jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Ymgysylltu â’r diwydiant moduron, gyda manteision cydweithio

Ymgysylltu â’r diwydiant moduron, gyda manteision cydweithio

30/05/2018


Ddydd Iau 17 Mai, daeth Fforwm Moduron Cymru (WAF), Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe ac ASTUTE 2020 at ei gilydd i gynnal digwyddiad ar gyfer cynrychiolwyr o ddiwydiant moduron WAF yng nghyfleusterau modern Campws y Bae, Prifysgol Abertawe, fel rhan o gyfarfod rhanbarth De-orllewin WAF.

Mae cyfarfodydd rhanbarthol WAF yn dod ag aelodau’r fforwm ynghyd (cwmnïau gweithgynhyrchu yn bennaf) i archwilio ffyrdd o ddatblygu dull cyffredin o gyflawni gwelliant parhaus cynaliadwy i’r diwydiant moduron yng Nghymru, gyda chyfraniadau gan siaradwyr gwadd. WAF yw llais awdurdodol y sector moduron yng Nghymru, ac mae’r cyfarfodydd rhanbarthol yn gyfle delfrydol i rannu gwybodaeth gyda’r holl  aelodau, ochr yn ochr â darparu cyfle i’r diwydiant gyfranogi a rhwydweithio.

Roedd 12 o gwmnïau a 30 o gynrychiolwyr yn bresennol yn y cyfarfod, lle clywodd y rhai oedd yn bresennol gan Tim Williams, y Prif Swyddog Gweithredol a Robert O’Neil, Rheolwr Gweithrediadau, WAF, a roddodd ddiweddariad ar gynllun strategol WAF a chipolwg ar gyflwr y farchnad, Brexit a’r cyfleoedd i atgyfnerthu cadwyni cyflenwi o’r newydd. Eleni lansiwyd cyfarfodydd rhanbarthol WAF yn llwyddiannus yn ein Prifysgolion yng Nghymru.

Fel y dywedodd Robert O’Neil:

“Rydym wrth ein bodd gyda’r dull arloesol o gynnal digwyddiadau o’r fath mewn sefydliadau Academaidd, gyda’r nod o gynyddu lefel y cydweithio â diwydiant. Mae ein diwydiant yn parhau’n hynod gystadleuol a bydd pontio i Gerbydau Tanwydd Amgen yn y dyfodol yn cynnig heriau sylweddol ar gyfer aelodau hen a newydd o’r gadwyn gyflenwi. Bydd gwella’r berthynas ag arbenigwyr proffesiynol yn y byd academaidd yn cefnogi ein diwydiant yn yr ymgyrch i arloesi o ran y cynnyrch a’r broses er mwyn cyflawni gwelliant parhaus cyffredinol a chystadleurwydd.”

Clywodd y rhai oedd yn bresennol hefyd gan arbenigwyr academaidd yn y sector gweithgynhyrchu ynghylch partneriaethau llwyddiannus a chyffrous y gall y diwydiant moduron gael mynediad iddynt trwy raglen ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch), a ariannir gan yr UE, sy’n ceisio sbarduno cynhyrchiant a thwf mewn sectorau lluosog o’r diwydiant gweithgynhyrchu trwy ddileu risg technolegau gweithgynhyrchu cynaliadwy’r dyfodol a datblygu nwyddau a gwasanaethau gwerth-uwch y dyfodol ar gyfer y farchnad fyd-eang.

Bu’r Athro Johann Sienz, Cyfarwyddwr y Rhaglen a Dr Gavin Bunting, Dirprwy Gyfarwyddwr Rhaglen ASTUTE 2020, yn rhoi gwybod i’r rhai oedd yn bresennol sut mae ASTUTE 2020 yn gweithio ar y cyd â’r Diwydiant Gweithgynhyrchu yng Nghymru i wreiddio technolegau gweithgynhyrchu lefel uwch a chynaliadwy i’r dyfodol trwy gyfnewid gwybodaeth, ochr yn ochr ag archwilio ac arddangos ffyrdd o elwa trwy gydweithio.

Bydd ASTUTE 2020 yn gweithio gyda’r diwydiant gweithgynhyrchu ledled Cymru trwy gydweithio’n effeithiol â’r byd academaidd, harneisio arbenigedd academaidd o’r radd flaenaf ar draws y bartneriaeth rhwng Prifysgolion, a chynnig cefnogaeth gan ymchwilwyr sydd â lefel uchel o gymwysterau ac arbenigwyr technegol. Bydd mynediad unigryw i’r cyfleusterau ymchwil diweddaraf, cyfarpar arbrofol, technegau lefel uwch a meddalwedd wedi’i theilwra yn caniatáu lefel uwch o arloesedd busnes ym mhrosesau gweithgynhyrchu’r dyfodol.

Cafodd y rhai oedd yn bresennol gyfle i rwydweithio gyda staff academaidd, gan drafod cyfleoedd posibl i gydweithio a chlywed yn uniongyrchol sut gall ymchwil ar y cyd helpu i ddatblygu a chefnogi eu busnesau. Roedd y cyfarfod yn llwyfan i hysbysu ac addysgu cwmnïau ynghylch y posibiliadau o ran partneriaethau llwyddiannus a chyffrous rhwng diwydiant a’r byd academaidd:

Mae Kautex Textron CVS Ltd. yn dylunio ac yn gweithgynhyrchu systemau golchwyr sgrîn flaen ar gyfer y diwydiant moduron. Trwy gydweithio â thîm ASTUTE 2020 cyfoethogwyd arbenigedd a gwybodaeth Kautex, a’u galluogi i ddatblygu cynnyrch ar lefel dechnegol uwch. Bu ASTUTE 2020 yn gweithio ar elfen ymchwil modelu cyfrifiadurol y sglodyn hylifol wrth ddadansoddi nodweddion y llif a pharamedrau allweddol y ffroenell hylifol.

Dywedodd Chris Davies, Rheolwr Peirianneg yn Kautex Textron CVS Ltd.: 

 “Roedd ansawdd a pherthnasedd y gwaith a wnaed gan ASTUTE 2020 yn bwysig iawn wrth ddatblygu dyluniad y sglodyn hylifol, ac mae wedi ein gwneud yn hyderus wrth symud ymlaen gyda chydran wedi’i weithgynhyrchu sy’n werthadwy.”

Gall diwydiant ymgysylltu â Choleg Peirianneg Prifysgol Abertawe ar hyd llwybrau eraill hefyd, gan gynnwys y prentisiaethau gradd sy’n cyfuno astudio yn y brifysgol a dysgu yn y gweithle a’r Academi Cyflogadwyedd sy’n meithrin perthnasoedd cryf gyda chyflogwyr graddedigion ac yn cynnig cyfleoedd ar gyfer ‘Blwyddyn mewn Diwydiant’. Ar ben hynny, amlygwyd llwybr archwilio cefnogaeth gan y byd academaidd trwy fenter KTP.

Manteisiodd y rhai oedd yn bresennol hefyd ar y cyfle i ymweld â chyfleusterau modern y Coleg Peirianneg mewn meysydd megis peirianneg lefel uwch ac arloesedd, gweithgynhyrchu ychwanegolion a roboteg.

I gael rhagor o wybodaeth am Fforwm Moduron Cymru, ewch i www.welshautomotiveforum.co.uk

Back