jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

O’r Cyfnod Clo i Adferiad: Manteision Ymgorffori Roboteg wrth Weithgynhyrchu

O’r Cyfnod Clo i Adferiad: Manteision Ymgorffori Roboteg wrth Weithgynhyrchu

07/10/2020


Bydd tirwedd y diwydiant gweithgynhyrchu yn sylweddol wahanol yn sgîl pandemig COVID-19. Bydd angen i fusnesau ystyried gwneud roboteg yn rhan o’u prosesau cynhyrchu, a thrwy gydweithio ag ASTUTE 2020, gallwn ni eich cefnogi i roi newid ar waith a darparu atebion fydd yn gwneud yn fawr o gyfleoedd newydd. Mae gan awtomeiddio, roboteg a bodau dynol fel ei gilydd le ym myd gweithgynhyrchu, ac maen nhw’n hanfodol ar gyfer adferiad y diwydiant a’i lwyddiant yn y dyfodol. Yn yr erthygl hon, rydym ni’n trafod sut a ble defnyddir roboteg ym myd gweithgynhyrchu a manteision posibl awtomeiddio i weithgynhyrchu fel yr amlygwyd yn ystod pandemig cyfredol COVID-19.

Sut defnyddir roboteg ym myd gweithgynhyrchu?

Mae roboteg wedi bod yn rhan hanfodol o arferion diwydiannol ers degawdau, ac fe’i defnyddir yn helaeth ar draws y sector gweithgynhyrchu i awtomeiddio tasgau a fyddai fel arall yn cael eu gwneud â llaw. Mae cyflwyno systemau roboteg mewn proses weithgynhyrchu yn aml yn cynyddu effeithlonrwydd ac yn rhyddhau cyflogeion i gyflawni tasgau eraill, gan wella cynhyrchedd ar draws sawl agwedd o’r gwaith.

Yn draddodiadol, defnyddiwyd robotiaid ar gyfer awtomeiddio tasgau sy’n eithriadol o ailadroddus, anodd neu anergonomaidd, neu sy’n golygu risg sylweddol i gyflogeion. Fodd bynnag, mae cenedlaethau newydd o robotiaid hawdd eu rhaglennu, ynghyd ag integreiddio synwyryddion clyfar, ac algorithmau deallusrwydd artiffisial (AI), yn hwyluso’r pontio i Industry 4.0. a chreu ffatrïoedd clyfar, gan baratoi’r ffordd ar gyfer awtomeiddio helaeth ar draws ystod ehangach o ddiwydiannau nag o’r blaen.

Ble defnyddir roboteg ym myd gweithgynhyrchu?

Defnyddir systemau roboteg yn gyffredin ar gyfer tasgau mor amrywiol â weldio, gofalu am beiriannau, chwistrellu, gweithrediadau codi a gosod, torri, gludo, archwilio, cydosod, trin deunyddiau, a drilio, a robotiaid manipwleiddio yw’r strwythur mwyaf cyffredin ar gyfer awtomeiddio dibenion cyffredinol oherwydd eu bod yn gymharol syml a hyblyg. Fodd bynnag, wrth i dechnoleg ddatblygu, mae’r rhestr o dasgau y gellir eu hawtomeiddio yn tyfu fwyfwy, ac mae sut gellir rhoi awtomeiddio ar waith hefyd yn ehangu i fodloni mwy o amrywiaeth o ystyriaethau ymarferol.

Lle gall fod gofynion diogelwch helaeth yn achos systemau roboteg mwy traddodiadol, ac angen i’w gweithredu’n ddiogel mewn gweithle, yn aml gan osod seilwaith drudfawr, ymwthiol sy’n eu gwahanu oddi wrth gyflogeion yn ystod eu gweithrediad, dyluniwyd cenedlaethau mwy diweddar o robotiaid cydweithredol neu ‘gydbotiaid’ i osgoi rhai o’r problemau hyn, gan eu bod yn gallu gweithio’n ddiogel yn agos at fodau dynol, gan leihau eu hôl-troed o ran seilwaith a’r costau cysylltiedig.

