jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Ymatebwch i her y cyfyngiadau symud presennol: Manteisiwch ar eich cysylltiadau gweithgynhyrchu trwy ddysgu peirianyddol gydag ASTUTE 2020

Ymatebwch i her y cyfyngiadau symud presennol: Manteisiwch ar eich cysylltiadau gweithgynhyrchu trwy ddysgu peirianyddol gydag ASTUTE 2020

21/04/2020


Seilir cefnogaeth ASTUTE 2020 ar arbenigedd cydnabyddedig sy’n rhan hanfodol o brosesau gweithgynhyrchu. Nod cefnogaeth unigryw ASTUTE 2020 yw diwallu’r angen diwydiannol am wella defnydd o adnoddau trwy brosesau gweithgynhyrchu a rheoli’r gadwyn gyflenwi o gynnyrch a gwasanaethau. Yn yr erthygl hon, cawn wybodaeth am Ddysgu Peirianyddol a sut mae’n gwneud defnydd manteisiol o gysylltedd yn y broses weithgynhyrchu.

Beth yw Dysgu Peirianyddol a Sut Mae’n Gweithio?

Techneg dadansoddi data yw Dysgu Peirianyddol (ML), sy’n dysgu cyfrifiaduron i wneud yr hyn sy’n dod yn naturiol i fodau dynol ac anifeiliaid: dysgu trwy brofiad. Mae’n un o is-feysydd craidd Deallusrwydd Artiffisial (AI) ac wedi’i seilio ar y syniad bod modd i systemau ddysgu adnabod patrymau a gwneud penderfyniadau gydag isafswm o ymyrraeth ddynol. Er enghraifft, AI yw gallu cyfrifiadur digidol neu systemau a reolir gan gyfrifiadur i gyflawni tasgau a gysylltir yn gyffredinol â bodau deallus.  

Dechrau’r broses ddysgu yw arsylwi neu ddata, er enghraifft, profiad uniongyrchol, neu gyfarwyddyd, a dilynir hynny gan nodi patrymau yn y rhain er mwyn gwneud penderfyniadau gwell yn y dyfodol, heb ddibynnu ar hafaliad rhagbenodedig fel model. Prif nod modelau Dysgu Peirianyddol yw caniatáu dysgu awtomatig, a gwella ar sail profiad heb raglennu penodol neu addasu camau gweithredu yn unol â hynny, fel arfer gyda’r nod terfynol o ragfynegi rhyw allbwn neu ymateb targed. Mae’r algorithmau hyn wedi’u seilio’n helaeth ar ystadegau ac optimeiddio mathemategol.

Pan ddeuant i gysylltiad â data newydd, mae’r modelau hyn yn dysgu, yn tyfu, yn newid, ac yn datblygu’n annibynnol. Mewn geiriau eraill, gyda Dysgu Peirianyddol, mae cyfrifiaduron yn cael hyd i wybodaeth dreiddgar heb gael cyfarwyddyd ynghylch ble i chwilio.

Pa Gyfleoedd a Heriau sy’n gysylltiedig â Chymhwyso Dysgu Peirianyddol a Dadansoddi Data?

Cyfleoedd
  • Dull newydd o ymdrin â Rheoli Ansawdd
  • Nodi Materion trwy Ragfynegi
  • Canfod Tarddiad Problemau trwy Ddadansoddi Cydberthyniad
  • Adnabod Patrymau er mwyn Canfod Diffygion
  • Optimeiddio Aml-Amcan
Heriau

Er bod ML wedi bod eithriadol drawsffurfiannol mewn rhai meysydd, mae’n gallu methu â chyflawni’r canlyniadau disgwyliedig mewn rhai cymwysiadau. Mae rhesymau niferus am hyn, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i’r canlynol: diffyg data addas, diffyg mynediad i’r data, tuedd yn y data, problemau preifatrwydd, dewis gwael o dasgau ac algorithmau, offer anghywir, diffyg adnoddau a phroblemau gwerthuso.

Un o’r prif nodweddion sy’n dal i wahaniaethu rhwng bodau dynol a chyfrifiaduron yw pŵer Rhyngosod ac Allosod, hynny yw, yn eu tro, y gallu i estyn yr hyn sydd wedi gorfod digwydd rhwng cyfnodau o arsylwi a’r gallu i estyn hynny i’r hyn sy’n digwydd cyn, ar ôl neu’r tu hwnt i gyfnodau o arsylwi. Mewn geiriau eraill, y gallu i ddod i gasgliadau rhesymol ynghylch arsylwi nas gwelwyd erioed o’r blaen. Dyma’r hyn sy’n galluogi archwiliadau gweledol dynol i fod yn fwy manwl gywir na systemau awtomataidd y rhan fwyaf o’r amser, er enghraifft.

