jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Brother Industries (U.K.) Ltd. yn cyflwyno Cetris Inc a gynhyrchwyd drwy ddefnyddio Deunyddiau wedi’u hailgylchu o Gynnyrch Diwedd Oes yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

Brother Industries (U.K.) Ltd. yn cyflwyno Cetris Inc a gynhyrchwyd drwy ddefnyddio Deunyddiau wedi’u hailgylchu o Gynnyrch Diwedd Oes yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

20/01/2021


Mae Brother Industries (U.K.) Ltd., gweithgynhyrchydd a chyflenwr nwyddau traul argraffu yng ngogledd Cymru, wedi dechrau cynhyrchu eu cetris inc cyntaf “newydd” brand Brother sydd â fframiau wedi’u mowldio 100% o ddeunydd wedi’i ailgylchu, yn sgîl trefniant cydweithio rhwng diwydiant ac academia.

Gyda chynnyrch “diwedd oes” mewn golwg, a chan mai Brother Industries (U.K.) Ltd. yw Canolfan Technoleg Ailgylchu (RTC) Grŵp Brother yn fyd-eang, mae’n mabwysiadu egwyddorion ‘Economi Gylchol’, gan roi’r busnes ar y blaen ym maes gweithgynhyrchu cynnyrch mewn modd egwyddorol a chynaliadwy. 

Mae rhaglen ASTUTE 2020, a ariannir gan yr UE, ac sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Abertawe, wedi darparu cefnogaeth Ymchwil, Datblygu ac Arloesi (RD&I) diwydiannol i wella defnydd Brother o ddeunyddiau plastig wedi’u hailgylchu mewn cetris inc.

Gyda’r academyddion o’r radd flaenaf ym Mhrifysgol Abertawe a thîm o arbenigwyr technegol hynod gymwys, bu ASTUTE 2020 yn cefnogi tîm Brother i ymchwilio i anawsterau technegol defnyddio deunyddiau a ailgylchwyd. Roedd y gwaith ymchwil a wnaed wedi’i seilio ar systemau ailgylchu dolen-gaeedig. 

Mae Brother Industries (U.K.) Ltd. wedi bod yn ailweithgynhyrchu cetris inc ers 2004. Ar gyfer ailgylchu dolen gaeedig, mae Brother yn derbyn cetris inc yn ôl ar ddiwedd eu hoes ac yn gweithgynhyrchu o’r newydd yn getris sydd â’r un safonau ansawdd heriol â chetris newydd. Mae’r cetris hynny nad oes modd eu gweithgynhyrchu o’r newydd yn cael eu stripio. Defnyddir y cydrannau eto lle bo modd. Yna caiff y fframiau eu granwleiddio a’u defnyddio’n ddeunyddiau crai i fowldio cynnyrch newydd. 

Gyda’u harbenigedd helaeth mewn deunyddiau uwch, canolbwyntiodd ASTUTE 2020 eu gwaith ymchwil ar effeithiau cylchoedd lluosog o ailgylchu plastig, uwchgylchu’r deunydd, effaith cymysgu gwahanol ddeunyddiau o amrywiaeth o weithgynhyrchwyr (deunydd o’r un safon) a rheoli ansawdd o un swp i’r nesaf. 

Mae Brother Industries (U.K.) Ltd. wedi cadarnhau bod profion cynhyrchu ac ansawdd wedi cael eu cynnal ar getris inc newydd wedi’u hailgylchu, gan fodloni safonau ansawdd sefydledig y cwmni. Mae cetris sy’n defnyddio fframiau a gynhyrchwyd 100% o ddeunydd wedi’i ailgylchu bellach yn cael eu cynhyrchu. Un o effeithiau amgylcheddol uniongyrchol y trefniant cydweithio hwn yw lleihau’r deunyddiau crai a ddefnyddir, sydd yn ei dro yn arbed ynni ac yn lleihau’r allyriadau CO2 o weithgynhyrchu a thirlenwi. Mae hynny’n cyfrannu at dargedau’r Llywodraeth, Cytundeb Paris a Nodau Datblygu Cynaliadwy’r CU (SDGs).

Dywedodd Julian Cooper, Rheolwr Ansawdd ac Amgylcheddol Brother Industries (U.K.) Ltd.:

“Fel rhan o Grŵp Brother, rydym ni’n ymroddedig i leiafu ein heffaith amgylcheddol, darparu’r amodau gwaith gorau i’n cyflogeion a gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r cymunedau lle rydym ni’n gweithio. Mae cydweithio â thîm ASTUTE 2020 ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer ein prosiect cyntaf oedd yn cyfuno diwydiant ac academia wedi cryfhau proffil Canolfan Technoleg Ailgylchu Brother, yn ogystal â strategaeth hirdymor y cwmni i weithredu yng Ngogledd Cymru.”

Dywedodd yr Athro Johann Sienz, Cyfarwyddwr Rhaglen ASTUTE 2020: 

“Mae’r trefniant cydweithio hwn gyda Brother Industries (U.K.) Ltd. wedi amlygu pa mor effeithiol a chynhyrchiol gall partneriaeth rhwng diwydiant ac academia fod i helpu’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru i barhau’n gystadleuol ac yn arloesol. Mae hwn yn gyfnod hollbwysig ar gyfer canfod a gwneud yn fawr o gyfleoedd newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli, a sbarduno ymchwil ac arloesi blaengar i sicrhau llwyddiant Cymru ar draws y byd.”

Mae rhaglen ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch), sy’n cefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ledled Cymru, wedi cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch sy’n rhan ohoni.  

Back