jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Daeth gŵyl wyddoniaeth fwyaf Cymru yn ôl i Abertawe fis diwethaf (26 - 27 Hydref)

Daeth gŵyl wyddoniaeth fwyaf Cymru yn ôl i Abertawe fis diwethaf (26 - 27 Hydref)

15/11/2019


Unwaith eto y penwythnos diwethaf, bu Prifysgol Abertawe yn cyflwyno arddangosfa ysblennydd o waith ymchwil i ysbrydoli pobl Abertawe a’r tu hwnt yng ‘Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe’, sy’n digwydd yn flynyddol.

Mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, bu’r ŵyl yn arddangos dros 40 o stondinau, gweithgareddau ymarferol a sioeau ar gyfer ymwelwyr ifanc a’u teuluoedd. Roedd yr ŵyl fwyaf o’i bath yng Nghymru wedi’i bwriadu ar gyfer y teulu cyfan, gyda’r nod o annog ac ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol i weithio ym meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth (STEMM).

Roedd tîm ASTUTE 2020 yn croesawu pobl i arddangosfa ryngweithiol oedd yn gysylltiedig â gwaith ymchwil cyfredol ASTUTE 2020 gyda diwydiant lleol. Eleni, ffocws y tîm oedd deall plastig a sut gallwn ni wneud gwahaniaeth trwy wneud newid bychan i’n dull o ddefnyddio plastig. Datblygwyd y thema o un o’n trefniadau ymchwil cydweithredol rhwng diwydiant ac academia gyda Grŵp Meddygol Frontier Cyf., cwmni o Gaerffili sy’n un o brif weithgynhyrchwyr cynwysyddion plastig untro ar gyfer ‘offer miniog’. 

Mae ein gwaith ymchwil gyda Frontier yn canolbwyntio ar ddeall a gwella priodweddau mecanyddol deunydd penodol a ailgylchwyd, a phrofi ei addasrwydd yn lle defnyddio deunydd o’r newydd wrth gynhyrchu cynhwysydd offer miniog. Roedd ein harddangosfa yn dangos bod y diwydiant yn awyddus i ymgorffori plastig a ailgylchwyd yn eu cynnyrch, gan fod manteision amgylcheddol amlwg i ddefnyddio plastig a ailgylchwyd wrth gynhyrchu cynnyrch plastig, yn hytrach na defnyddio plastig newydd sbon. Yn ôl WRAP UK, y brif fantais amgylcheddol fesuradwy yw swm yr ynni sy’n cael ei arbed trwy osgoi’r broses o buro olew a pholymeriad monomerau.1

Bu’r tîm yn arddangos peiriant profi tynnol pen bwrdd oedd o ddiddordeb mawr i’r ymwelwyr, gan eu bod yn gallu gweld sut mae deunyddiau megis plastig a metelau’n cael eu profi’n fecanyddol mewn amgylchedd diwydiannol. Fe ddangoson ni sut gall gwahanol fagiau cludo plastig gael eu profi trwy fesur y grym sy’n ofynnol i estyn y bag nes ei fod yn torri, fel bod y gwahaniaeth rhwng mathau o fagiau plastig i’w weld. Prawf diwydiannol arall y buon ni’n ei efelychu ar y diwrnod oedd prawf gollwng. Mae Grŵp Meddygol Frontier yn cynnal profion ergyd/gollwng ar eu cynwysyddion ‘offer miniog’ i fesur pa mor fregus yw’r plastig. Mae Frontier yn cynnal prawf gollwng ar eu cynwysyddion ar -18˚C er mwyn sicrhau bod modd eu cludo’n ddiogel ar ôl cael eu hoeri. Bydd rhewi’n golygu bod y bacteria o’r nodwyddau yn y cynhwysydd yn anweithredol, ond bydd hefyd yn gwneud y biniau’n fwy bregus. Fe gynhalion ni arddangosiad o brawf gollwng syml drwy ddefnyddio pwysau trwm i brofi pa mor fregus oedd cynnyrch a becynnwyd, ac i efelychu ergyd a allai ddod i ran pecynnu wrth gael ei drin â llaw neu yn fecanyddol. 

Does neb yn rhy fach i wneud gwahaniaeth

Prif atyniad ein stondin ni oedd murlun crwban môr, wedi’i greu o dopiau poteli plastig, i amlygu faint o blastig rydyn ni’n ei ddefnyddio ac i ble mae’n mynd yn yr amgylchedd. Casglwyd bron 8,000 o dopiau poteli plastig dros gyfnod o chwe mis gan staff yn y Coleg Peirianneg.  Topiau poteli plastig yw un o’r prif eitemau sy’n llygru ein glannau a’n cefnforoedd. Glynodd plant ac oedoion y topiau poteli gwahanol liwiau ar y murlun, sydd bellach yn cael ei arddangos yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin, ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe.

Mae ASTUTE 2020 yn dilyn y galw gan ddiwydiant, ac yn gweithio gyda’r diwydiant gweithgynhyrchu ledled Cymru i wreiddio technolegau cynaliadwy, lefel uwch.

Mae ASTUTE 2020 yn gallu cefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ar draws amrywiaeth o sectorau, megis awyrofod, moduron, cynhyrchu ynni, olew a nwy, dyfeisiau meddygol, electroneg, bwydydd ac ati, gan sbarduno twf trwy gymhwyso technolegau peirianneg lefel uwch i heriau gweithgynhyrchu, a sbarduno ymchwil ac arloesi blaengar. Mae trefniadau cydweithio ASTUTE 2020 yn ysbrydoli cwmnïau gweithgynhyrchu i wella a symleiddio’u prosesau gweithgynhyrchu, y cynnyrch maen nhw’n eu gweithgynhyrchu a’u cadwyn gyflenwi, gan gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, gwerth uwch, a’u cyflwyno i farchnad fyd-eang.

Ariannwyd rhaglen ASTUTE 2020 yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch sy’n rhan ohoni.

Ôl-nodiadau

  1. WRAP UK (2019): Adroddiad ar Sefyllfa’r Farchnad Blastig.
Back