image: METAL - Practical Metallurgy

3rdiLEGO Workshop

Circularity in Industry: How can waste valorisation add value to organisations and supply chains? This workshop brings together practitioners from various industries and academia to share, learn and benefit from presentations from experts and fruitful discussions on circular supply chain models and best practices.

Read more

15/01/2019

Image: 3rdiLEGO Workshop

Emerging Tech Fest

To kick-start your forward planning, join us for a full-day of thought-provoking talks, interactive sessions, lively discussions, hands-on demos and evidence-based insights into how emerging technologies are already impacting you, your business, your industry and your supply chain. In addition, let us help you to explore how emerging tech is going to continue to impact on you and your business in the future.

Read more

13/12/2018

Image: Emerging Tech Fest

MWMG: SME Manufacturing Support

The Welsh Government is to host a number of events around Wales to sign post Manufacturing Support that SMEs can tap in to. With assistance from the Mid Wales Manufacturing Group and Industry Wales, Welsh Government will discuss inform and advise companies; what we know about the effects of BREXIT, how to get help with continuous improvement, support packages that are available, innovation support, apprenticeships, case studies from Welsh companies with opportunities to enter their supply chain and a platform for you to voice your opinions/concerns regarding the future success of the manufacturing sector in Wales.

Read more

11/12/2018

Image: MWMG: SME Manufacturing Support

Lansiad Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Fe'ch gwahoddir yn garedig i lansiad swyddogol Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn fuddsoddiad o £1.3 biliwn ar gyfer 11 prosiect trawsnewidiol ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe, a fydd yn rhoi hwb o £1.8 biliwn i'r economi ranbarthol a chreu 10,000 o swyddi da dros y 15 mlynedd nesaf. Yn y digwyddiad lansio, rhoddir y wybodaeth ddiweddaraf i chi am gynnydd y Fargen Ddinesig a manylion pob un o'r 11 prosiect mawr.

Read more

06/12/2018

Image: Lansiad Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford AC, yn traddodi’r prif anerchiad, gan bwysleisio effaith cronfeydd yr UE yng Nghymru. Byddwn yn dathlu llwyddiannau prosiectau a ariannwyd gan yr UE, a bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cyhoeddi enillwyr Gwobrau Cronfeydd yr UE eleni .

Read more

05/12/2018

Image: Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

Vortex IoT announced as Factory of the Future partner

Expert engineers and scientists at Swansea University will soon be collaborating with an innovative local manufacturing company to help boost the business for many years to come.

Read more

04/12/2018

Image: Vortex IoT announced as Factory of the Future partner
Image: Magnetedd i Gyflymu’r Pwls - Sut mae magnetau’n cael eu defnyddio i drin methiant cronig ar y galon

15/11/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

Magnetedd i Gyflymu’r Pwls - Sut mae magnetau’n cael eu defnyddio i drin methiant cronig ar y galon

Cynhaliwyd ‘Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe’, digwyddiad blynyddol sydd yng ngofal Prifysgol Abertawe, ar benwythnos 3-4 Tachwedd. Yn Amgueddfa’r Glannau, Abertawe, y bu’r digwyddiad yma, sy’n addas i deuluoedd, a hi yw’r ŵyl fwyaf o’i bath yng Nghymru. Denwyd 6,000 o ymwelwyr i lu o arddangosfeydd rhyngweithiol a gweithdai, y cyfan yn troi o gwmpas byd gwyddoniaeth.

Read more

METAL - Arc Welding

The course provides a detailed technical description of the key arc welding processes explaining the effects of changes in welding parameters on weld quality. It provides an understanding of the weldability of both a variety of metals and the range of product grades for a given metal. The course covers the range of static and dynamic testing techniques used for assessing weld quality and the major types and causes of weld defects.

Read more

12/11/2018

Image: METAL - Arc Welding

Welsh Government - Succeeding in China: How to Mitigate Intellectual Property

hina is the world’s fastest growing major economy. China is a potential export market for UK businesses, and also as a partner for manufacturing, investment innovation and creative collaborations. There are significant opportunities on offer for British companies in a range of sectors.

