jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Pwnc Dryslyd Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things): Deall Beth mae Hynny’n ei Olygu a pha Fanteision mae’n eu Cyflwyno i fyd Gweithgynhyrchu

Pwnc Dryslyd Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things): Deall Beth mae Hynny’n ei Olygu a pha Fanteision mae’n eu Cyflwyno i fyd Gweithgynhyrchu

10/12/2020


Ym myd digidol ein dyddiau ni, pan fo dyfodol gweithgynhyrchu’n esblygu’n barhaus, mae angen i weithgynhyrchwyr fod yn hyblyg ac â meddwl agored wrth addasu, datblygu a chydweithio i symud eu systemau ymlaen. Mae Rhyngrwyd Pethau (IoT) yn un o’r cymwysiadau mwyaf dryslyd mewn systemau gweithgynhyrchu, ond mae’n dod yn ddarn cynyddol bwysig o dechnoleg yn y sector.

Beth yw Rhyngrwyd Pethau (IoT)?

Mae’r IoT yn ymwneud â chysylltu ‘pethau’ ffisegol y mae synwyryddion, meddalwedd a/neu dechnolegau eraill wedi cael eu mewnosod ynddynt er mwyn casglu a chyfnewid data â dyfeisiau a systemau eraill dros y rhyngrwyd mewn amser go iawn. Erbyn hyn mae cymwysiadau IoT ym mhobman, o hybiau gartref a thermostatau clyfar i unrhyw beiriannau eraill sydd gennych gartref neu yn y gwaith a reolir ag ap. Mae sut rydym ni’n defnyddio IoT yn ein bywydau pob dydd yn mynd yn fwyfwy pwysig, ac mae’r cyfleuster a ddaw yn sgîl hyn yn arbed amser ac arian i chi.

Rhyngrwyd Pethau Diwydiannol (IIoT) yw’r cymhwysiad graddfa fwy o ymgorffori IoT ym myd gweithgynhyrchu ac mewn prosesau diwydiannol. Mae optimeiddio prosesau a systemau cymhleth trwy ddefnyddio synwyryddion a dyfeisiau deallus yn dileu’r camau nad ydynt yn ychwanegu gwerth, ac felly’n gwella ansawdd y gweithgynhyrchu, cynhyrchedd, a chynaliadwyedd. Gall IIoT gwmpasu cylch bywyd cyfan trwy beiriannau, systemau a dyfeisiau â chysylltiad, gan ddarparu dealltwriaeth a gwybodaeth gwerthfawr amser go iawn na fuasent ar gael yn flaenorol.

Pa fanteision sy’n dod yn sgîl IoT/IIoT?

Gall integreiddio IIoT mewn cynnyrch, prosesau, neu linellau cynhyrchu greu manteision sylweddol i weithgynhyrchwyr. Gall digideiddio gweithrediadau gweithgynhyrchu drawsffurfio sut mae gweithgynhyrchu’n cynhyrchu, gan arwain at gyfleoedd newydd, gwell cynhyrchiant, a thrawsffurfio’r rheolaeth ar y gadwyn gyflenwi. Yma rydym yn amlinellu pedair prif elfen IIoT:

Data

Gall casglu data helpu gweithgynhyrchwyr i reoli costau a darparu cipolwg gwerthfawr ar berfformiad cynhyrchu a pheiriannau. Gall gwerth y data hwn helpu busnes i optimeiddio llif prosesau, canfod tagfeydd wrth gynhyrchu, cynyddu cynhyrchiant, a dileu gwastraff.

Effeithlonrwydd

Trwy allu monitro IIoT, gall aneffeithlonrwydd o ran peiriannau a’r amgylchedd dderbyn sylw mewn amser go iawn, gan amlygu cyfleoedd i symud ymlaen, gan arbed amser ac arian, a lleihau allyriadau.

Cynhyrchedd

Mantais defnyddio IIoT ym myd gweithgynhyrchu yw’r gallu i symleiddio prosesau, fel bod modd gwneud penderfyniadau a rheoli mewn amser go iawn, er mwyn cyflymu cynhyrchedd ac effeithlonrwydd, gan gynyddu perfformiad busnes yn ogystal ag optimeiddio cyfarpar.

Awtomeiddio

Gall awtomeiddio leihau nifer y diffygion sy’n dod oddi ar linellau cynhyrchu, fel bod mwy o reolaeth ar ansawdd cynnyrch a’i gysondeb. Trwy awtomeiddio llinellau cynhyrchu, mae modd gwneud gwaith ailadroddus yn fwy manwl gywir, ac mewn llai o amser, ond mae rhyngweithio dynol sylfaenol yn dal yn hanfodol wrth ymateb i weithrediadau gweithgynhyrchu a gwneud penderfyniadau yn eu cylch.

Yn y cyfnod heriol hwn i’r sector gweithgynhyrchu, mae pandemig COVID-19 wedi amlygu’r angen i weithgynhyrchwyr ystyried digideiddio’u prosesau gweithgynhyrchu, fel bod modd cadw pellter cymdeithasol, cael mynediad o bell, a sicrhau dilyniant gweithgynhyrchu. Mae lle i IIoT, awtomeiddio, roboteg a phobl ym myd gweithgynhyrchu, ac maent yn hanfodol i adferiad y diwydiant a’i lwyddiant yn y dyfodol.

Beth yw’r manteision i chi?

