jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

‘Sbotolau’ ar sut gall partneriaeth gyda Phrifysgol helpu gweithgynhyrchwyr yng Nghymru

‘Sbotolau’ ar sut gall partneriaeth gyda Phrifysgol helpu gweithgynhyrchwyr yng Nghymru

11/02/2020


Mae partneriaeth rhwng sawl prifysgol, dan arweiniad Prifysgol Abertawe, wedi creu cyfres o fideos byr sy’n dangos sut mae’n gallu helpu gweithgynhyrchwyr yng Nghymru i roi hwb i’w harloesedd, eu gwaith ymchwil a’u llwyddiant.

Mae ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch) yn bartneriaeth rhwng pum prifysgol sy’n sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, ac mae’n cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Mae dros 350 o gwmnïau wedi ymgysylltu ag ASTUTE ers 2010. I amlygu’r gefnogaeth sydd ar gael gan ASTUTE 2020, mae’r rhaglen yn ddiweddar wedi lansio cyfres o fideos ‘sbotolau’ sy’n cynnwys geirdaon gan y gweithgynhyrchwyr a fu’n elwa o’r cydweithio. Mae TWI Ltd., o Gastell-nedd/Port Talbot, sy’n arbenigo ar brofion NDT, yn amlygu’r trefniant cydweithio llwyddiannus gyda dwy o brifysgolion mwyaf blaenllaw Cymru, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Enghraifft arall yw ymwneud British Rototherm Company Ltd., eto yng Nghastell-nedd/Port Talbot, ag ASTUTE 2020. Mae British Rototherm yn gweithgynhyrchu offeryniaeth manwl gywir sy’n mesur tymheredd, pwysedd, lefel a llif. Buon nhw’n cydweithio ag ASTUTE 2020 i hybu eu gwaith ymchwil ar sŵn sy’n deillio o blatiau cyfyngu ar agorfeydd.

Dywedodd yr Athro Johann Sienz, Cyfarwyddwr Gweithrediad ASTUTE 2020: “Mae Technolegau Gweithgynhyrchu i’r Dyfodol yn flaenoriaeth os yw’r sector gweithgynhyrchu i fod yn gystadleuol, ac mae hwn yn gyfnod hollbwysig ar gyfer canfod cyfleoedd a gwneud yn fawr ohonynt. Mae’n hanfodol ein bod yn edrych i’r dyfodol, yn cofleidio gwaith ymchwil ac yn datblygu ac yn arloesi technolegau uwch; nod ASTUTE 2020 yw dileu’r risgiau sydd ynghlwm wrth ddefnyddio Technolegau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol trwy ganiatáu lefelau uwch o arloesedd i fusnesau yn sgîl cydweithio rhwng diwydiant ac academia, gyda’r nod yn y pen draw o wella ffyniant y rhanbarth.”

Mae cefnogaeth unigryw ASTUTE 2020 yn caniatáu cyfnewid gwybodaeth yng nghyswllt technolegau newydd, blaengar. Mae’r fideos sbotolau hyn yn dangos sut mae’r bartneriaeth wedi helpu gweithgynhyrchwyr i addasu i newid a sut gall ASTUTE 2020 helpu busnesau yng Nghymru i gadw ar y blaen. 

Ffocws Gweithgynhyrchu ASTUTE 2020:

  • Technoleg Deunyddiau Uwch – Ymdrin â’r angen diwydiannol am wella gwybodaeth a dealltwriaeth o ddeunyddiau. Cyflwyno deunyddiau newydd i gynnyrch, gan fabwysiadu technegau mwy arloesol ar gyfer prosesu deunyddiau uwch
  • Modelu Peirianneg Gyfrifiadurol – cynyddu’r ddealltwriaeth o brosesau cymhleth a chynnyrch ar gyfer cynhyrchedd a chystadleurwydd yn y dyfodol
  • Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu – ecsbloetio adnoddau a chysylltedd mewn prosesau gweithgynhyrchu, gan roi sylw i’r egwyddorion gwaelodol sy’n dylanwadu ar ddulliau gweithredu diwydiannol cyfredol ym maes gweithgynhyrchu clyfar.

Beth sydd gan ASTUTE 2020 i’w gynnig:

  • Hwyluso mabwysiadu technolegau uwch, gan gynyddu cystadleurwydd a gwydnwch i’r dyfodol
  • Darparu hyder i roi sylw i heriau gweithgynhyrchu ac addasu i newid
  • Cryfhau gwybodaeth ac arbenigedd i greu nwyddau a gwasanaethau gwerth uwch a gwella effeithlonrwydd, gyda’r nod o sbarduno cynhyrchiant a thwf
  • Ysgogi cydweithio rhwng diwydiant ac academia, gan greu gwerth ychwanegol a pherthnasoedd gwaith cryf
  • Galluogi mynediad at setiau amrywiol, unigryw o sgiliau arbenigwyr academaidd o’r radd flaenaf ar draws partneriaeth rhwng prifysgolion
  • Mynediad unigryw at y cyfleusterau a’r cyfarpar arbrofi blaengar diweddaraf  

I gael rhagor o wybodaeth am ASTUTE 2020 a darganfod sut gall y rhaglen gefnogi eich her gweithgynhyrchu chi, ewch i wefan y prosiect info@astutewales.com

Back