Read more

01/11/2018

Image: Welsh Government - Succeeding in China: How to Mitigate Intellectual Property
Image: ASTUTE 2020 yn cydweithio â Lyte Industries (Cymru) ac maen nhw’n falch mai nhw yw un o’r ychydig gwmnïau sy’n dal i weithgynhyrchu cyfarpar mynediad fel ysgolion yn y Deyrnas Unedig

30/10/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

ASTUTE 2020 yn cydweithio â Lyte Industries (Cymru) ac maen nhw’n falch mai nhw yw un o’r ychydig gwmnïau sy’n dal i weithgynhyrchu cyfarpar mynediad fel ysgolion yn y Deyrnas Unedig

Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Lyte Industries (Cymru), sydd wedi eu lleoli yn Abertawe, yn galluogi Lyte i ymestyn eu systemau gweithgynhyrchu i werthuso a gwella effeithlonrwydd, ansawdd a darpariaeth, gan arwain at fwy o gyllid gwerthiannau gan sicrhau dyfodol hirdymor i’r cwmni yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Read more

Join the Team

Join the team at the University of South Wales to support the development of East Wales’ regional industry competitiveness by addressing challenges in future manufacturing technologies.

Read more

30/10/2018

ASTUTE 2020 Event

Image: Join the Team

Is SMART Manufacturing for SMEs?

There is much talk of Industry 4.0 within the manufacturing sector – but it isn’t for blue chip businesses alone. The SME market can also reap the benefits of innovations around SMART manufacturing. This event, brought to you by NatWest and Cardiff University, will explore the significant benefits for SMEs and will see a host of speakers including ASTUTE 2020 sharing their learnings and engaging with attendees around possible collaboration opportunities.

Read more

03/10/2018

Image: Is SMART Manufacturing for SMEs?

METAL -Introduction to Materials Testing in a Manufacturing Environment

This course provides an understanding of the interrelationship between material properties at the atomic, microscopic and macroscopic scale which underpin the mechanical properties of metals and their alloys, polymers, ceramics and composites, and reviews the wide range of test methodologies that have been developed to accurately measure the properties of each group of materials.

Read more

19/09/2018

Image: METAL -Introduction to Materials Testing in a Manufacturing Environment

Cefnogaeth y Diwydiant ar gyfer Gweithgynhyrchu

Dysgwch sut y gall ASTUTE 2020 ac EEF – sefydliad y gweithgynhyrchwyr, gefnogi eich cwmni gweithgynhyrchu drwy ymchwil, datblygiad ac arloesedd i gyfoethogi eich gweithgynhyrchu. Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn rhoi sylw i’r ffordd y gall y sector gweithgynhyrchu gwerth uchel yng Nghymru gydweithio ag ASTUTE 2020, gan alluogi ffordd flaengar o feddwl a chroesawu ymchwil, datblygu ac arloesi mewn uwch-dechnolegau, drwy gydweithio rhwng Diwydiant a’r Byd Academaidd. Bydd yr EEF – Sefydliad y Gwneuthurwyr yn pwysleisio un agwedd ar heriau mawrion Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU i roi Cymru ar flaen diwydiannau’r dyfodol.

Read more

06/09/2018

ASTUTE 2020 Event

Image: Cefnogaeth y Diwydiant ar gyfer Gweithgynhyrchu

21st QMOD conference Practitioner Day

The theme of the QMOD 2018 conference invites participants to reflect on the evolution of total quality management (TQM) as the most widespread quality management approach during the last 30 years. Even though quality management approaches have been recognised and utilised by industry since the 1930s, the ‘arrival of TQM’ in the last part of the 1980s opened a new era in the quality movement.

Read more

22/08/2018

Image: 21st QMOD conference Practitioner Day

METAL - Manufacturing Technology Course

The manufacturing technology course provides an overview of common manufacturing techniques and methods as well as covering some of the technical aspects associated with these techniques.

