jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020

Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020

13/09/2017


Ar benwythnos 9fed – 10fed Medi, bu ASTUTE 2020 yn cymryd rhan yng Ngŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Abertawe.

Cynhaliwyd y digwyddiad hwn, oedd yn addas i deuluoedd, yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, ac roedd yn arddangos galluoedd arloesol ac arbrofol ym mhynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth (STEMM).

Ffocws y digwyddiad oedd annog plant i ymwneud â phynciau STEMM. Roedd datblygu syniad fyddai’n ennyn diddordeb plant ac yn cynrychioli tîm ASTUTE 2020 yn her fawr, gan mai ffocws ASTUTE 2020 yw gweithio gyda chwmnïau gweithgynhyrchu ar waith Ymchwil, Datblygu ac Arloesi (RD&I).

Roedd ein stondin ni’n canolbwyntio ar bowdwr a gronynnau sydd i’w canfod mewn amrywiol feysydd STEMM ac roedden ni’n arddangos cyfleusterau a galluoedd ASTUTE 2020. Mae’r camera cyflymdra uchel yn rhoi cipolwg ar weithredoedd neu symudiad na all y llygad dynol eu gweld fel arfer, gan gynnwys sut mae popgorn yn ‘popio’.

Roedd arafu lluniau er mwyn gweld cnewyllyn corn yn popio yn boblogaidd gyda phlant ac oedolion fel ei gilydd, a buon nhw’n rhyngweithio trwy brofi amserau ymateb er mwyn dal y corn yn popio a dysgu pam mae cnewyllyn corn yn ‘popio’, ond bod ambell gnewyllyn byth yn ‘popio’.

Dosbarthwyd samplau popgorn am ddim mewn cwpanau o ddeunydd y gellid ei gompostio 100%, gan amlygu pwysigrwydd deunyddiau o ffynhonnell gynaliadwy. Cafodd pobl eu hannog i ddefnyddio biniau penodol, er mwyn i Brifysgol Abertawe fedru compostio’r cwpanau.

(Fideo a ddaliwyd yn yr Ŵyl Wyddoniaeth - 10,000 fps (ffrâm yr eiliad), sef 300 gwaith yn gyflymach na ffilm yn y sinema)

 

Cafodd cotwm gwn gryn effaith ar bobl hefyd. Mae cotwm gwn yn cael ei ddefnyddio’n aml gan swynwyr, ac mae’n cynnau ar dymheredd llawer is (58°C) na phowdwr gwn (121°C). Mae’r cotwm yn cynnau ar amrantiad ac yn llosgi â fflach gyflym ddisglair. Drwy arafu’r lluniau, gwelwyd bod y cotwm yn dechrau ymddatod yn y gwres cyn i’r fflam ei gyffwrdd, hyd yn oed.


Arddangoswyd y broses newydd o Weithgynhyrchu Haenau Ychwanegion (ALM), maes arbenigedd lle mae tîm ASTUTE 2020 yn defnyddio powdwr metel i gynhyrchu cydrannau cain a chadarn. Roedd ein stondin yn cynnwys enghreifftiau o gydrannau cymhleth a wnaed o ddur di-staen, aloi titaniwm, ac alwminiwm a weithgynhyrchwyd gan ddefnyddio’r broses sbarduno digidol, ac roedd ein dolen fideo yn arddangos union broses creu gwrthrych gan ddefnyddio ALM.

Fe wnaeth tîm ASTUTE 2020 fwynhau eu penwythnos difyr o ymgysylltu â phlant ac oedolion, gan eu cyffroi a’u cynnwys mewn gwahanol feysydd STEMM sy’n eithriadol berthnasol i ASTUTE 2020.  

Mae ASTUTE 2020, sy’n cael ei arwain gan ofynion diwydiant, yn gweithio ar y cyd â’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru i wreiddio technolegau uwch a chynaliadwy.

Gall ASTUTE 2020 gefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ar draws amrywiaeth o sectorau, megis awyrofod, cynhyrchu ynni, olew a nwy, dyfeisiau meddygol, electroneg, bwydydd, ac ati, gan sbarduno twf trwy gymhwyso technolegau peirianneg uwch i heriau gweithgynhyrchu, a sbarduno gwaith ymchwil ac arloesi blaengar. Mae gwaith ASTUTE 2020 ar y cyd yn ysbrydoli cwmnïau gweithgynhyrchu i wella a lliflinio eu prosesau, eu cynnyrch a’u cadwyn gyflenwi, gan greu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, gwerth uwch, a’u cyflwyno i farchnad fyd-eang.

Mae rhaglen ASTUTE 2020 wedi cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch cyfranogol.

I gael rhagor o wybodaeth am ASTUTE 2020 ewch i www.astutewales.com

Back