Mae hyn yn darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer prosesau gweithgynhyrchu ar y cyd â bodau dynol a lled-awtomeiddio, yn ogystal â dulliau gweithredu a dilyniannu amgen. Er enghraifft, gall tasgau lle mae awtomeiddio llawn yn anodd am resymau technegol neu economaidd gael eu lled-awtomeiddio fel bod rhai segmentau’n cael eu cyflawni gan ‘gydbot’, tra bod eraill yn cael eu cwblhau gan fodau dynol. Mae hynny’n annog arbedion effeithlonrwydd cynyddol ochr yn ochr â chydbwyso ffactorau perthnasol, ac yn gadael lle i linellau cynhyrchu esblygu’n hyblyg fel mae’r amodau’n caniatáu. 

Pam mae robotiaid yn bwysig ym maes gweithgynhyrchu?

Er y gall y gost gychwynnol fod yn uchel, mae awtomeiddio prosesau gweithgynhyrchu â robotiaid yn cynnig sawl mantais sy’n gwneud prosesau cynhyrchu yn fwy effeithlon a chost-effeithiol dros amser.

At ei gilydd mae robotiaid yn llawer cyflymach na gweithwyr dynol a gellir eu rhaglennu i weithio’n ddi-dor heb egwyl, felly gallant gyflawni trwybwn uwch na phroses a wneir â llaw. Mae robotiaid gweithgynhyrchu hefyd yn gweithio gyda lefel o fanwl gywirdeb o dan filimedr, felly ceir trwybwn cyson o ansawdd uchel, gyda llai o wallau nag a allai ddigwydd yn ystod proses a wneir â llaw oherwydd camgymeriadau dynol.

Mae robotiaid modern yn arbennig hefyd yn annog hyblygrwydd ac ailgyflunio mewn llinellau cynhyrchu oherwydd nad oes angen llawer o seilwaith a’u bod yn hawdd eu rhaglennu. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol wrth i Industry 4.0 symud tuag at fwy o ofynion cynnyrch unigryw. Yn hanfodol, dylai cyflwyno prosesau wedi’u hawtomeiddio leihau llwyth gwaith cyflogeion sy’n ymwneud â phroses gynhyrchu benodol ar hyn o bryd a rhoi mwy o ryddid i’w hailgyfeirio i rolau a phrosesau cynhyrchu eraill, gan uwchsgilio gweithlu cwmni.

Sut gall systemau roboteg gael eu defnyddio o bell?

Mae’r amharu ar arferion gwaith normal a achoswyd gan COVID-19 yn amlygu bod angen pontio i brosesau cynhyrchu wedi’u hawtomeiddio, fel bod presenoldeb corfforol staff yn llai gofynnol.

Yn achos prosesau cynhyrchu mwy cymhleth, mae’r pontio hwn yn cael ei hwyluso gan ddatblygiadau yn nhechnoleg rhyngweithio dynol-robot / dynol-cyfrifiadur ac algorithmau deallusrwydd artiffisial.

Mae modd cyflawni dulliau greddfol o fonitro o bell mewn amser go iawn a rhyngweithio mewn amgylcheddau cynhyrchu wedi’u hawtomeiddio ar ffurf gefeillio digidol a realiti rhithwir (VR) er mwyn creu efelychiadau rhithwir o amgylcheddau cynhyrchu go iawn trwy fonitro eu paramedrau ffisegol i wella’r rhyngweithio o bell a’r galluoedd casglu data a rhoi hwb i’r broses o wneud penderfyniadau.

Yn y cyfamser, gellir defnyddio teleweithrediad yn fodd i berson reoli robotiaid yn uniongyrchol mewn amser go iawn trwy ddefnyddio amrywiol fecanweithiau rheoli ac adborth. Mae synwyryddion megis camerâu mono a stereosgopig, uwchsonig/isgoch, a mecanweithiau adborth haptig wedi cael eu defnyddio i sicrhau bod gan ddefnyddiwr dynol reolaeth reddfol amser go iawn ar system roboteg ac adborth yn ei chylch.

Mae teleweithrediad yn ddefnyddiol ar gyfer tasgau y mae’n anodd eu hawtomeiddio, rhai lle mae angen gwybodaeth arbenigol, neu rai lle mae angen defnyddio roboteg am resymau ymarferol, ond sy’n gyfyngedig yn yr ystyr bod gweithrediad dynol yn dal yn ofynnol i ryw raddau. Fodd bynnag, mae datblygiadau ym maes deallusrwydd artiffisial ac algorithmau dysgu peiriant hefyd yn golygu bod awtomeiddio’r tasgau hyn yn dod yn haws.