Read more

17/07/2018

Image: METAL - Manufacturing Technology Course

Data Mawr: Y Cyfleoedd

Ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad am ddim hwn yng Ngwesty'r Village, Abertawe, a gynhelir gan Brifysgol Abertawe lle byddwn yn rhoi mewnwelediadau ar y canlyniadau a'r cyfleoedd y gallant effeithio ar eich busnes neu'ch sefydliad. Mae hwn yn rhagarweiniad i ddata mawr a bydd yn sôn am: data mawr, dadansoddi data, delweddu data, a chloddio data ar draws ystod o feysydd. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol arnoch. Trefnir y digwyddiad hwn gan Brifysgol Abertawe a bydd yn tynnu ar eich rhagoriaeth ymchwil ac yn darparu seminar sy'n llawn gwybodaeth am y posibiliadau ar gyfer data mawr, astudiaethau achos ar sut y caiff ei gymhwyso a chyfleoedd i weithio gyda Phrifysgol Abertawe ar eich prosiectau data mawr.

Read more

03/07/2018

Image: Data Mawr: Y Cyfleoedd

METAL - Design for Reliability Course

This three day course provides an overview of practical aspects of reliability engineering methodology and unfolds ways to achieve highly reliable and cost-effective systems demanded by today’s market.

Read more

02/07/2018

Image: METAL - Design for Reliability Course

METAL - Introduction to CAD, 2D & 3D Course

This course is designed to give an overview into Computer Aided Design (CAD) using both 3D & 2D design methods. The skills learned are generic and easily transferable to any modern parametric CAD system.

Read more

02/07/2018

Image: METAL - Introduction to CAD, 2D & 3D Course

An Introduction to Becoming a Sustainable Organisation

This exciting training/ Networking event will be hosted by MVRRS in partnership with the University of South Wales, Business School, and the St David's Hotel & Spa. The training will be delivered by Phil Williams who is the current Wales Sustainability Champion; Phil will explain how your business can save money and reduce costs by becoming sustainable and highlight the principles of the Future Generations Act and how it fits into Business life.

Read more

20/06/2018

Image: An Introduction to Becoming a Sustainable Organisation

Autolink 2018 'Fit for the Future'

In the year ahead, we face many challenges but also significant opportunities. Brexit will impact us all in one way or another and the pressures on competitiveness, productivity and innovation will only increase. Organised by the Welsh Automotive Forum with support from the Welsh Government, Autolink 2018 will enable delegates to gain a greater understanding of the challenges and opportunities and showcase the best that Wales has to offer.

Read more

20/06/2018

Image: Autolink 2018 'Fit for the Future'

Insider Breakfast: Manufacturing in Wales 2018

The manufacturing sector in Wales is on a roll right now, with output growing faster than the UK average. Insider's breakfast event will bring together manufacturers and experts to take questions from the audience.

Read more

15/06/2018

Image: Insider Breakfast: Manufacturing in Wales 2018

METAL - Environmental Impact and Sustainability Course

With focus on the environment ever increasing and legislation rapidly changing it is becoming more important to understand the influence industry has on the environment. This course provides an education into current legislation and the influence industry is having on the environment.

Read more

04/06/2018

Image: METAL - Environmental Impact and Sustainability Course
Image: ASTUTE 2020 yn cyd-weithio â Team Precision Pipe Assemblies ar gymharu efelychu a mapio llif gwerth ar gyfer cynllun celloedd

01/06/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

ASTUTE 2020 yn cyd-weithio â Team Precision Pipe Assemblies ar gymharu efelychu a mapio llif gwerth ar gyfer cynllun celloedd

Roedd TEAM Precision yn ceisio cefnogaeth gydweithredol gan ASTUTE 2020 i sicrhau gwell dealltwriaeth o’u galluoedd a’u capasiti gweithgynhyrchu presennol, a ffyrdd o ganfod gwelliannau posibl.

Read more
Image: Ymgysylltu â’r diwydiant moduron, gyda manteision cydweithio

30/05/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

Ymgysylltu â’r diwydiant moduron, gyda manteision cydweithio

Ddydd Iau 17 Mai, daeth Fforwm Moduron Cymru (WAF), Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe ac ASTUTE 2020 at ei gilydd i gynnal digwyddiad ar gyfer cynrychiolwyr o ddiwydiant moduron WAF yng nghyfleusterau modern Campws y Bae, Prifysgol Abertawe, fel rhan o gyfarfod rhanbarth De-orllewin WAF.

