jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Prosiect ASTUTE yn cyrraedd rhestr fer un o wobrau’r UE – bydd y cyhoedd yn gallu pleidleisio dros eu dewis o 3 Gorffennaf

Prosiect ASTUTE yn cyrraedd rhestr fer un o wobrau’r UE – bydd y cyhoedd yn gallu pleidleisio dros eu dewis o 3 Gorffennaf

03/07/2018

Pleidleisiwch yma


Mae prosiect dan arweiniad Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr RegioStars yr UE.

Cynghrair hyfyw rhwng wyth prifysgol yng Nghymru yw ASTUTE (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch 2010-2015), a ffurfiwyd yn benodol i ysgogi twf economaidd rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae’r prosiect, a ariannir gan yr UE, yn hybu cydweithio rhwng prifysgolion a’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru, gan gyfuno’r datblygiadau arloesol diweddaraf, arbenigedd penodol a’r cyfleusterau mwyaf modern er mwyn i weithgynhyrchwyr yng Nghymru gael cyfle i gydweithio ag academyddion o fri ac arbenigwyr o fyd diwydiant. 

Mae dros 250 o gwmnïau wedi ymgysylltu ag ASTUTE, gan greu gwerth dros £200m o effaith economaidd, 383 o gynnyrch newydd, 174 o swyddi a 10 menter newydd – sydd wedi ychwanegu’n sylweddol at economi Cymru.

Mae cyflawniadau prosiect ASTUTE wedi sbarduno’r rhaglen ddilynol, ASTUTE 2020, sy’n ceisio galluogi lefelau uwch o arloesedd busnes ym maes gweithgynhyrchu i’r dyfodol.  

Dywedodd yr Athro Johann Sienz, Rheolwr Gweithredol ASTUTE 2020:

“Mae’r ffaith bod ASTUTE wedi cael ei enwebu ar gyfer rownd derfynol Gwobrau RegioStars yn ei gydnabod fel esiampl o gydweithio effeithiol a chynhyrchiol rhwng diwydiant ac academia, sy’n cyflawni er budd y diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru, ac yn galluogi twf trawsffurfiannol, cynaliadwy ledled Cymru yn y diwydiannau gweithgynhyrchu trwy waith ymchwil, datblygu ac arloesedd.

“Rwy’n eithriadol o falch o gyflawniadau partneriaeth ASTUTE a’r effaith barhaus mae ASTUTE 2020 yn ei chael mewn cydweithrediad â’r diwydiannau gweithgynhyrchu ledled Cymru.”

Cystadleuaeth flynyddol yw’r Gwobrau RegioStars, a drefnir gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Polisi Rhanbarthol a Threfol, gyda’r nod o ganfod arfer da ym maes datblygu rhanbarthol ac amlygu prosiectau gwreiddiol, arloesol sy’n ddeniadol ac yn rhoi ysbrydoliaeth i ranbarthau eraill.  

Mae Seremoni Wobrwyo RegioStars i gael ei chynnal ym Mrwsel ar 9 Hydref. Bydd y pleidleisio ar gyfer gwobr dewis y cyhoedd yn agor ar 3 Gorffennaf.

Mae prosiect ASTUTE wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch sy’n rhan o’r prosiect, a hynny o dan arweiniad Prifysgol Abertawe mewn cydweithrediad â Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Glyndŵr, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae rhaglen ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch), sy’n cefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ledled Cymru, wedi cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch sy’n rhan o’r rhaglen.

Mae ASTUTE yn un o ddau brosiect yng Nghymru sydd wedi cyrraedd y rhestr fer, mae rhestr lawn o’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gael ar-lein yn http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Back