jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Q&A Dr Dawn Morgan - IDiwrnod Rhyngwladol Benywod ym maes Peirianneg

Q&A Dr Dawn Morgan - IDiwrnod Rhyngwladol Benywod ym maes Peirianneg

21/06/2019


Yr wythnos hon, mae ASTUTE 2020, sy’n cael ei ariannu gan yr UE, wedi bod yn dathlu ‘Diwrnod Rhyngwladol Benywod ym maes Peirianneg’, gan godi proffil benywod ym maes peirianneg a thynnu sylw at y cyfleoedd gyrfa rhyfeddol sydd ar gael i ferched yn y diwydiant cyffrous hwn. Buon ni’n holi Dr Dawn Morgan, Swyddog Prosiect sy’n rhan o’n tîm ni yma yn ASTUTE 2020, ynghylch sut daeth hi i #Trawsffurfio’rDyfodol ym maes Peirianneg. 

Dawn, dywedwch wrthyn ni am eich cefndir a beth wnaeth i chi ddewis astudio peirianneg yn y lle cyntaf?

Roeddwn i wrth fy modd gyda mathemateg yn yr ysgol, ac felly dyna beth benderfynais i astudio yn y Brifysgol, ond fy swydd gyntaf ar ôl graddio oedd gweithio i British Steel (Tata Steel bellach) ac roedd y rhan fwyaf o’r gwaith ymchwil ac arbrofol y bues i’n ymwneud ag e ym maes Peirianneg... ac roeddwn i’n dwlu arno fe! Rydw i wedi cael sawl swydd ers hynny, ond y rhai rwy wedi’u hoffi orau yw’r rhai lle galla i gymhwyso rhai o’r sgiliau mathemateg ac ymarferol sydd gen i er mwyn datrys problemau byd go iawn.

Rydych chi wedi bod yn rhan o brosiect ASTUTE 2020 o’r cychwyn yn 2010. Eich prif arbenigedd yw Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol, allwch chi ddweud wrthyn ni beth mae hynny’n ei olygu, a sut mae’n gallu cael effaith ar y diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru?

Y rhan fwyaf o ddyddiau rydw i yn eistedd wrth ddesg yn syllu ar gyfrifiadur trwy’r dydd!!! Ond dyw hynny ddim mor ddiflas ag mae’n swnio... rwy’n defnyddio meddalwedd gyfrifiadurol i efelychu problemau byd go iawn. Byddai beth rwy’n ei wneud naill ai’n ddrud iawn neu’n amhosib ei wneud ar ffurf arbrofion. Er enghraifft, heddiw, rwy’n rhedeg model cyfrifiadurol o golfach ar gyfer drws car. Rydw i eisiau gwybod a fydd yn torri neu’n plygu os bydd y drws yn neidio ar agor mewn gwynt uchel. Rydw i eisiau gwybod ble ar y golfach bydd hynny’n digwydd. Rydw i am weld alla i wneud y golfach yn fwy ysgafn ac yn deneuach, ond gan sicrhau ei bod yn dal heb dorri. Galla i gael atebion i rai o’r cwestiynau hynny mewn llai na hanner awr ar fy nghyfrifiadur, ond byddai cynnal arbrofion yn cymryd wythnosau, neu fisoedd o bosib. Mae ein holl brosiectau yn gysylltiedig â chwmnïau yng Nghymru, ac mae ein harbenigedd yn helpu i gefnogi eu gweithgareddau Ymchwil a Datblygu.

Beth yw rhai o’r prosiectau rydych chi’n gweithio arnyn nhw yma yn ASTUTE 2020?

  • Dadansoddi dirgryniadau polion lamp
  • Argraffu 3D ar gyfer braced colfach wedi’i optimeiddio
  • Cynyddu cyfran y deunydd a ailgylchwyd mewn cyfarpar meddygol plastig
  • Ymchwilio i dechnegau gweithgynhyrchu graddfa fawr ar gyfer oergelloedd domestig pŵer solar i’w defnyddio mewn Gwledydd 3ydd Byd

Allwch chi sôn am unrhyw rwystrau y gwnaethoch chi eu hwynebu wrth ddod i’r diwydiant yma a sut daethoch chi drostyn nhw?

Weithiau mewn Prifysgolion dyw’r gwaith rydych chi wedi’i wneud ym myd Diwydiant ddim yn cael ei gymryd o ddifri ac fel arall. Mae’n cymryd amser i rai pobl ymddiried yn eich arbenigedd, ond yn y cyfamser mae hefyd yn bwysig ymdrin ag unrhyw faterion sy’n codi gyda’ch cydweithwyr neu eich rheolwr os byddwch chi’n teimlo eu bod nhw ddim yn eich trin yn deg am unrhyw reswm.