Read more
Image: ASTUTE 2020 yn cydweithio â Kautex Textron ar batrymau llif hylif trwy micro-ffroenellau

09/05/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

ASTUTE 2020 yn cydweithio â Kautex Textron ar batrymau llif hylif trwy micro-ffroenellau

Yn dilyn cyfres o brosiectau cydweithio llwyddiannus yn ystod cyfnod ariannu ASTUTE yn 2010 – 2015, llwyddodd Kautex i ddefnyddio’r wybodaeth a gafwyd o’r prosiectau blaenorol i ddatblygu dau o’u dyluniadau eu hunain ar gyfer ffroenellau. Er mwyn cynyddu dealltwriaeth Kautex ymhellach o baramedrau allweddol y ffroenellau, cynhaliwyd prosiect ar y cyd ar batrymau llif yr hylif gydag ASTUTE 2020.

Read more
Image: Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Weartech International i ddatblygu capasiti ymchwil i aloeon aml-gydran gwrth-draul – dull cyfrifiadurol

25/04/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Weartech International i ddatblygu capasiti ymchwil i aloeon aml-gydran gwrth-draul – dull cyfrifiadurol

Nod y prosiect ar y cyd ag ASTUTE 2020 yw cefnogi uchelgais Weartech, sef cynyddu eu cyfran o’r farchnad (cynnydd o hyd at 30% ar archebion), fel bod y cwmni’n cyrraedd trosiant posibl o £15 miliwn yn y dyfodol.

Read more
Image: Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Weartech International i ddatblygu’r capasiti ymchwil i aloeon aml-gydran gwrth-draul – dull microstrwythur

25/04/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Weartech International i ddatblygu’r capasiti ymchwil i aloeon aml-gydran gwrth-draul – dull microstrwythur

It is expected that through engagement and collaboration with ASTUTE 2020, Weartech’s advanced manufacturing knowledge will increase, alongside certain improvements, be applied more widely to production, providing additional gains for Weartech.

Read more

Cardiff University Continuing Professional Development (CPD) Unit Breakfast Briefing

Process mapping is easy - anyone can do it! It’s a technique that is fundamental when considering change in an organisation. Our breakfast briefing will offer an insight into the uses of process mapping and analysis, and will provide attendees with an opportunity for some hands-on use of the technique.

Read more

24/04/2018

Image: Cardiff University Continuing Professional Development (CPD) Unit Breakfast Briefing
Image: Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Frontier Medical Group yn archwilio datblygiad methodoleg i hybu cystadleuaeth ym maes mowldio chwistrellu

29/03/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Frontier Medical Group yn archwilio datblygiad methodoleg i hybu cystadleuaeth ym maes mowldio chwistrellu

Yn dilyn cydweithio llwyddiannus rhwng Frontier ac ASTUTE (2010 – 2015) ar Repose® a ffocws parhaus Frontier ar barhau’n gystadleuol, defnyddio deunyddiau newydd ac optimeiddio prosesau, rhychwantwyd prosiect Ymchwil a Datblygu (R&D) ar y cyd ag ASTUTE 2020.

Read more

Enactus Regionals Lunchtime Showcase

Working closely with Enactus UK, this event will raise awareness of the work of Enactus teams in Wales and to encourage further engagement with Enactus across the academic, business and wider stakeholder communities in Wales.

Read more

13/03/2018

Image: Enactus Regionals Lunchtime Showcase

METaL - Corrosion & Coatings Technology

This course provides an in-depth understanding of the world of corrosion, the electrochemical mechanisms and methods for preventing corrosion.

Read more

06/03/2018

Image: METaL - Corrosion & Coatings Technology
Image: Hwb o £8m gyda chefnogaeth yr UE i sbarduno ymchwil arloesol i gefnogi'r diwydiant gweithgynhyrchu

16/02/2018 ASTUTE 2020 Newyddion

Hwb o £8m gyda chefnogaeth yr UE i sbarduno ymchwil arloesol i gefnogi'r diwydiant gweithgynhyrchu

Heddiw, [16.02.18] dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, y bydd busnesau gweithgynhyrchu Cymru yn elwa ar £8m yn ychwanegol i ehangu cynllun i'w helpu i gael mynediad at arbenigedd o'r radd flaenaf er mwyn datblygu cynhyrchion a gwasanaethau arloesol newydd.

