jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

ASTUTE 2020: Diwydiant ac Academia yn Cydweithio i wella’r Economi a’r Amgylchedd yng Nghymru

ASTUTE 2020: Diwydiant ac Academia yn Cydweithio i wella’r Economi a’r Amgylchedd yng Nghymru

09/09/2020


Mae’r term ‘Themâu Trawsbynciol’ yn cael ei ddefnyddio’n eang mewn Gweithrediadau a Ariannir gan Ewrop; mae’n galluogi rhaglenni fel ASTUTE 2020 a busnesau gweithgynhyrchu i ystyried nid bwriad canolog y prosiect yn unig, ond hefyd yr effaith ehangach ar y gymuned a’r amgylchedd. Oddi mewn i weithrediadau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), mae’r rhain yn cyfeirio’n benodol at faterion sy’n cyffwrdd ag egwyddorion cyffredinol cydraddoldeb, cynaliadwyedd a chymdeithasau.    

Er mwyn cynyddu gwerth yn y prosiectau cydweithredol rhwng academia a diwydiant y mae ASTUTE 2020 yn eu cynnal gyda’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru, rydym ni’n canolbwyntio ar geisio ymgorffori, gweithredu a gwreiddio cyfle cyfartal a phrif-ffrydio rhywedd, datblygu cynaliadwy a mynd i’r afael â thlodi, ynghyd â chynhwysiad cymdeithasol. Yn yr erthygl hon, rydym ni’n edrych ar fanteision Themâu Trawsbynciol ym mhartneriaeth ASTUTE 2020 a’n prosiectau diwydiannol.

Hyrwyddo Cyfle Cyfartal, Prif-ffrydio Rhywedd a’r Iaith Gymraeg

Nod cyfle cyfartal a phrif-ffrydio rhywedd yw lleihau anghyfiawnder a hybu cydlyniant cymdeithasol. Mae’n cwmpasu egwyddorion cyffredinol hybu cydraddoldeb a pheidio â chamwahaniaethu, ac yn delio’n effeithiol ag oedran, anabledd, rhywedd, ethnigrwydd, crefydd a chred.

Fel partneriaeth rhwng pum Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru (Prifysgolion Abertawe, Caerdydd ac Aberystwyth, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant), rydym ni’n ymdrechu i ddarparu cyfle cyfartal a chydraddoldeb rhwng benywod a dynion, ac rydym ni’n ymfalchïo’n fawr bod gennym lu eithriadol ddawnus o academyddion, peirianwyr, arbenigwyr technegol ac aelodau tîm rheoli yn rhoi sylw i’r gwahanol oblygiadau ar gyfer pobl rhywedd gwahanol ar draws y bartneriaeth ac yn y sector gweithgynhyrchu. Rhai o ddathliadau blynyddol ASTUTE 2020 yw Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (8 Mawrth) a Diwrnod Rhyngwladol Menywod mewn Peirianneg (23 Mehefin), sy’n hybu ac yn dyrchafu proffil y benywod sy’n gweithio gyda ni fel peirianwyr, y gwaith ymchwil maen nhw’n ei wneud a’u teithiau gyrfa, ac yn hyrwyddo peirianneg fel proffesiwn i bawb. Gallwch ddarllen yr erthygl ddiweddaraf yma.

Mae ASTUTE 2020 yn cefnogi defnydd o’r Gymraeg fel cyfrwng, gan hybu’r Gymraeg a’i rhoi ar waith yn ei diwylliant a’i harferion gwaith. Rydym yn parhau i wneud ymdrech ymwybodol i ymgorffori gwasanaeth dwyieithog, lle bo hynny’n berthnasol, yn y canlynol:  

  • Cyfathrebu – postiadau cyfryngau cymdeithasol a gwefan astutewales.com
  • Deunydd marchnata – taflenni gwybodaeth, astudiaethau achos, hysbysiadau i’r wasg
  • Gall digwyddiadau/cyfarfodydd gael eu darparu yn Gymraeg ar gais

Mae ASTUTE 2020 yn parhau i sicrhau bod y cyhoedd yn gallu dewis cyfathrebu â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg a derbyn gwasanaeth yn eu dewis iaith.  

Gwreiddio Cynaliadwyedd Amgylcheddol yn y Diwydiant Gweithgynhyrchu yng Nghymru

Nod thema datblygu cynaliadwy yw cyflawni amcanion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y rhai sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Mae ASTUTE 2020 yn ymroddedig i integreiddio systemau newydd, gwell er mwyn ymdrechu i sicrhau prosesau a chynnyrch cynaliadwy yn y diwydiant gweithgynhyrchu ledled Cymru.  

Mae trefniadau cydweithio ASTUTE 2020 yn ysbrydoli cwmnïau gweithgynhyrchu i wella a symleiddio’u prosesau gweithgynhyrchu, y cynnyrch maen nhw’n eu gweithgynhyrchu a’u cadwyn gyflenwi, gan gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, gwerth uwch. Mae nifer o’r rhai sy’n cydweithio â ni yn hyrwyddo manteision cyflwyno technolegau cynaliadwy o’r fath i’w busnesau.