Hyd yma, beth fyddech chi’n dweud yw eich cyflawniad mwyaf ym maes Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol?

Gweld y tîm cynhyrchu’n gweithredu eich argymhellion... a’r rheiny’n gweithio!

Yn eich barn chi, pa dechnolegau ‘Trawsffurfio’r Dyfodol’ mae angen i’r diwydiant gweithgynhyrchu addasu ar eu cyfer?

Nid yn unig cofnodi a storio setiau data mawr o linellau cynhyrchu, fel sydd wedi digwydd ers blynyddoedd lawer, ond defnyddio’r wybodaeth honno i lywio’r cynnyrch a’r prosesau’n well a’u gwella.

Gall Roboteg a Deallusrwydd Artiffisial sicrhau mwy o arbedion effeithlonrwydd i’r diwydiannau gweithgynhyrchu, ond mae angen i fusnes edrych y tu hwnt i’r gwelliannau cyflym ac ystyried sut bydd hyn yn effeithio ar y gweithlu a gofynion set sgiliau’r gweithlu yn y dyfodol, ynghyd â goblygiadau cymdeithasol hynny.

Hoff dechneg beirianyddol?

CAD – Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur….. rwy’n hoffi defnyddio offer lluniadu 3D fel SOLIDWORKS a CATIA. Rwy’n gallu creu neu addasu geometreg 3D sydd wedyn yn gallu cael ei ddefnyddio mewn efelychiadau i asesu cryfder neu ymddygiad thermol neu i optimeiddio pwysau a maint. Galla i ei anfon ar gyfer argraffu 3D mewn plastig neu fetel. Mae CAD yn darparu gwybodaeth glir i rywun arall ei greu... Weithiau mae’n teimlo’n fwy fel chwarae na gwaith.

Eich hoff funud yn eich gwaith beunyddiol?

Pan fydda i’n dod mewn ar fore Llun ac mae’r efelychiad rhifyddol sydd wedi bod ar waith drwy’r penwythnos yn edrych fel petai am roi’r canlyniad roeddwn i’n gobeithio amdano……………………………falle bydda i’n darganfod yn nes ymlaen yn y dydd bod yna rai gwallau a bod angen i fi wneud rhagor o waith arno fe, ond mae’r funud hapus yna ar ddechrau’r dydd yn cadw fi i fynd

Beth yw eich nodau tymor hir fel peiriannydd?

Dal ati i gael hyd i waith sydd o ddiddordeb i fi a’i wneud

Pa gyngor byddech chi’n ei roi i fenyw ifanc sy’n ystyried gweithio ym maes peirianneg?

Cymerwch y risg. Rwy’n cwrdd â llawer o fenywod a ddewisodd, fel fi, astudio mathemateg yn y Brifysgol, er eu bod nhw’n bobl ymarferol eu hanian a fyddai wedi mwynhau gradd mewn Peirianneg yn fwy. Mae digon o gyfleoedd ar gyfer ystod eang o sgiliau ym maes Peirianneg, felly peidiwch ag ofni cymryd y risg dim ond oherwydd eich bod chi heb astudio’r pwnc yn yr ysgol.

Mae diwrnod Rhyngwladol Benywod ym maes Peirianneg (INWED) eleni yn canolbwyntio ar #Trawsffurfio’r Dyfodol, pa dri gair byddech chi’n eu defnyddio i hybu benywod ym maes peirianneg?

Mentro, Breuddwydio, Cyflawni

 

Nodiadau

Mae prosiect ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch), sy’n cefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ledled Cymru, wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch cyfranogol.

Mae ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch) yn gweithio gyda’r diwydiant gweithgynhyrchu ledled Cymru i alluogi lefelau uwch o arloesedd busnes yn nhechnolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol. Trwy drefniadau cydweithio rhwng diwydiant ac academia sy’n cael eu harwain gan y galw, mae partneriaeth ASTUTE 2020 rhwng nifer o brifysgolion yn cefnogi diwydiant trwy gymhwyso gwybodaeth lefel uwch ym maes peirianneg i heriau gweithgynhyrchu, a hynny trwy gryfhau gwybodaeth ac arbenigedd er mwyn creu nwyddau a gwasanaethau gwerth uwch a gwella effeithlonrwydd, gyda’r nod o sbarduno cynhyrchiant a thwf yn y diwydiant.

Back