Read more

METal - Manufacturing Technology

The manufacturing technology course provides an overview of common manufacturing techniques and methods as well as covering some of the technical aspects associated with these techniques.

Read more

13/02/2018

Image: METal - Manufacturing Technology

Advanced Vibration and Acoustic Measurement Techniques

This two-day Continual Professional Development (CPD) event will provide an insight into four established measurement techniques with world leaders in their respective field. Interactive workshops focussing on Audible Acoustics (AA) by AcSoft, Acoustic Emission (AE) by Mistras Ltd, Vibrometry by Polytech Ltd and Ultrasonic Inspection by Olympus will form the basis of this two-day event.

Read more

30/01/2018

Image: Advanced Vibration and Acoustic Measurement Techniques

KTN Briefing - KTN - Modelling, Simulation, Ai and Augmented Reality For Connected and Autonomous Vehicles

The Welsh Government and the KTN invites you to this event where you can learn more about the opportunities in this area, form collaborations, discuss the future developments in the field as well as find out how ideas and technologies from other fields can be incorporated.

Read more

18/01/2018

Image: KTN Briefing - KTN - Modelling, Simulation, Ai and Augmented Reality For Connected and Autonomous Vehicles

Innovate UK Briefing - Manufacturing & Materials and Infrastructure Systems Competitions Briefing

UK businesses can apply for a share of £19 million for innovation projects in manufacturing and materials or infrastructure systems. A further £16 million is available for KTPs. To lead a project you must: be a UK based business of any size or a Research and Technology Organisation (RTO) involve at least one micro, small or medium-sized enterprise (SME)

Read more

19/12/2017

Image: Innovate UK Briefing - Manufacturing & Materials and Infrastructure Systems Competitions Briefing

METal - Environmental Impact & Sustainability

With focus on the environment ever increasing and legislation rapidly changing it is becoming more important to understand the influence industry has on the environment. This course provides an education into current legislation and the influence industry is having on the environment.

Read more

06/12/2017

Image: METal - Environmental Impact & Sustainability

METal - Introduction to Materials Testing in a Manufacturing Environment

This course provides an understanding of the interrelationship between material properties at the atomic, microscopic and macroscopic scale which underpin the mechanical properties of metals and their alloys, polymers, ceramics and composites.

Read more

05/12/2017

Image: METal - 	Introduction to Materials Testing in a Manufacturing Environment

Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

Cynhelir ein digwyddiad blynyddol i ddathlu cynnydd a llwyddiannau’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014–2020 yng Nghymru fore Iau, 30 Tachwedd 2017 yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

Read more

30/11/2017

Image: Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

Join the ASTUTE 2020 Team - Project Assistant / Project Officer Advanced Materials Technology (Polymers and Composites)

Applicants are invited for the position of Project Assistant / Project Officer on the ASTUTE 2020 operation in the College of Engineering, in the area of Advanced Materials Technology (Polymers and Composites).

Read more

26/11/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Join the ASTUTE 2020 Team - Project Assistant / Project Officer Advanced Materials Technology (Polymers and Composites)

Arloesi mewn Busnesau Bach a Chanolig – Gweithdy Horizon 2020

Dyma eich cyfle i ddarganfod mwy am sut mae eich busnes chi yn gallu elwa o’r gyllid Horizon 2020, gan ganolbwyntio ar yr Offeryn BBaCh a Banc Busnes Prydain.

Read more

23/11/2017

Image: Arloesi mewn Busnesau Bach a Chanolig – Gweithdy Horizon 2020

Knowledge Transfer Network: The Future of Flight

How can the UK improve the connectivity of transport modes to seamlessly deliver people and goods from door-to-door? Where and what are the business innovation opportunities to grow the economy and a sustainable aviation industry?