Ynni adnewyddadwy

Mae ASTUTE 2020 wedi cefnogi dau o fusnesau ynni adnewyddadwy Cymru; y naill, Marine Power Systems Ltd, yn canolbwyntio ar ynni’r tonnau ac yn ymchwilio i gydrannau trawsnewidydd ynni’r tonnau, a’r llall, Crossflow Energy Ltd., ar ynni’r gwynt, yn benodol perfformiad tyrbin gwynt echelin fertigol.

Mae prosiect ASTUTE 2020 gyda Marine Power Systems wedi rhoi hyder i’r cwmni bod eu trawsnewidydd ynni’r tonnau (WaveSub) yn gallu ymdopi â’r grymoedd allanol a brofir o dan amodau gweithredu (stormydd). Mae potensial aruthrol i dechnoleg y WaveSub gyfrannu at dargedau diogelwch ynni (pŵer o’r tonnau fydd yn cynhyrchu 10% o drydan y byd erbyn 2050) a gallai leihau dibyniaeth ar ffynonellau ynni annibynadwy, anrhagweladwy. Mae astudiaeth achos lawn Marine Power Systems a fideo i’w gweld yma.

Rheoli Gwastraff

Mae rheoli gwastraff a chynaliadwyedd yn gyffredinol yn eithriadol o bwysig. Trwy ein trefniadau cydweithio gyda’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru, rydym ni’n annog busnesau i reoli’r effaith ar yr amgylchedd trwy leihau gwastraff yn effeithiol. Isod ceir tair enghraifft o fusnesau sydd wedi llwyddo i ostwng lefel y gwastraff maen nhw’n gorfod ei reoli o ganlyniad i’w prosiectau:

Busnes technoleg werdd yw Affresol Limited, sy’n ymroddedig i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd trwy ystod o gynnyrch concrid arloesol ar gyfer unedau adeiladu strwythurol (biniau storio, siediau etc.) a wneir o ganran uchel o ddeunydd wedi’i ailgylchu, gan gyflawni arbedion tymor hir ag ôl-troed carbon isel. Mae Affresol yn gweithgynhyrchu ystod o gynnyrch sy’n defnyddio math newydd o ddeunyddiau cyfansawdd o’r enw Thermo Poly Rock (TPR®). Concrid heb smentit yw TPR®, sy’n dod o broses weithgynhyrchu oer, ac mae’n defnyddio mwynau a chynnyrch gwastraff plastig a gafodd ei ailgylchu a’I leihau o ran maint. Mae ganddo briodweddau mecanyddol rhagorol a llai o effaith amgylcheddol: mae 70% o gynnwys TPR® yn wastraff plastig, mae dros bedair tunnell fetrig wedi cael eu dargyfeirio o dirlenwi, ac mae’r defnydd o TPR® yn lleihau’r concrid a gynhyrchir a’r allyriadau CO2 Mae’r trefniant cydweithio wedi creu proses gynhyrchu fwy effeithlon. Mae astudiaeth achos Affresol i’w gweld yma.

Mae cwmni arobryn Camplas Limited ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn gweithgynhyrchu tanciau storio swmpus, ac yn arbenigo mewn gweithgynhyrchu tanciau o blastig wedi’i atgyfnerthu â gwydr (GRP) y mae modd eu defnyddio uwchben neu o dan ddaear. Roedd y prosiect yn drefniant cydweithio unigryw rhwng ASTUTE 2020, Camplas a Marine Power Systems ar weithgynhyrchu’r WaveSub. Trwy gydweithio, cafodd pwysau cydran ei leihau, fel bod angen llai o ddeunydd crai ar gyfer gweithgynhyrchu, gydag arbedion o ran ynni, prosesu dilynol a chostau tanwydd. Mae’r cydweithio wedi helpu i gefnogi dau gwmni lleol i ddod at ei gilydd i weithgynhyrchu dyfais newydd i gynaeafu ynni, gan gynnal a chryfhau cadwyni cyflenwi lleol.

Mae Styrene Systems Ltd. yn dylunio, yn gweithgynhyrchu ac yn gwerthu peiriannau sy’n cywasgu pecynnu ewyn plastig megis polystyren. Amlygodd y prosiect fod mantais amgylcheddol a chynaliadwy clir i ailgylchu deunydd ewyn trwy’r broses a ddatblygwyd gan Styrene. Byddai’n hawdd datblygu’r dechnoleg hon, ac mae potensial i leihau’r cyfaint 98% yn yr economi gylchol. Mae astudiaeth achos Styrene i’w gweld yma.

Arbed Ynni

Heblaw am arbed arian, y rheswm amlwg a phwysig, mae rhai manteision gwych i fusnesau trwy ddod yn fwy ynni effeithlon. Trwy drefniadau cydweithio ASTUTE 2020 rydym ni’n ysbrydoli cwmnïau gweithgynhyrchu i ystyried technolegau cynaliadwy sy’n gallu helpu i leihau costau gweithredu.

