jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Arloesedd A Chyrnewid Gwybodaeth - Buddsoddi Yn Nhechnolegau Gweithgynhyrchu'r Dyfodol

Arloesedd A Chyrnewid Gwybodaeth - Buddsoddi Yn Nhechnolegau Gweithgynhyrchu'r Dyfodol

01/03/2019


Yn ddiweddar, bu ASTUTE 2020 yn cydweithio â NatWest ac Industry Wales  i gynnal digwyddiad am ddim i gwmnïau yn y sector gweithgynhyrchu er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru sy’n awyddus i fuddsoddi yn nhechnolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol.

Amlygodd y digwyddiad bwysigrwydd gwneud yn fawr o gyfleoedd presennol a chreu rhai newydd er mwyn sicrhau manteision cystadleuol yn nhechnolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol, yn ogystal â phwysigrwydd addasu i newid.

Pwysleisiodd y siaradwyr yr angen am gydweithio ac arloesi, a phwysigrwydd gweithlu medrus a chyfnerthu i’r dyfodol er mwyn sicrhau ffyniant gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Bu Adrian Coles, Cyfarwyddwr Perthnasoedd – Arweinydd Gweithgynhyrchu yng Nghymru, yn trafod menter ‘Future Fit’ NatWest a’i phrif amcanion”: archwilio meddylfryd arweinyddion a’u hagweddau o ymdrin â chadernid i’r dyfodol, asesu’r lefel o gydweithio sy’n angenrheidiol i lwyddo yn y dyfodol; a dadansoddi’r mecanweithiau cefnogi sydd ar gael ar gyfer gweithgynhychu:

“Trwy ddod â phobl sy’n gallu helpu ynghyd, gall pawb ohonom gyflawni llawer mwy i economi Cymru, ac mae gennym ni gyfle i hwyluso cydweithio a rhwydweithiau sy’n hanfodol i ffyniant y diwydiant. Mae gweld busnesau’n cysylltu’n llwyddiannus ag academia, er enghraifft, yn rhoi boddhad mawr i bawb. Mae pethau’n tarfu ar lawer o sectorau, ac rydyn ni’n gweld hynny ym myd bancio, ond rydyn ni’n esblygu ac yn dysgu trwy gyfuno ein hymdrechion.”

Bu James Davies, Cadeirydd Gweithredol Industry Wales, yn rhoi llais i’r diwydiant gweithgynhyrchu trwy ddweud:

“Rhaid i weithgynhyrchu fod yn flaenoriaeth yng Nghymru, ac mae’r capasiti a geir yn sectorau technoleg a gweithgynhyrchu Cymru yn eang ac yn gystadleuol ar lefel fyd-eang. Mae cydweithio’n allweddol wrth ymdrin ag arloesedd, buddsoddi a sgiliau er mwyn sicrhau twf sy’n creu elw yn yr economi.”

Rhoddodd Paul Arnold, Partner Treth yn Bevan Buckland LLP, gipolwg ar fanteision cymorth treth i Ymchwil a Datblygu, ac esboniodd sut gallai cwmnïau fod yn gymwys ar gyfer gwariant Ymchwil a Datblygu:

“Gall ymchwil a datblygu gael eu hystyried yn gyffredinol fel gwaith sy’n digwydd i ddatblygu cynnyrch neu brosesau newydd neu well. Er enghraifft, gallai datblygu proses wedi’i hawtomeiddio neu un sy’n gyflymach, yn fwy effeithlon, neu’n creu llai o wastraff ac ati, fod yn gymwys. Mae’r cynllun treth ar gyfer Ymchwil a Datblygu yn darparu buddion arian parod gwirioneddol, sydd wedi’u cysylltu’n uniongyrchol â lefel y gwariant cymwys a gododd.”

Amlinellodd yr Athro Johann Sienz, Cyfarwyddwr Rhaglen ASTUTE 2020, y gefnogaeth sydd ar gael gan y bartneriaeth rhwng nifer o Brifysgolion, fel bod busnesau Cymru yn gallu gwneud yn fawr o’r arbenigedd ymchwil yn ein sefydliadau academaidd uchel eu bri, a hynny â chefnogaeth Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru:

“Mae technolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol yn amlwg yn flaenoriaeth os yw’r sector gweithgynhyrchu i barhau’n gystadleuol, felly mae hwn yn gyfnod hanfodol i ganfod a gwneud yn fawr o gyfleoedd newydd a phresennol mewn meysydd megis roboteg, awtomeiddio a gweithgynhyrchu ychwanegion, gan sbarduno ymchwil ac arloesedd blaengar er mwyn sicrhau llwyddiant byd-eang i Gymru.”

Amlygwyd manteision cydweithio rhwng diwydiant ac academia gan Matthew Price, Pennaeth Peirianneg Diwydiannol Continental Teves UK Ltd. Rhoddodd Mr Price drosolwg manwl o gyfleusterau’r cwmni yng Nglyn Ebwy, a’u hymrwymiad i gydweithio ag academia trwy raglenni fel ASTUTE 2020, lle mae arbenigedd ymchwil o gymorth i ganfod meysydd ar gyfer buddsoddi yn nhechnolegau’r dyfodol:

“Nid canlyniad un person yw perfformiad rhagorol, ond canlyniad tîm, sy’n mwynhau cydweithio tuag at weledigaeth a rennir, a hynny’n llawn angerdd ac ymrwymiad.”     

Cafwyd digon i gnoi cil arno yn y digwyddiad, oedd yn trafod beth sy’n gallu cael ei gyflawni trwy gydweithio a sut gall busnesau ddefnyddio’r gefnogaeth sydd ar gael i helpu i adeiladu economi lewyrchus a ffyniannus.

Mae prosiect ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Uwch Cynaliadwy), sy’n cefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ledled Cymru, wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch cyfranogol.

Back