Read more

15/11/2017

Image: Knowledge Transfer Network: The Future of Flight

Innovate UK: Introducing Innovation Loans

Innovate UK is holding a series of events around the UK to introduce a new pilot programme for innovation loans. Innovation loans will offer affordable, patient, flexible funding for later-stage research & development projects with a clear route to commercial success.

Read more

06/11/2017

Image: Innovate UK: Introducing Innovation Loans

Sesiwn wybodaeth NMBP H2020 Cymru

Mae Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd ac Innovate UK, yn cynnal sesiwn wybodaeth i gyd-daro â rhyddhau rhaglen waith Nanotechnolegau, deunyddiau Uwch, Biotechnoleg a Gweithgynhyrchu a Phrosesu Uwch newydd Horizon 2020 (NMBP 2018-2020) .

Read more

27/10/2017

Image: Sesiwn wybodaeth NMBP H2020 Cymru

Engineering Wales Conference 2017

As part of the Welsh Government’s Sêr Cymru initiative The National Research Network (NRN) in Advanced Engineering and Materials (AEM) hosts 'Engineering Wales.' This inaugural event is designed to enhance the voice of engineering from within Wales and promote its activities and scientific achievements during a one day event through an array of talks and workshops with the promotion of industry and academia collaboration at its heart.

Read more

18/10/2017

Image: Engineering Wales Conference 2017

Collaborate 2017

Collaborate 2017 is dedicated to celebrating and promoting collaborative projects and partnerships across industry, academia, Government, health boards and other organisations. Bringing together representatives from across the region and beyond, the event is hosted by Swansea University, ARCH, ABM and Hywel Dda University Health Boards. Alongside the event’s high profile speakers, there will also be a series of themed breakout sessions, exhibition space and opportunity for attendees to network for further collaboration.

Read more

17/10/2017

Image: Collaborate 2017
Image: Nod cydweithrediad ASTUTE 2020 gydag ALC oedd adnabod yn fanylach sut mae colofn oleuo’n perfformio

04/10/2017 ASTUTE 2020 Newyddion

Nod cydweithrediad ASTUTE 2020 gydag ALC oedd adnabod yn fanylach sut mae colofn oleuo’n perfformio

Yn dilyn ymlaen o drefniadau cydweithio llwyddiannus yn ystod cyfnod ariannu ASTUTE yn 2010-2015, nod y cydweithio rhwng ASTUTE 2020 ac ALC oedd nodi’n fanylach union berfformiad colofn oleuo mewn amser go iawn, yn erbyn y lefel o berfformiad a ragfynegwyd.

Read more

METaL - Sustainable Smart Buildings

Imagine a building that can think for itself, that can continuously adapt to changes in its environment to optimize its energy and water use. In this short seminar, SPECIFIC’s Building Integration Manager Joanna Morgan, will introduce the concept of buildings that can co-exist with their environment. Jo will explore the idea of buildings that are energy positive - generating renewable energy for heat and power, conserving and recycling.

Read more

03/10/2017

Image: METaL - Sustainable Smart Buildings

Aerospace Wales Forum Autumn Newsletter 2017

Read the latest edition of Aerospace Wales Forum Autumn Newsletter, we hope you find it both interesting and informative.

Read more

02/10/2017

Image: Aerospace Wales Forum Autumn Newsletter 2017

Autolink 2017 - Automotive Futures

Venue: Cardiff City Stadium Organised by the WAF and supported by Industry Wales and the Welsh Government, this year's Autolink event looks at the trends in automotive with the technologies and products required to meet the needs of future mobility.

Read more

26/09/2017

Image: Autolink 2017 - Automotive Futures
Image: ASTUTE 2020 in collaboration with Marine Power Systems Ltd. on their clean, Reliable and Affordable Wave Power Technology

14/09/2017 ASTUTE 2020 Newyddion

ASTUTE 2020 in collaboration with Marine Power Systems Ltd. on their clean, Reliable and Affordable Wave Power Technology

ASTUTE 2020 is working with MPS on generating suitable computational models using information supplied by MPS along with performing finite element analysis on the structure.