Mae Team Precision Pipe Assemblies Ltd. yn gweithgynhyrchu amrywiaeth o gydosodiadau gwaith pibellau manwl, cymhleth ar gyfer systemau gwresogi, awyru ac aerdymheru (HVAC) a chydrannau eraill trin hylifau ar gyfer y diwydiant moduron. Ymhlith y manteision oedd yn deillio o’r cydweithio roedd gostwng cyfraddau sgrapio, allbynnau ynni a defnydd o ynni. Mae astudiaeth achos lawn Team Precision i’w gweld yma.

Cymru Gynaliadwy

O ganlyniad i drefniadau cydweithio diwydiannol ASTUTE 2020, mae diwydiant gweithgynhyrchu Cymru wedi buddsoddi dros £14.4 miliwn i wreiddio technolegau uwch a chynaliadwy er mwyn gweithredu gwelliannau yn eu prosesau gweithgynhyrchu, gan gyfrannu at gamau cadarnhaol ar gyfer yr economi a’r amgylchedd yng Nghymru.

Mae meithrin gwydnwch, ffyniant ac amgylchedd gwell ar gyfer busnesau a chenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru yn hanfodol bwysig. Mae ASTUTE 2020 yn cyfeirio cwmnïau at becyn cymorth paratoi at y dyfodol Llywodraeth Cymru. Mae’r pecyn hwn yn rhoi cyfle i fusnesau weld pa mor barod ydyn nhw ar gyfer y dyfodol ar sail perfformiad cydraddoldeb a chynaliadwyedd. Yna mae’r pecyn yn cynhyrchu adroddiad a chynllun gweithredu arfaethedig, gyda chyfle ychwanegol i sicrhau cymorth pellach er mwyn rhoi newid ar waith.

Creu Cyfleoedd i Symud Ymlaen ar gyfer Pobl, Cymunedau a Diwydiannau ledled Cymru

Mae mynd i’r afael â thlodi ac eithrio cymdeithasol yn canolbwyntio ar gamau i greu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a chynnydd, a galluogi pobl i gael mynediad i’r cyfleoedd hynny. Ffocws ASTUTE 2020 yw darparu cefnogaeth ymchwil, datblygiad ac arloesedd (RD&I) oddi mewn i’r diwydiant gweithgynhyrchu ledled Cymru. Mae’r cymorth a ddarperir yn hybu twf economaidd trwy greu a diogelu swyddi yn y diwydiant gweithgynhyrchu. Ar hyn o bryd, mae dros 370 o fentrau yng Nghymru wedi elwa o weithio gyda ni, gan gynnwys Lyte Ladders & Towers Ltd, Weartech International Ltd, Kautex Textron CVS Ltd, British Rototherm Company Ltd, a Markes International Ltd, ac mae mwy na 270 o swyddi wedi cael eu creu neu eu diogelu, gan wneud cyfraniad sylweddol i economi Cymru.

Mae ein trefniadau cydweithio diwydiannol yn caniatáu lefelau uwch o arloesedd i fusnesau, yn ogystal â chynnig gwybodaeth a sgiliau ychwanegol i’r mentrau rydym ni’n eu cefnogi.

Rydym ni’n cydweithio’n agos â gweithrediadau Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), sy’n darparu cyfleoedd hyfforddi ym meysydd deunyddiau a gweithgynhyrchu:

mae prosiect METaL yn darparu dysgu yn y gwaith sy’n canolbwyntio ar fodiwlau hyfforddiant technegol er mwyn rhoi sylw i brinder sgiliau a sicrhau bod gan ddiwydiant y sgiliau sy’n ofynnol i ffynnu mewn sector sy’n cael ei arwain gan wybodaeth. Mae Prosiect METaL yn cynnig cyrsiau hyfforddi ar-lein yn ddi-dâl i fusnesau yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae ‘Technoleg Cyrydu a Chaeniadau’ yn fyw yn awr ac yn barod ar gyfer ymrestru, a bydd ‘Technoleg Gweithgynhyrchu’ yn cael ei lansio’n fuan. Gallwch gysylltu â ni neu ymrestru yma.

Mae’r Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) yn darparu hyfforddiant ymchwil ôl-raddedig a arweinir gan y diwydiant,

Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Wybodaeth (KESS) sy’n cefnogi prosiectau ymchwil ar y cyd, a hyfforddiant sgiliau lefel uwch mewn partneriaeth â chyflogwyr ac

Arweinyddion ION, gyda’r bwriad o ddatblygu a gwella sgiliau arweinyddiaeth perchnogion, rheolwyr a phrif lunwyr penderfyniadau busnesau.

Mae ymchwil ar y cyd ag ASTUTE 2020 yn chwarae rôl hanfodol wrth i gwmnïau gyflawni eu targedau twf i’r dyfodol trwy wella gwydnwch eu systemau gweithgynhyrchu a’u cadwyni cyflenwi.

Back