Mae dulliau Dysgu dan Oruchwyliaeth megis Addysgu trwy Arddangos yn manteisio ar arddangosiadau teleweithredu gan arbenigwyr a data synhwyraidd arall a gasglwyd i ddysgu robotiaid sut mae cyflawni tasgau’n gyflym fel bod modd iddyn nhw wedyn eu cyflawni’n annibynnol, hyd yn oed gydag amrywiad. Mewn mannau eraill mae dulliau Atgyfnerthu Dysgu yn cael eu defnyddio, fel bod robotiaid yn dysgu eu hunain i gyflawni tasgau cymhleth at lefel optimaidd heb gymorth o fewn cyfnod byr. Mae modd cyflawni hyn o bell mewn amgylcheddau a efelychwyd, cyn trosglwyddo rhaglen reoli optimaidd i robotiaid ffisegol er mwyn cyflawni proses.

Sut mae Arbenigedd ASTUTE 2020 yn Ymgorffori’r Dechnoleg hon yn Sector Gweithgynhyrchu Cymru?

Mae ASTUTE 2020 mewn sefyllfa dda i gynnal gwaith ymchwil â ffocws ar roboteg gyda digonedd o arbenigedd diwydiant-ganolog, lle helaeth mewn labordai, ac ystod eang o adnoddau roboteg, synhwyraidd a chyfrifiadurol.

Ar hyn o bryd mae ASTUTE 2020 yn ymwneud ag ystod o brosiectau Ymchwil a Datblygu ar y cyd â busnesau ar draws y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru, gan gynnwys Ortho Clinical Diagnostics, Carlisle Brake and Friction, a Lyte Ladders and Towers, er mwyn hybu eu gwybodaeth a datblygu eu galluoedd awtomeiddio.

Roedd Lyte Ladders and Towers, sy’n gweithgynhyrchu amrywiaeth o ysgolion a chyfarpar mynediad alwminiwm a ffeibr gwydr, wedi buddsoddi’n ddiweddar mewn llwyfan weldio robotig er mwyn cyflymu’r cynhyrchu a gwella ansawdd a chynhyrchedd. Roedd y cwmni’n cael anhawster i optimeiddio’r broses weldio roboteg, ac roedd nifer uchel o ddiffygion yn y weldio, oedd yn gwastraffu deunydd ac amser.  Amlygodd yr ymchwil a wnaed ar y cyd gan ASTUTE 2020 a Lyte Ladders fod angen gwella technolegau cynhyrchu a chynnyrch Lyte trwy berffeithio’r paratoi ar gyfer weldio ar sail dealltwriaeth o feteleg aloiau alwminiwm ac awtomeiddio lefel uwch, gan integreiddio robotiaid clyfar lefel uwch a thechnoleg synwyryddion. 

Mae ehangder arbenigedd a galluoedd ymchwil ASTUTE 2020 ar draws ein partneriaeth o Brifysgolion yng Nghymru yn cynnig cyfle unigryw i weithgynhyrchwyr gofleidio technolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol megis roboteg a systemau awtomeiddio, ac ailystyried agweddau ar eu busnes gweithgynhyrchu o bersbectif Industry 4.0 er mwyn creu gwerth pellach, gwella effeithlonrwydd, a hwyluso cynnig gwell cynnyrch, prosesau a gwasanaethau i farchnad fyd-eang.

Mae ein holl drefniadau cydweithio diwydiannol i’w gweld yma.

Gall ASTUTE 2020 gefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ar draws amrywiaeth o sectorau, megis awyrofod, moduron, cynhyrchu ynni, olew a nwy, dyfeisiau meddygol, electroneg, bwydydd, etc., gan ysgogi twf trwy gymhwyso technolegau peirianneg uwch i heriau gweithgynhyrchu, ac arwain at ymchwil flaengar ac arloesedd. Mae trefniadau cydweithio ASTUTE 2020 yn ysbrydoli cwmnïau gweithgynhyrchu i wella a lliflinio eu prosesau gweithgynhyrchu, y cynnyrch maen nhw’n eu gweithgynhyrchu a’u cadwyn gyflenwi, gan gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, gwerth uwch, a dod â nhw i farchnad fyd-eang.

Mae rhaglen ASTUTE 2020 wedi cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch sy’n rhan ohoni.

Back