Read more
Image: Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

13/09/2017 ASTUTE 2020 Newyddion

Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

Roedd Divemex Ltd. yn brofiadol ym maes y diwydiannau morol ac yn sylweddoli bod angen math newydd o angor. Bu ASTUTE 2020 yn cydweithio â Divemex i bennu paramedrau perfformiad, gan gyfeirio’n arbennig at gywirdeb/gallu ailadrodd y safle lansio a safle gwreiddio terfynol yr angor newydd.

Read more

METal - Additive Manufacturing Taster Session

This Session will give an overview of the current status of AM, and then Focus on Laser Powder Bed Fusion systems, with a practical introduction to the software (CAD to slicing) and hardware at Swansea University.

Read more

05/09/2017

Image: METal - Additive Manufacturing Taster Session

Senior Scientific Advisor for Innovative Materials, Processing and Numerical Technologies (IMPACT)

The College of Engineering at Swansea University are looking for a highly motivated and experienced academic/industrialist to join the Centre of Excellence for Innovative Materials, Processing and Numerical Technologies (IMPACT) to chair its External Advisory Board, engage with funders and policy-makers and help shape the research strategy of the operation.

Read more

03/09/2017

Image: Senior Scientific Advisor for Innovative Materials, Processing and Numerical Technologies (IMPACT)

METaL - Arc Welding

The course provides a detailed technical description of the key arc welding processes explaining the effects of changes in welding parameters on weld quality. It provides an understanding of the weldability of both a variety of metals and the range of product grades for a given metal.

Read more

01/08/2017

Image: METaL - Arc Welding

Join the ASTUTE 2020 Team - Project Assistant / Project Officer

An exciting opportunity to work with leading academic experts in close collaboration with industry, developing impactful, state-of-the-art research-based solutions to the real world problems facing advanced manufacturing businesses and their supply chains throughout West Wales and the Welsh Valleys.

Read more

19/07/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Join the ASTUTE 2020 Team - Project Assistant / Project Officer
Image: Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Calon yn galluogi profion clinigol â Dyfais Cymorth Fentrigol gyntaf y DU

17/07/2017 ASTUTE 2020 Newyddion

Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Calon yn galluogi profion clinigol â Dyfais Cymorth Fentrigol gyntaf y DU

Sefydlwyd Calon Cardio yn 2007 ac mae’n rhan o’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Calon Cardio yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o bympiau gwaed mewnblanadwy ar gyfer trin methiant cronig datblygedig yn y galon, y MiniVAD™, Dyfais Fechan Cymorth Fentriglaidd.

Read more

Heathrow Business Summit

The Welsh Government and Heathrow Airport Ltd (HAL) invites you to apply* for the first Welsh Business Summit that will connect Wales based businesses ‘face to face’ with supply chain opportunities from one of the World’s busiest airports. The Summit will provide new growth opportunities locally, nationally and internationally. The event takes place on Wednesday 5 July 2017 from 9:30 am to 4:00 pm at the Cardiff City Stadium, Cardiff.

Read more

05/07/2017

Image: Heathrow Business Summit

ESTnet - Wales Technology Awards 2017

The Wales Technology Awards 2017 ceremony will be held at the Wales Millennium Centre, Cardiff Bay on Thursday 22 June 2017.

Read more

22/06/2017

Image: ESTnet - Wales Technology Awards 2017

Insider Media - Future of Manufacturing in Wales Breakfast 2017

Insider would like you to join them for an Insider breakfast event as they debate the future of manufacturing in Wales.

Read more

07/06/2017

Image: Insider Media - Future of Manufacturing in Wales Breakfast 2017

Digital Transformation, The Pragmatic Approach to Industry 4.0 Implementation, Productivity Boosts & Quick Wins

An opportunity to share how digital technologies already have / could transform ways of working. With examples from real-life business solutions such as at Tata Steel. People will share insights, through presentations, demonstrations, and some opportunities to try solutions

Read more

25/05/2017

Image: Digital Transformation, The Pragmatic Approach to Industry 4.0 Implementation, Productivity Boosts & Quick Wins

Join the ASTUTE 2020 Team - Project Officer

An exciting opportunity to work with leading academic experts in close collaboration with industry, developing impactful, state-of-the-art research-based solutions to the real world problems facing advanced manufacturing businesses and their supply chains throughout West Wales and the Welsh Valleys.

