jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

#Siapio’rByd gyda’n gilydd trwy Ymchwil gydag ASTUTE 2020 – Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg

#Siapio’rByd gyda’n gilydd trwy Ymchwil gydag ASTUTE 2020 – Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg

23/06/2020


Heddiw, 23 Mehefin, yw Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg, a thema eleni yw ‘Siapio’r Byd’. Yma yn ASTUTE 2020, rydym ni’n falch o godi proffil merched sy’n beirianwyr ac annog pawb i ystyried peirianneg fel proffesiwn i bawb. Yn yr erthygl hon, rydym ni’n trafod gwaith ymchwil, ei bwysigrwydd a sut gall cydweithio ag ASTUTE 2020 fod o fudd i wneuthurwyr yng Nghymru i #Siapio’rByd. 

Mae ein tîm o arbenigwyr technegol amrywiol yn chwarae rôl hanfodol wrth gefnogi gweithgynhyrchwyr o Gymru i #Siapio’rByd. Cafodd Helen Maria-Joseph, Swyddog Prosiect, ei hudo gan drydan a’i gymwysiadau dirifedi yn ifanc iawn. Datblygodd angerdd at waith ymchwil yn y brifysgol, yn gyntaf fel myfyriwr israddedig, wedyn yn ôl-raddedig, ac yna trwy gwblhau PhD ar gelloedd tanwydd o Sefydliad Technoleg yr India ym Madras, India (IITM). Yn llawn awydd i brofi damcaniaethau a datrys heriau, ni fu terfyn ar ei hawydd i ymchwilio, ac mae wedi gweithio ar lu o gymwysiadau technolegol, o fatrïau a gwahanu pilenni i waith mwy diweddar ar oeryddion ar gyfer siambrau profi amgylcheddol. Ymunodd Helen â thîm ASTUTE 2020 ym Mhrifysgol Abertawe yn 2019, yn gweithio ar brosiectau cydweithredol oedd yn dilyn arweiniad diwydiant; profiad llawn boddhad sydd wedi ehangu gwybodaeth ac arbenigedd Helen mewn gwahanol feysydd, ochr yn ochr â medi manteision gweld effaith addasu i dechnolegau newydd lefel uwch ar ddiwydiant.

Ar hyn o bryd mae ymchwil yn cael y lle blaenaf yn argyfwng COVID-19 wrth i sectorau busnes lluosog geisio addasu a rhoi sylw i heriau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion i gefnogi’r frwydr yn erbyn COVID-19. Mae ymchwil yn hanfodol er mwyn creu gwybodaeth; mae’n darparu sylfaen ar gyfer datblygu a chreu cysyniadau a gweithdrefnau newydd a mathau newydd o ddealltwriaeth, gan gynorthwyo busnesau i wneud yn fawr o gyfleoedd newydd. Mae Ymchwil, Datblygu ac Arloesi (RD&I) yn cael eu cydnabod fel ffactorau pwysig i sbarduno twf economaidd ar gyfer y diwydiant gweithgynhyrchu, gan arwain at fwy o fuddsoddiad, cyflogaeth, datblygu cynnyrch a phrosesau newydd a gwell, a chynyddu cystadleurwydd cyffredinol.

Yn ystod y cyfyngiadau symud presennol, mae Helen yn parhau i ymchwilio i lenyddiaeth wyddonol mewn meysydd amrywiol sy’n troi o amgylch y prosiectau diwydiannol cydweithredol y mae hi’n gweithio arnynt. Mae cymathu gwybodaeth fel hyn yn helpu Helen i ddatgloi heriau’r presennol yn ogystal â phroblemau/heriau diwydiannol cysylltiedig. Mae cyhoeddi papurau yn rhan annatod o’r gwaith ymchwil, gan hybu gwybodaeth ynghylch heriau byd-eang a chydweithrediad. Mae Helen yn manteisio ar y cyfyngiadau symud presennol i ddrafftio erthyglau ymchwil yn ogystal â gwneud gwaith ymchwil. Wrth feddwl am Ddiwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg, mae dynion a menywod yn cryfhau ei gilydd; nid oes rhaniad rhywedd rhwng doethineb, deallusrwydd a gwybodaeth. O ganlyniad, mae hi’n annog merched a menywod o bob oed i anelu at hedfan yn uchel – ni ddylai fod terfyn ar eu huchelgais.

Mae ymchwil yn ganolog i ASTUTE 2020; cynnal gwaith ymchwil cydweithredol i gefnogi’r diwydiant gweithgynhyrchu ledled Cymru, gan roi sylw i heriau penodol ochr yn ochr â sbarduno syniadau blaengar.

Mae cydweithio yn rhan hanfodol o waith ymchwil, fel y dywedodd Steve Jobs, “Nid un person ar ei ben ei hun sy’n gwneud pethau mawr ym myd busnes, ond tîm o bobl”, ac ni fu hyn erioed yn fwy arwyddocaol wrth i fusnesau wynebu heriau digynsail. Bydd pwysigrwydd ymchwil a chydweithio yn darparu manteision parhaol i fusnesau; gall ASTUTE 2020 eich cefnogi i wneud y canlynol:

  • Ystyried safbwyntiau amgen – gall ein hacademyddion a’n harbenigwyr technegol o’r radd flaenaf eich helpu i ymchwilio i’ch heriau gweithgynhyrchu a rhoi sylw iddynt
  • Rhoi newid ar waith – hwyluso mabwysiadu technolegau lefel uwch, gan gynyddu cystadleurwydd a chadernid i’r dyfodol
  • Mantais gystadleuol – galluogi lefelau uwch o arloesedd busnes, gan arwain at gynnyrch, prosesu a gwasanaethau newydd a/neu well
  • Gwella effeithlonrwydd – trwy gymhwyso systemau deallus a thechnegau lefel uwch
  • Gwnaed yng Nghymru – annog dychwelyd cadwyni cyflenwi yn ôl i Gymru o wledydd tramor

Gall ASTUTE 2020 gefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ar draws amrywiaeth o sectorau, megis awyrofod, moduron, cynhyrchu ynni, olew a nwy, dyfeisiau meddygol, electroneg, bwydydd, etc., gan sbarduno twf trwy gymhwyso technolegau peirianneg lefel uwch i heriau gweithgynhyrchu, fydd yn arwain at ymchwil ac arloesedd blaengar. Mae trefniadau cydweithio ASTUTE 2020 yn ysbrydoli cwmnïau gweithgynhyrchu i wella a symleiddio’u prosesau gweithgynhyrchu, eu cynnyrch a weithgynhyrchwyd a’u cadwyn gyflenwi, gan gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, gwerth uwch a dod â nhw i farchnad fyd-eang.

Mae rhaglen ASTUTE 2020 wedi cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch cyfranogol.

Back