Beth yw Manteision/Effeithiau Ymgorffori’r Dechnoleg hon?

Gall defnyddio technegau ML a Dadansoddi Data ddarparu mewnwelediad sy’n sail ar gyfer gweithredu o setiau data sy’n cael eu diystyru fel arfer. Wrth i’r sector gweithgynhyrchu symud ymlaen yn oes Industry 4.0, Rhyngrwyd Pethau (IoT) a’r pedwerydd chwyldro diwydiannol, mae gwerth data yn cynyddu’n sylweddol. Canfod twyll trwy ddefnyddio adnabod patrymau, optimeiddio costau cynhyrchu ar sail cyfrifiadura esblygiadol, canfod methiant cyn pryd ym maes cynnal a chadw cyfarpar, ac adnabod camweithrediad trwy ddefnyddio modelau dosbarthu yw rhai o’r offer effaith uchel y mae ML a Dadansoddi Data yn eu galluogi yng nghyswllt setiau data diwydiannol.

All ASTUTE 2020 gefnogi cwmnïau â’r Dechnoleg hon tra’u bod yn gweithio gartref?

Mae’r cyfan yn cychwyn o ddwy brif elfen:         

  1. Problem/her y mae angen rhoi sylw iddi.
  2. Data sy’n cynnwys gwybodaeth berthnasol ynghylch y broblem darged.

Nid yw casglu a chrynhoi’r holl ddata angenrheidiol bob amser yn dasg hawdd. Os nad yw eisoes ar gael, gall fod angen gosod synwyryddion i gasglu’r data sy’n ofynnol. Yn dibynnu ar y broblem benodol dan sylw, gall swm yr wybodaeth a ddymunir ar gyfer adeiladu modelau ML dibynadwy fod yn sylweddol.

Unwaith mae’r set ddata ar gael, mae modd gwneud yr holl ddadansoddi a modelu angenrheidiol o bell wrth weithio gartref, gan fod yr holl adnoddau cyfrifiadurol a ddefnyddir gan ASTUTE 2020 ar gael ar-lein i’n swyddogion prosiect.

Sut mae Arbenigedd ASTUTE 2020 yn Ymgorffori’r Dechnoleg Hon i Sector Gweithgynhyrchu Cymru?

Mae ASTUTE 2020 wedi cymhwyso AI, ML a Dadansoddi Data yn llwyddiannus mewn prosiectau ar y cyd â diwydiannau gweithgynhyrchu yng Nghymru. Mae prosiectau sy’n ymwneud â lleiafu costau trydan a stoc porthiant trwy fodelau ML a chyfrifiadura esblygiadol yn enghraifft o hyn. Mae ystod o gwmnïau yn cydweithio ag ASTUTE 2020 ar hyn o bryd i hybu eu gwybodaeth a datblygu cyfleoedd i ymgorffori ML trwy wneud cipio data ar lefel uwch a systemau deallus yn rhan o brosesau gweithgynhyrchu, e.e. cynhyrchwyr dur mawr fel Celsa Steel yng Nghaerdydd a Tata Steel ym Mhort Talbot, yn ogystal â chwmnïau llai, arloesol fel Pro-Flow Solutions Ltd., ym Mlaenau Gwent. Mae modd gweld ein holl drefniadau cydweithio diwydiannol yma: http://bit.ly/2P25yNa

Mae unigrywiaeth arbenigedd ASTUTE 2020 ar draws ein partneriaeth gyda Phrifysgolion yng Nghymru yn cynnig cyfle unigryw i weithgynhyrchwyr gofleidio technolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol, megis Dysgu Peirianyddol, trwy ailystyried pob agwedd ar eu busnes gweithgynhyrchu o bersbectif digidol, gan greu gwerth ychwanegol, gwella effeithlonrwydd a chaniatáu cynnig gwell cynnyrch, prosesau a gwasanaethau i farchnad fyd-eang.

Gall ASTUTE 2020 gefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ar draws amrywiaeth o sectorau, megis awyrofod, moduron, cynhyrchu ynni, olew a nwy, dyfeisiau meddygol, electroneg, bwydydd, ac ati, a rhoi hwb i dwf trwy gymhwyso technolegau peirianneg uwch i heriau gweithgynhyrchu, gan sbarduno ymchwil flaengar ac arloesedd. Mae trefniadau cydweithio ASTUTE 2020 yn ysbrydoli cwmnïau gweithgynhyrchu i wella a lliflinio eu prosesau gweithgynhyrchu, eu cynnyrch gweithgynhyrchu a’u cadwyn gyflenwi, gan greu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, gwerth uwch, a’u cyflwyno i farchnad fyd-eang.

Mae rhaglen ASTUTE 2020 wedi cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch sy’n rhan ohoni.

Back