Read more

19/05/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Join the ASTUTE 2020 Team - Project Officer

Join the ASTUTE 2020 Team - Operations Administrator

The ASTUTE 2020 (Advanced Sustainable Manufacturing Technologies) operation has been part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government and the participating Higher Education Institutions.

Read more

18/05/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Join the ASTUTE 2020 Team - Operations Administrator

METal - Joining of Sheet Steel Products

Joining methods are widely used throughout manufacturing. This course offers an education in the principles of a broad range of joining techniques are covered in this course including welding, riveting, fasteners and adhesives.

Read more

16/05/2017

Image: METal - Joining of Sheet Steel Products

4th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing

We are pleased to invite contributions for SDM17 taking place in Bologna, Italy organised by KES International in partnership with Alma Mater University Bologna.

Read more

26/04/2017

Image: 4th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing

ESTnet - Space Technologies Exhibition

The ESTnet and Aerospace Wales are organising a conference to take place at the Cardiff City Stadium on 5 April so that companies like yours can find out how your products and services can support space exploration.

Read more

05/04/2017

Image: ESTnet - Space Technologies Exhibition

Support and Funding for Research and Innovation: What Welsh Businesses Need to Know

Aimed at Welsh businesses looking to develop and maximise new technologies and innovations for commercial success (and those that want to collaborate with them), this workshop will deliver a range of lightning talks followed by a speed networking session to foster collaboration and exchange of information.

Read more

30/03/2017

Image: Support and Funding for Research and Innovation: What Welsh Businesses Need to Know

Innovate UK – Accelerating Innovation in Rail R&D Competition

Innovate UK are managing a collaborative research and development competition (£8.5m) on behalf of the Department for Transport to accelerate innovation in the UK rail sector.

Read more

29/03/2017

Image: Innovate UK – Accelerating Innovation in Rail R&D Competition

What Big Data and Customer Insights can do for your Company

In the modern business environment companies are dealing with data from many sources such as emails, electronic business records, website logs, social media, production monitoring systems, product data etc. Big Data provides the tools and techniques that can be used to analyse this data and gain insights into how your customers behave and what their product demands are.

Read more

10/03/2017

Image: What Big Data and Customer Insights can do for your Company

Swansea University - Year in Industry

The College of Engineering at Swansea University runs a Year in Industry placement scheme. It is a valued scheme for our students who get a chance to be trained as better engineers.

Read more

03/03/2017

Image: Swansea University - Year in Industry

EEF National Manufacturing Conference 2017

Join over 800 of the UK’s most influential manufacturing and political leaders who will be gathering to discuss manufacturing’s strategic challenges following Britain’s vote to leave the EU

Read more

22/02/2017

Image: EEF National Manufacturing Conference 2017

Improving Manufacturing through Software and Sensors: Moving towards the Smart Factory

However far along the road to Industry 4.0 your factory is now, performance can be improved through recording what is happening, and analysing that performance to identify improvements.

Read more

12/01/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Improving Manufacturing through Software and Sensors: Moving towards the Smart Factory

METal - Practical Metallurgy

This course provides the attendee with the practical abilities to carry out sample preparation and testing as well as the theoretical knowledge to interpret results.

Read more

09/01/2017

Image: METal - Practical Metallurgy

METaL - Process Evolution in the Steel Industry

The course provides a general overview of the standard process routes required to transform raw materials into rolled steel and their respective history and evolution.

Read more

29/11/2016

Image: METaL - Process Evolution in the Steel Industry

Materials & Manufacturing Academy M2A

Want to find out how the Materials & Manufacturing Academy (M2A) can help your company?

Read more

03/11/2016

Image: Materials & Manufacturing Academy M2A

Autolink 2016

Following on from the success of previous events we are delighted to confirm that we are to hold Autolink 2016 at Cardiff City Stadium on 18th October.

Read more

18/10/2016

Image: Autolink 2016