Gall IIoT fod yn ychwanegiad aruthrol o bwerus i fusnes gweithgynhyrchu; gall ei ymgorffori chwyldroi eich arferion busnes trwy eich gwneud yn fwy ystwyth ac yn fwy parod i wynebu cystadleuwyr, osgoi problemau, a galluogi twf yn y dyfodol.

Mae pandemig COVID-19 nid yn unig wedi nodi problemau a heriau, ond hefyd wedi amlygu cyfleoedd i fusnesau wrth iddyn nhw addasu i ffyrdd newydd o weithredu. Mae seilwaith cynyddol IIoT hefyd yn debygol o elwa o ddefnydd cynyddol o ddysgu peirianyddol, lle bydd dyfeisiau a chyfarpar deallus yn gallu addasu ymddygiad er mwyn gweithredu ynghylch gwendidau mewn prosesau a nodir yn sgîl data a gasglwyd. Mae’r modelau hyn yn dysgu, yn tyfu, yn newid, ac yn datblygu’n annibynnol, mewn geiriau eraill, gyda dysgu peirianyddol, mae cyfrifiaduron yn cael hyd i wybodaeth sy’n rhoi mewnwelediad heb gael cyfarwyddyd ynghylch ble i chwilio.

Sut gall ASTUTE 2020 eich cefnogi chi?

Mae gweithgynhyrchu ar y cyd yn creu ac yn ychwanegu gwerth. Mae cydweithio yn offeryn pwerus sy’n rhoi cyfle i weithgynhyrchwyr sicrhau manteision cystadleuol, gan fanteisio ar arloesedd newydd ac sydd eisoes yn bodoli mewn meysydd megis awtomeiddio i roi newid ar waith. Trwy drefniadau cydweithio rhwng diwydiant ac academia, gall tîm ASTUTE 2020 eich cefnogi â gwaith ymchwil ar weithgynhyrchu clyfar, gan gyfuno systemau seibr-ffisegol, efelychu, delweddu 3D, technoleg synwyryddion, casglu data, dadansoddeg, penderfyniadau wedi’u datganoli, a monitro prosesau ffisegol.

Mae Ymchwil, Datblygu ac Arloesi yn fwy hanfodol nag erioed yn y sector gweithgynhyrchu, ac mae ehangder arbenigedd ASTUTE 2020 ar draws ein partneriaeth rhwng Prifysgolion yng Nghymru yn cynnig cyfle unigryw i weithgynhyrchwyr gofleidio technolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol, megis IIoT, trwy edrych o’r newydd ar bob agwedd ar eu busnes gweithgynhyrchu o bersbectif digidol, gan greu mwy o werth a gwella effeithlonrwydd, fel bod modd cynnig gwell cynnyrch, prosesau a gwasanaethau i farchnad fyd-eang.

Gall ystyried ymgorffori roboteg, cynnyrch clyfar, deallusrwydd artiffisial, neu synwyryddion yn eich cynnyrch neu eich prosesau achosi peth braw, ond gyda chefnogaeth gan ASTUTE 2020, gallwn ni roi sylw i’ch heriau gweithgynhyrchu. Mae cydweithio yn allweddol, ac rydym ni yma i’ch helpu.

Yn ddiweddar mae ASTUTE 2020 wedi bod yn cydweithio â’r Smart Container Company Ltd. ar ddyfais IoT sy’n troi cegiau cwrw yn gynwysyddion clyfar ar unwaith. Mae’r cwmni’n datblygu’r KegTracker™, dyfais IoT gyntaf i’r farchnad, anymwthiol,  sy’n gweddu i bawb, sy’n troi cegiau a chasgenni’n gynwysyddion clyfar ar unwaith. Mae’r trefniant cydweithio unigryw hwn rhwng The Smart Container Company ac ASTUTE 2020 wedi defnyddio arbenigedd o fri ym maes systemau gweithgynhyrchu i ymchwilio i ddulliau o reoli lefel hylif a chanfod dichonoldeb dulliau cynaeafu ynni i bweru’r ddyfais IoT trwy ddefnyddio synwyryddion. Mae llwyddiant y cydweithio wedi annog The Smart Container Company i fuddsoddi mewn ymchwil, datblygu ac arloesi, ac o ganlyniad uniongyrchol i hynny, mae buddsoddwyr wedi bod â digon o hyder yn y cwmni i ddatblygu’r KegTracker™ ymhellach a dod â’r cynnyrch arloesol, cyffrous hwn i’r farchnad er mwyn chwyldroi’r diwydiant cegiau a chasgenni.

I ddarllen yr astudiaeth achos lawn ar y prosiect, ewch i wefan astutewales.com yma.

Gall ASTUTE 2020 gefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ar draws amrywiaeth o sectorau, megis awyrofod, moduron, cynhyrchu ynni, olew a nwy, dyfeisiau meddygol, electroneg, bwydydd, etc., gan ysgogi twf trwy gymhwyso technolegau peirianneg uwch i heriau gweithgynhyrchu, ac arwain at ymchwil flaengar ac arloesedd. Mae trefniadau cydweithio ASTUTE 2020 yn ysbrydoli cwmnïau gweithgynhyrchu i wella a lliflinio eu prosesau gweithgynhyrchu, y cynnyrch maen nhw’n eu gweithgynhyrchu a’u cadwyn gyflenwi, gan gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, gwerth uwch, a dod â nhw i farchnad fyd-eang.

Mae rhaglen ASTUTE 2020 wedi cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch sy’n rhan ohoni.

Back